Voorstellen van Anke Van dermeersch (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

397 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 10/8/2010
S. 5-16 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 10/8/2010
S. 5-32 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes 19/8/2010
S. 5-33 Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 31/8/2010
S. 5-34 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de akkoorden en regelgeving inzake de inwisseling van rijbewijzen 31/8/2010
S. 5-256 Wetsvoorstel strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 8/10/2010
S. 5-420 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 28/10/2010
S. 5-466 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
10/11/2010
S. 5-467 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-468 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-469 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-470 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-471 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-472 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-473 Herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 143, ß 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen
10/11/2010
S. 5-588 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging 9/12/2010
S. 5-615 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronischevermoeidheidssyndroom 15/12/2010
S. 5-616 Voorstel van resolutie tot systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 15/12/2010
S. 5-618 Voorstel van resolutie om de communautaire scheeftrekking op het vlak van de vennootschapscontrole op te heffen 15/12/2010
S. 5-640 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 23/12/2010
S. 5-641 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 23/12/2010
S. 5-642 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 23/12/2010
S. 5-644 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 23/12/2010
S. 5-646 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken
23/12/2010
S. 5-647 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 29/12/2010
S. 5-657 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 13/1/2011
S. 5-658 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 13/1/2011
S. 5-680 Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen 25/1/2011
S. 5-681 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding 25/1/2011
S. 5-682 Voorstel van resolutie om het belastingvrije inkomen te verhogen bij het thuis verzorgen van zwaar chronisch zieke familieleden 25/1/2011
S. 5-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, wat het verval van strafvordering voor bepaalde misdrijven betreft 25/1/2011
S. 5-690 Herziening van artikel 63, ßß1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
25/1/2011
S. 5-691 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/1/2011
S. 5-692 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren 25/1/2011
S. 5-693 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŽle verblijfplaats 25/1/2011
S. 5-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het verhoren van personen 25/1/2011
S. 5-745 Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en openbare gezagsfuncties 31/1/2011
S. 5-747 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de spoorwegen betreft 25/1/2011
S. 5-756 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 7/2/2011
S. 5-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het ambt van fiscaal substituut betreft 7/2/2011
S. 5-758 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het taalgebruik in kantschriften betreft 7/2/2011
S. 5-759 Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeŽn en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek 7/2/2011
S. 5-762 Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van het strafbaar stellen van de verhindering van dringende medische zorgverstrekking 8/2/2011
S. 5-763 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 8/2/2011
S. 5-764 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten 8/2/2011
S. 5-770 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten 10/2/2011
S. 5-776 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, wat betreft de hoorplicht van aangrenzende gemeenten 15/2/2011
S. 5-777 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat het taalgebruik inzake reclame betreft 15/2/2011
S. 5-778 Wetsvoorstel wat de organisatie van sociale verkiezingen in de openbare sector betreft 15/2/2011
S. 5-779 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving wat de moederschapsrust van zelfstandigen en meewerkende echtgenoten betreft 15/2/2011
S. 5-780 Wetsvoorstel tot opheffing van de dotaties aan leden van de Koninklijke Familie 15/2/2011
S. 5-783 Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken 16/2/2011
S. 5-784 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige en een Franstalige Orde van geneeskundigen 16/2/2011
S. 5-790 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 18/2/2011
S. 5-791 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugwet van 24 februari 1921, wat betreft de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren 18/2/2011
S. 5-794 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op BTW-verlaging wat restaurants, cafťs en cateringdiensten betreft 22/2/2011
S. 5-795 Voorstel van resolutie betreffende de defederalisering van de federale wetenschappelijke en culturele instellingen 22/2/2011
S. 5-796 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels wat de duur van de verzekering betreft 22/2/2011
S. 5-797 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 22/2/2011
S. 5-798 Wetsvoorstel tot invoeging van het misdrijf van kraken van gebouwen in het Strafwetboek 22/2/2011
S. 5-799 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van de omzeiling van de strafwet door de overheid 22/2/2011
S. 5-800 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de autoverzekering voor jonge bestuurders betreft 22/2/2011
S. 5-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, wat betreft de afschaffing van de vennootschapsbijdrage 24/2/2011
S. 5-813 Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŽle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf 28/2/2011
S. 5-814 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 22/2/2011
S. 5-815 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het verbod op vechtsport voor personen die veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven tegen personen 28/2/2011
S. 5-816 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de oorlogspropaganda in vredestijd betreft 28/2/2011
S. 5-817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart 28/2/2011
S. 5-818 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft 28/2/2011
S. 5-819 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra 28/2/2011
S. 5-834 Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector 9/3/2011
S. 5-838 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van staatkundige onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 15/3/2011
S. 5-840 Wetsvoorstel tot wijziging van het BTW-wetboek inzake de aankoop van automobielen door personen die in aanmerking komen voor het bekomen van een speciale parkeerkaart voor gehandicapten 14/3/2011
S. 5-842 Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden 16/3/2011
S. 5-843 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie wat de verminderingscoŽfficiŽnt betreft 16/3/2011
S. 5-844 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 16/3/2011
S. 5-845 Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven 16/3/2011
S. 5-846 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de niet-naleving van de taalwetgeving door spoedgevallen of mobiele hulpdiensten in het gebied Brussel-Hoofdstad 16/3/2011
S. 5-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 16/3/2011
S. 5-848 Voorstel van resolutie tot verandering van de naam "BOZAR" in "Paleis voor Schone Kunsten - Palais des Beaux-Arts" 16/3/2011
S. 5-849 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 16/3/2011
