Voorstellen van Marie-Hélène Crombé-Berton (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

37 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-165 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 28/8/2007
S. 4-270 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiële vergoedingen te waarborgen 15/10/2007
S. 4-271 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 15/10/2007
S. 4-272 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen 15/10/2007
S. 4-273 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het fiscale statuut van de parlementsleden 15/10/2007
S. 4-274 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren 15/10/2007
S. 4-275 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling 15/10/2007
S. 4-276 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94/8 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten 15/10/2007
S. 4-277 Wetsvoorstel betreffende de overbrenging van voor het publiek opengestelde apotheken 15/10/2007
S. 4-278 Wetsvoorstel tot invoering van uitstel inzake geldboeten bij overtreding van sommige sociale wetten 15/10/2007
S. 4-313 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 19/10/2007
S. 4-324 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verhschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 23/10/2007
S. 4-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/10/2007
S. 4-328 Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben 23/10/2007
S. 4-330 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 23/10/2007
S. 4-331 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten 23/10/2007
S. 4-334 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 25/10/2007
S. 4-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 25/10/2007
S. 4-336 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 25/10/2007
S. 4-480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 9/1/2008
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen 18/3/2008
S. 4-758 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 15/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-779 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46, § 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 26/5/2008
S. 4-996 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 6/11/2008
S. 4-997 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 6/11/2008
S. 4-1162 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen 5/2/2009
S. 4-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/4/2009
S. 4-1416 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 24/7/2009
S. 4-1446 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 7/10/2009
S. 4-1447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 8/10/2009
S. 4-1465 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 94/8 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om reclame zonder waarschuwing dat het beeld van het menselijk lichaam dat erin wordt gebruikt, digitaal gemanipuleerd werd, als oneerlijke handelspraktijk te beschouwen 20/10/2009
S. 4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
S. 4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
S. 4-1664 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 12/2/2010
S. 4-1746 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 20/4/2010

Legislatuur 2003-2007