Voorstellen van Anke Van dermeersch (Legislatuur 2019-2024)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-101 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
16/10/2019
S. 7-105 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen in het Brussels Hoofstedelijk Gewest 18/10/2019
S. 7-111 Voorstel van resolutie betreffende de relaties met Turkije 29/10/2019
S. 7-112 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de Vlaamse taalgrensgemeenten 28/10/2019
S. 7-113 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in bestuurszaken in de randgemeenten 28/10/2019
S. 7-126 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad voor wat de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft 29/11/2019
S. 7-138 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de benoeming van rechters, referendarissen en het administratief personeel 27/1/2020
S. 7-145 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 19/2/2020
S. 7-147 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie «Belgisch Staatsblad» nr. 114, van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
3/3/2020
S. 7-156 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van diverse wetten teneinde de faciliteiten inzake onderwijs af te schaffen 24/4/2020
S. 7-158 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, § 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 7/5/2020
S. 7-183 Voorstel van resolutie over de beslissing van de Turkse regering om de Hagia Sophia in te richten als moskee 24/9/2020
S. 7-201 Voorstel van resolutie betreffende de rol van Turkije als regionale destabiliserende factor 12/11/2020
S. 7-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, teneinde de partijdotaties te verminderen 19/3/2021
S. 7-241 Voorstel van resolutie aangaande de veroordeling van de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van drie Catalaanse Europarlementsleden 23/3/2021
S. 7-472 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België 28/8/2023
S. 7-478 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 3 van 18 november 1830 betreffende de onafhankelykheyd van het Belgische volk 25/9/2023

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007