Voorstellen van Christine Defraigne (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

224 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-36 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde het ritueel slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming te verbieden 19/8/2010
S. 5-64 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 8/9/2010
S. 5-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 8/9/2010
S. 5-66 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 8/9/2010
S. 5-92 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiënten in ziekenhuizen 17/9/2010
S. 5-123 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 9/9/2010
S. 5-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337/1 in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
S. 5-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 23/9/2010
S. 5-142 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 23/9/2010
S. 5-143 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 23/9/2010
S. 5-144 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 23/9/2010
S. 5-145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen 23/9/2010
S. 5-146 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 23/9/2010
S. 5-147 Wetsvoorstel houdende invoering van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 23/9/2010
S. 5-148 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 23/9/2010
S. 5-149 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand door de reservataire erfgenamen van de vordering tot inkorting wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 23/9/2010
S. 5-150 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 23/9/2010
S. 5-151 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 23/9/2010
S. 5-152 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 23/9/2010
S. 5-153 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 23/9/2010
S. 5-154 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 23/9/2010
S. 5-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 23/9/2010
S. 5-156 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 23/9/2010
S. 5-157 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
S. 5-158 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 23/9/2010
S. 5-159 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 23/9/2010
S. 5-160 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 23/9/2010
S. 5-161 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 23/9/2010
S. 5-162 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/9/2010
S. 5-163 Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen 23/9/2010
S. 5-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 23/9/2010
S. 5-165 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft 23/9/2010
S. 5-166 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 23/9/2010
S. 5-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 23/9/2010
S. 5-168 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 23/9/2010
S. 5-169 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 23/9/2010
S. 5-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 23/9/2010
S. 5-171 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 23/9/2010
S. 5-172 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 23/9/2010
S. 5-173 Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" 23/9/2010
S. 5-174 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 23/9/2010
S. 5-175 Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie 23/9/2010
S. 5-177 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 23/9/2010
S. 5-178 Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiëring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren 23/9/2010
S. 5-179 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat minderjarigen van vijftien jaar en ouder betreft 23/9/2010
S. 5-180 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 23/9/2010
S. 5-181 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 23/9/2010
S. 5-182 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiëren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 23/9/2010
S. 5-183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 23/9/2010
S. 5-194 Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten 30/9/2010
S. 5-195 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij vzw's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 30/9/2010
S. 5-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 30/9/2010
S. 5-197 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 30/9/2010
S. 5-198 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 30/9/2010
S. 5-199 Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 30/9/2010
S. 5-200 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 30/9/2010
S. 5-201 Voorstel van resolutie om een conferentie te organiseren met alle nationale en internationale spelers die betrokken zijn bij de wereldgezondheidsproblematiek 30/9/2010
S. 5-202 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar 30/9/2010
S. 5-220 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46,§1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 5/10/2010
S. 5-221 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder onder invloed van alcohol of in staat van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 5/10/2010
S. 5-282 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 12/10/2010
S. 5-283 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 12/10/2010
S. 5-284 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 12/10/2010
S. 5-285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 12/10/2010
S. 5-286 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen waar cosmetische chirurgie wordt beoefend 12/10/2010
S. 5-287 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde strengere straffen in te voeren in geval van wreedheden tegenover dieren 12/10/2010
S. 5-359 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2010
S. 5-360 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 20/10/2010
S. 5-361 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de galgo-windhonden en het ontbreken van dierenbeschermingswetgeving in Spanje 20/10/2010
S. 5-362 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 20/10/2010
S. 5-363 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 20/10/2010
S. 5-364 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 20/10/2010
S. 5-369 Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen 21/10/2010
S. 5-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 27/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, § 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 9/11/2010
S. 5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
S. 5-520 Wetsvoorstel tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht 23/11/2010
S. 5-521 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/11/2010
S. 5-522 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen 23/11/2010
S. 5-523 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiënten 23/11/2010
S. 5-550 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling 1/12/2010
S. 5-562 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht 6/12/2010
S. 5-564 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan hij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen 6/12/2010
S. 5-595 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 10/12/2010
S. 5-653 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 12/1/2011
S. 5-663 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 16/1/2011
S. 5-669 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 19/1/2011
S. 5-670 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 19/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-720 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 27/1/2011
