Voorstellen van Amina Derbaki Sbaļ (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

11 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-284 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 23/10/2003
S. 3-636 Wetsvoorstel tot instelling van een ethisch register en tot het opleggen van een verbod overheidsopdrachten te krijgen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die de wet van 30 juli 1981 hebben overtreden 20/4/2004
S. 3-1199 Voorstel van resolutie om de gebrekkige vertegenwoordiging van de diverse bevolkingsminderheden in de overheidsdiensten en -instellingen te verhelpen 19/5/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs 9/3/2006
S. 3-1879 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de initiatieven van het wetgevingskader met betrekking tot de hernieuwbare energiebronnen binnen de federale overheidsinstellingen en -organen 26/10/2006
S. 3-2074 Vorstel van resolutie tot oprichting van een Wereldmilieuorganisatie (WMO) om het recht op een gezond leefmilieu - een mensenrecht - te waarborgen 1/3/2007
S. 3-2112 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren 8/3/2007
S. 3-2131 Voorstel van resolutie over het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering naar aanleiding van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - 2006/0033 (COM) 14/3/2007
S. 3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door Belgiė 11/4/2007
S. 3-2454 Voorstel van resolutie om bij de Wereldhandelsorganisatie een afwijking te verkrijgen teneinde kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker toegang te verschaffen tot overheidsopdrachten 30/4/2007