S. 5-852 Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen 16/3/2011
S. 5-855 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen 17/3/2011
S. 5-860 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 17/3/2011
S. 5-861 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 17/3/2011
S. 5-862 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding 17/3/2011
S. 5-863 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalig en een Franstalig Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 17/3/2011
S. 5-873 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 18/3/2011
S. 5-880 Wetsvoorstel tot het verlagen van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op de rijopleiding 22/3/2011
S. 5-881 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 22/3/2011
S. 5-882 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 22/3/2011
S. 5-883 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 22/3/2011
S. 5-884 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 22/3/2011
S. 5-885 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 22/3/2011
S. 5-886 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 22/3/2011
S. 5-887 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 22/3/2011
S. 5-888 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel 22/3/2011
S. 5-889 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, inzake de zetelverdeling van de Senaat
22/3/2011
S. 5-919 Wetsvoorstel tot invoering van de fietsenregistratie 31/3/2011
S. 5-924 Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 31/3/2011
S. 5-925 Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 31/3/2011
S. 5-934 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat het gezamenlijk aanbod van verzekeringspolissen betreft 31/3/2011
S. 5-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken betreft 6/4/2011
S. 5-939 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de fiscale compensaties voor kinderopvang betreft 7/4/2011
S. 5-951 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 19/4/2011
S. 5-952 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 19/4/2011
S. 5-953 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wat betreft de leesbaarheid van overeenkomsten 11/4/2011
S. 5-954 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de restaurant- en receptiekosten 11/4/2011
S. 5-956 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen
13/4/2011
S. 5-957 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft 15/4/2011
S. 5-958 Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiters voor federaal overheidspersoneel 15/4/2011
S. 5-1001 Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade 4/5/2011
S. 5-1002 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen wat betreft de invoering van een autosticker 4/5/2011
S. 5-1003 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven teneinde het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor fietsen te verlagen van 21 naar 6 % 4/5/2011
S. 5-1004 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde voor aardgas en elektriciteit betreft 4/5/2011
S. 5-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat het bedelen met minderjarigen betreft 4/5/2011
S. 5-1006 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 4/5/2011
S. 5-1008 Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure 5/5/2011
S. 5-1009 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake abortus 5/5/2011
S. 5-1044 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fťdťration Wallonie-Bruxelles" 24/5/2011
S. 5-1052 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie wat de dotaties aan de Koninklijke Familie betreft 30/5/2011
S. 5-1072 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting 1/6/2011
S. 5-1078 Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon 14/6/2011
S. 5-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 14/6/2011
S. 5-1084 Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken 15/6/2011
S. 5-1092 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook 15/6/2011
S. 5-1107 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 21/6/2011
S. 5-1123 Voorstel van resolutie ter voorkoming en inperking van stalbranden 28/6/2011
S. 5-1124 Voorstel van resolutie betreffende het verlenen aan het Rekenhof van een opdracht naar een bijkomend onderzoek en een effectieve controle van de Koninklijke Schenking en de uiteindelijke afschaffing van de Koninklijke Schenking 28/6/2011
S. 5-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de spiegelconfrontatie 28/6/2011
S. 5-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de openbaarmaking van de minnelijke schikking 28/6/2011
S. 5-1179 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft 19/7/2011
S. 5-1200 Voorstel van resolutie tot het bekomen van een volwaardige luchtverkeersleiding en een gecontroleerd luchtruim voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem 8/8/2011
S. 5-1202 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 17/8/2011
S. 5-1225 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft 22/9/2011
S. 5-1226 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen en van de bijzondere wet van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van deze bijzondere wet, wat de bekendmaking van de bezoldigingen en vergoedingen betreft 22/9/2011
S. 5-1229 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming tot de beoefenaars van een vrij beroep, tandartsen en kinesisten 22/9/2011
S. 5-1254 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel 11/10/2011
S. 5-1255 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 11/10/2011
S. 5-1277 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de zaak Dexia 21/10/2011
S. 5-1294 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een eigen landenpostcode voor de deelstaten Vlaanderen en WalloniŽ 3/11/2011
S. 5-1356 Voorstel van resolutie betreffende de mishandeling van beren voor hun galzuur in China 24/11/2011
S. 5-1367 Voorstel van resolutie met betrekking tot de systematische koppeling tussen de gegevens aangaande het in bezit hebben van voertuigen uit de duurdere prijsklasse en de aangegeven inkomsten 28/11/2011
S. 5-1376 Voorstel van resolutie tot wijziging van de nationale en Europese regels inzake afmetingen en gewichten van vrachtwagens 5/12/2011
S. 5-1383 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 7/12/2011
S. 5-1420 Voorstel van resolutie ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in de mogelijkheid te stellen om een echt vermogensonderzoek te voeren naar eigendommen in het buitenland van aanvragers van een leefloon 3/1/2012
S. 5-1421 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden 3/1/2012
S. 5-1423 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 5/1/2012
S. 5-1424 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 5/1/2012
S. 5-1425 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de grensarbeidersgezinnen betreft 10/1/2012
S. 5-1426 Voorstel van resolutie tot het uiten van protest tegen de aanduiding door de Wereldgezondheidsorganisatie van Taiwan als provincie van de Volksrepubliek China 10/1/2012
S. 5-1427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger wat het indienen van het veslag betreft 10/1/2012
S. 5-1430 Voorstel van resolutie om efficiŽnter het probleem van het niet-verzekerd rijden aan te pakken 10/1/2012
S. 5-1432 Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte palliatieve filter in de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 11/1/2012
S. 5-1433 Voorstel tot wijziging van artikel 2 van het reglement van de Senaat wat de samenstelling van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven betreft 11/1/2012
S. 5-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de afschaffing van de Staatsveiligheid betreft 13/1/2012
S. 5-1436 Voorstel van resolutie strekkende tot de splitsing van de sociale zekerheid 13/1/2012
S. 5-1437 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de uitvoering van bouwwerken op zaterdag 13/1/2012