S. 5-736 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 28/1/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
S. 5-904 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden 28/3/2011
S. 5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
S. 5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
S. 5-1048 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 26/5/2011
S. 5-1065 Herziening van artikel 152 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
S. 5-1066 Herziening van artikel 157 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
7/6/2011
S. 5-1067 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht 7/6/2011
S. 5-1087 Wetsvoorstel tot invoering in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van een verplichte opleiding voor beroepsmensen uit de dierensector 15/6/2011
S. 5-1103 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten teneinde een uitbreiding van het toepassingsgebied van de pre-implantatiediagnostiek mogelijk te maken 21/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1140 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 30/6/2011
S. 5-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de vijfjarige verjaring van toepassing te maken op de schulden betreffende de gemeentelijke lasten van een mede-eigendom 29/9/2011
S. 5-1238 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen 3/10/2011
S. 5-1263 Voorstel van resolutie betreffende het lot van Asia Bibi, een christelijke vrouw uit Pakistan die tot de dood is veroordeeld wegens godslastering 11/10/2011
S. 5-1316 Wetsvoorstel tot harmonisering van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende diefstal en heling van een dier met artikel 528 van het Burgerlijk Wetboek, dat dieren van zaken onderscheidt 10/11/2011
S. 5-1332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken 18/11/2011
S. 5-1333 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik 18/11/2011
S. 5-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 27/10/2011
S. 5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
S. 5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1454 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 26/1/2012
S. 5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
S. 5-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990, betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 1/3/2012
S. 5-1518 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde 2/3/2012
S. 5-1539 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens 16/3/2012
S. 5-1540 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 16/3/2012
S. 5-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong 26/3/2012
S. 5-1560 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 4/4/2012
S. 5-1561 Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1562 Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1563 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten 4/4/2012
S. 5-1564 Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1565 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 4/4/2012
S. 5-1566 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1567 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 4/4/2012
S. 5-1568 Ontwerp van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1569 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 4/4/2012
S. 5-1570 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1571 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1572 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap 4/4/2012
S. 5-1580 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer 19/4/2012
S. 5-1631 Wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 24/5/2012
S. 5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
S. 5-1655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren 7/6/2012
S. 5-1656 Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen 7/6/2012
S. 5-1695 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op het fokken van dieren die uitsluitend of voornamelijk voor hun pels worden gehouden in België 5/7/2012
S. 5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
S. 5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
S. 5-1749 Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1750 Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1751 Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1752 Ontwerp tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1753 Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1754 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1755 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1830 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft 7/11/2012
S. 5-1831 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken 7/11/2012
S. 5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
S. 5-1933 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie " Belgisch Staatsblad " nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden
17/1/2013
S. 5-1934 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
17/1/2013
S. 5-1941 Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend 23/1/2013
S. 5-1959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieën van artsen 4/2/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
S. 5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
S. 5-2003 Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden 6/3/2013
S. 5-2026 Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen van klachten over de werking van notariskantoren 27/3/2013
S. 5-2085 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling en van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, ten einde in bepaalde gevallen van aangekondigde sluiting de overdracht van activiteiten te ondersteunen 14/5/2013
S. 5-2098 Voorstel van resolutie betreffende de post 2015 ontwikkelingsagenda 22/5/2013
S. 5-2115 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat 29/5/2013
S. 5-2140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op het opvoeren van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de nationaliteit 4/6/2013
S. 5-2170 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 26/6/2013
S. 5-2171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen 26/6/2013
S. 5-2178 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan 2/7/2013
S. 5-2184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie 4/7/2013
S. 5-2207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht 5/8/2013
S. 5-2232 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 25/7/2013
S. 5-2233 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2234 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2235 Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2236 Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2237 Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2238 Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2239 Ontwerp tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2241 Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2242 Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2243 Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2244 Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2245 Wetsontwerp houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 25/7/2013
S. 5-2253 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers 13/9/2013
S. 5-2410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen 13/12/2013
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2480 Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn 12/2/2014
S. 5-2875 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord 23/4/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007