Voorstellen van Christine Defraigne (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

90 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
S. 3-216 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen 30/9/2003
S. 3-236 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 9/10/2003
S. 3-266 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2003
S. 3-275 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn 21/10/2003
S. 3-284 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 23/10/2003
S. 3-298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren 4/11/2003
S. 3-299 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk Xbis betreffende de administratieve geldboetes in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-300 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-356 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 20/11/2003
S. 3-367 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 27/11/2003
S. 3-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 28/11/2003
S. 3-406 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek 9/12/2003
S. 3-416 Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek 12/12/2003
S. 3-417 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 12/12/2003
S. 3-418 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting 21/1/2004
S. 3-419 Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie 12/12/2003
S. 3-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 6/1/2004
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 15/1/2004
S. 3-457 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen 15/1/2004
S. 3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
S. 3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
S. 3-489 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen 3/2/2004
S. 3-498 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 5/2/2004
S. 3-513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 11/2/2004
S. 3-551 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 9/3/2004
S. 3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 10/3/2004
S. 3-682 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 13/5/2004
S. 3-728 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer 3/6/2004
S. 3-751 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 15/6/2004
S. 3-786 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 1/7/2004
S. 3-793 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 105novies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 1/7/2004
S. 3-794 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 2/7/2004
S. 3-850 Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 1/10/2004
S. 3-851 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 1/10/2004
S. 3-854 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 5/10/2004
S. 3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
S. 3-1067 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting 2/3/2005
S. 3-1086 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 10/3/2005
S. 3-1092 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 geco÷rdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 16/3/2005
S. 3-1123 Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, ž 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/4/2005
S. 3-1145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd 25/4/2005
S. 3-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden
25/4/2005
S. 3-1147 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 25/4/2005
S. 3-1154 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 239bis in het Strafwetboek teneinde het misdrijf aanmatiging van macht door politiek verkozenen in rechtszaken in te voeren 28/4/2005
S. 3-1155 Voorstel strekkende om in het reglement van de Senaat een artikel 16bis in te voegen betreffende het afzetten van de voorzitter 28/4/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1280 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm│ en een maximaal vermogen van 11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd 5/7/2005
S. 3-1281 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 5/7/2005
S. 3-1309 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 13/7/2005
S. 3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŰrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
S. 3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
S. 3-1336 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 2/9/2005
S. 3-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 2/9/2005
S. 3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
S. 3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
S. 3-1448 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiŰren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 25/11/2005
S. 3-1466 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken 2/12/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1506 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 12/1/2006
S. 3-1541 Wetsvoorstel tot instelling van een algemene hervorming van de echtscheidingsprocedure 27/1/2006
S. 3-1562 Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privÚ-leven 8/2/2006
S. 3-1564 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
S. 3-1565 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
S. 3-1566 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 10/2/2006
S. 3-1583 Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg 20/2/2006
S. 3-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 23/2/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŰle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1659 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wat betreft de verplichte vermelding van de datum op poststempels 20/4/2006
S. 3-1667 Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg 21/4/2006
S. 3-1671 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 25/4/2006
S. 3-1685 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtsvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 2/5/2006
S. 3-1817 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse wetten om de clausules en inlichtingen voor de consument beter leesbaar te maken 13/7/2006
S. 3-1834 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 30/8/2006
S. 3-2001 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 13/12/2006
S. 3-2082 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
S. 3-2083 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
S. 3-2379 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 29/3/2007
S. 3-2380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 29/3/2007
S. 3-2382 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 30/3/2007
S. 3-2383 Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŰ 30/3/2007
S. 3-2424 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 19/4/2007
S. 3-2465 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 30/4/2007

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010