S. 5-1443 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en tot organisatie van het publiek toezicht op het beroep, wat de oprichting van een Instituut der Vlaamse Bedrijfsrevisoren en een Instituut der Franstalige en Duitstalige Bedrijfsrevisoren betreft 18/1/2012
S. 5-1446 Voorstel van resolutie over de "plaasmoorde", het systematisch vermoorden van blanke boeren in Zuid-Afrika 23/1/2012
S. 5-1447 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/1/2012
S. 5-1448 Voorstel van resolutie betreffende de bevoegdheidsoverschrijdende rol van het Eruopese Hof voor de rechten van de mens 24/1/2012
S. 5-1449 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft 24/1/2012
S. 5-1476 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat wat betreft het mededelen van voorontwerpen van wet 9/2/2012
S. 5-1481 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 10/2/2012
S. 5-1494 Voorstel van resolutie tot bevordering van een doelmatige en transparante besteding van de financiŽle middelen van NGO's die actief zijn op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 21/2/2012
S. 5-1510 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat de verlaging van het tarief voor brandstoffen betreft 1/3/2012
S. 5-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat betreft de afschaffing van de solidariteitsbijdragen op de pensioenen 19/4/2012
S. 5-1582 Voorstel van resolutie tot erkenning van Taiwan (Republiek China) als onafhankelijke Staat en tot ondersteuning van het streven van Taiwan naar het lidmaatschap van internationale organisaties waarvan BelgiŽ deel uitmaakt 19/4/2012
S. 5-1588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling 26/4/2012
S. 5-1591 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen wat betreft de vrijstelling van bijdragen 26/4/2012
S. 5-1813 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 22/10/2012
S. 5-2013 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake het opzetten van fiscale constructies door de feitelijke vereniging genaamd ACW 18/3/2013
S. 5-2034 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt 16/4/2013
S. 5-2040 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 22/4/2013
S. 5-2055 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft 30/4/2013
S. 5-2080 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fiesters in te voeren 13/5/2013
S. 5-2104 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/5/2013
S. 5-2116 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 3į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 29/5/2013
S. 5-2117 Voorstel van resolutie tot wijziging of opzegging van de sociale zekerheidsverdragen met Marokko, TunesiŽ, Algerije, Turkije en de landen van ex-JoegoslaviŽ met het oog op de stopzetting van de export van kinderbijslag naar landen buiten de Europese Unie 29/5/2013
S. 5-2118 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de belasting over de toegevoegde waarde bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 29/5/2013
S. 5-2157 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 20/6/2013
S. 5-2177 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het gebruik van zaktelefoons 28/6/2013
S. 5-2183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 3/7/2013
S. 5-2186 Voorstel van resolutie met het oog op de totstandkoming van een nieuwe bijzondere wet teneinde Brussel om te vormen tot een stadsgewest en dit in het perspectief van haar toekomst als tweetalige hoofdstad van Vlaanderen 4/7/2013
S. 5-2248 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie inzake de afwikkeling van het Fyra-project door de NMBS-groep 1/8/2013
S. 5-2254 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toestand in Turkije 16/9/2013
S. 5-2261 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de verzekering van bedrijfsschade betreft 23/9/2013
S. 5-2268 Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen 25/9/2013
S. 5-2393 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 10/12/2013
S. 5-2428 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wat de beslagregeling betreft 8/1/2013
S. 5-2429 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft 8/1/2014
S. 5-2430 Voorstel van resolutie met het oog op de inperking van de macht van de Belgische monarchie, het opheffen van bepaalde prerogatieven van het koningshuis en de uiteindelijke en volledige afschaffing van de monarchie 8/1/2014
S. 5-2526 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2527 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2528 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2529 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2530 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2531 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2532 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2533 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2534 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2535 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2536 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2537 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2538 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2539 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2540 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2541 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2542 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2543 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2544 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2545 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2547 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2548 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2549 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2550 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2551 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2552 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2553 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2554 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2555 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2556 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2557 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2558 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2559 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2560 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2561 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2562 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2563 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2564 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2565 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2566 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2567 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2568 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2569 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2570 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39ter van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2571 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2572 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2573 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2574 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2575 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2576 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2577 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2578 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2579 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2580 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2581 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2582 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2583 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2585 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2586 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2587 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2588 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2589 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2590 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2591 