Voorstellen van Christine Defraigne (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

99 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-54 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 12/7/2007
S. 4-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/7/2007
S. 4-60 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 12/7/2007
S. 4-61 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 12/7/2007
S. 4-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 26/7/2007
S. 4-124 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt 26/7/2007
S. 4-173 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 30/8/2007
S. 4-174 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoŲrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 30/8/2007
S. 4-176 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 10/9/2007
S. 4-177 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 10/9/2007
S. 4-178 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 10/9/2007
S. 4-181 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 10/9/2007
S. 4-228 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 1/10/2007
S. 4-284 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen 16/10/2007
S. 4-287 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 18/10/2007
S. 4-288 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 18/10/2007
S. 4-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 18/10/2007
S. 4-290 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 18/10/2007
S. 4-291 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 18/10/2007
S. 4-292 Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 18/10/2007
S. 4-293 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 18/10/2007
S. 4-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiŽren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 18/10/2007
S. 4-295 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken 18/10/2007
S. 4-296 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 18/10/2007
S. 4-297 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 18/10/2007
S. 4-298 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 18/10/2007
S. 4-299 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 18/10/2007
S. 4-300 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 18/10/2007
S. 4-301 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 18/10/2007
S. 4-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 18/10/2007
S. 4-303 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 18/10/2007
S. 4-304 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 18/10/2007
S. 4-305 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 18/10/2007
S. 4-306 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 18/10/2007
S. 4-307 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 18/10/2007
S. 4-308 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 18/10/2007
S. 4-324 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verhschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 23/10/2007
S. 4-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/10/2007
S. 4-334 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 25/10/2007
S. 4-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 25/10/2007
S. 4-336 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 25/10/2007
S. 4-337 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 25/10/2007
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 7/11/2007
S. 4-410 Wetsontwerp betreffende de noodoproepen 21/11/2007
S. 4-497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 97 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 21/12/2007
S. 4-509 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek 15/1/2008
S. 4-527 Wetsvoorstel om artsen te verbieden attesten af te geven die bedoeld zijn om tegemoet te komen aan religieuze, levensbeschouwelijke of culturele overtuigingen 24/1/2008
S. 4-530 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 28/1/2008
S. 4-567 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de verklaring van de benadeelde persoon 13/2/2008
S. 4-607 Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 4/3/2008
S. 4-625 Voorstel van resolutie om verlenging van de moederschapsrust toe te staan voor vrouwelijke zelfstandigen die dat wensen wanneer hun pasgeborene in het ziekenhuis wordt opgenomen 10/3/2008
S. 4-626 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 93 en 95 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, teneinde de moederschapsrust in geval de pasgeborene opgenomen wordt in een verpleeginrichting te kunnen verlengen 10/3/2008
S. 4-690 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 14/4/2008
S. 4-692 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/4/2008
S. 4-710 Wetsvoorstel tot organisatie van het opsporen en informeren van de begunstigden van slapende levensverzekeringsovereenkomsten 18/4/2008
S. 4-711 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 21/4/2008
S. 4-757 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis 15/5/2008
S. 4-758 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondsorganisaties 15/5/2008
S. 4-761 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 20/5/2008
S. 4-779 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46, ß 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 26/5/2008
S. 4-796 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 5/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
S. 4-831 Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 26/6/2008
S. 4-852 Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie 2/7/2008
S. 4-895 Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiŽring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren 14/8/2008
S. 4-896 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het vaststellen van de lijst van producten die niet mogen worden verkocht aan minderjarigen jonger dan 16 jaar 14/8/2008
S. 4-931 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 1/10/2008
S. 4-932 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 1/10/2008
S. 4-970 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur 17/10/2008
S. 4-993 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 5/11/2008
S. 4-997 Voorstel van resolutie betreffende de stand van zaken in de onderhandelingen in de Wereldhandelsorganisatie over de Doha Development Agenda 6/11/2008
S. 4-998 Voorstel van resolutie over de Onderzoeksconferentie van Durban 2009 6/11/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 17/12/2008
S. 4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŽnten 22/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiŽnten in ziekenhuizen 13/1/2009
S. 4-1170 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 6/2/2009
S. 4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 10/3/2009
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1259 Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken 31/3/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1340 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 26/5/2009
S. 4-1347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 28/5/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1389 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 8/7/2009
S. 4-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 8/7/2009
S. 4-1400 Voorstel van resolutie tot oprichting van de staten-generaal "Dier en Maatschappij" 13/7/2009
S. 4-1447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 8/10/2009
S. 4-1460 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 15/10/2009
S. 4-1479 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 28/10/2009
S. 4-1490 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat de instelling van een beroep betreft 30/10/2009
S. 4-1633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 4/2/2010
S. 4-1634 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 4/2/2010
S. 4-1652 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 9/2/2010
S. 4-1755 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen 27/4/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007