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2592 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2594 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2595 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2596 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2597 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2598 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2599 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2600 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2601 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2602 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2603 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2604 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2605 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2606 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2607 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2609 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2610 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2611 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2612 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2613 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2614 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2615 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2616 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2617 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2618 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2619 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2620 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2621 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2622 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2623 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2624 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2625 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2626 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2627 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2628 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2629 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2630 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2631 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2632 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2633 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2634 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2635 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2636 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2637 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2638 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2639 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2640 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2641 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2642 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2643 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2644 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2645 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2646 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2647 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2648 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2649 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2650 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2651 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2652 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2653 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2654 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2655 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2656 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2657 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2658 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2659 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2660 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2661 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2662 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2663 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2664 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2665 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2666 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2667 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2668 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2669 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2670 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2671 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2672 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2673 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2674 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2675 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2676 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2677 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2678 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2679 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2680 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2681 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2682 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2683 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2684 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2685 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2686 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2687 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2688 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2689 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2690 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2691 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2692 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2693 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2694 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2695 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2696 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2697 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2698 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2699 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168bis van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2700 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2701 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2702 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2703 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2704 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2705 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2706 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2707 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2708 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2709 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2710 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2711 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2712 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2713 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2714 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2715 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2716 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2717 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2718 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2719 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2720 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2721 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2722 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2723 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2724 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2725 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2726 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2727 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2728 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet 18/3/2014
S. 5-2729 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet 18/3/2014

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007