Voorstellen van Anke Van dermeersch (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

91 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-196 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 24/9/2007
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-198 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, ten einde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-401 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 22/11/2007
S. 4-416 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 22/11/2007
S. 4-440 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 6/12/2007
S. 4-441 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het wegverkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren 6/12/2007
S. 4-442 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 6/12/2007
S. 4-443 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, § 3, en 39, § 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 6/12/2007
S. 4-444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 6/12/2007
S. 4-445 Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding 6/12/2007
S. 4-446 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 6/12/2007
S. 4-447 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 6/12/2007
S. 4-448 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 6/12/2007
S. 4-449 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieėn van kentekenplaten af te schaffen 6/12/2007
S. 4-450 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 6/12/2007
S. 4-451 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 6/12/2007
S. 4-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen 6/12/2007
S. 4-453 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 6/12/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-462 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 6/12/2007
S. 4-465 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 6/12/2007
S. 4-466 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 6/12/2007
S. 4-468 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 6/12/2007
S. 4-481 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de gelijkstelling van de Belgische verzekeringsmarkt met de Europese te garanderen 18/12/2007
S. 4-496 Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 19/12/2007
S. 4-516 Voorstel van resolutie betreffende de schendingen van de mensenrechten in China naar aanleiding van de Olympische Spelen van 2008 in Peking 21/1/2008
S. 4-545 Wetvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 30/1/2008
S. 4-586 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 27/2/2008
S. 4-615 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 5/3/2008
S. 4-618 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 6/3/2008
S. 4-619 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het BTW-tarief voor aardgas en elektriciteit betreft 6/3/2008
S. 4-627 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 11/3/2008
S. 4-628 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 11/3/2008
S. 4-637 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 12/3/2008
S. 4-654 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 19/3/2008
S. 4-665 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 27/3/2008
S. 4-666 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de voorwaarden voor de gezinshereniging 27/3/2008
S. 4-730 Voorstel van resolutie betreffende gewelddadige computerspelletjes 5/5/2008
S. 4-736 Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiers voor federaal overheidspersoneel 7/5/2008
S. 4-812 Wetsvoorstel tot reglementering van apparaten die ultrasone geluiden produceren en bedoeld zijn om mensen van een bepaalde leeftijdscategorie op bepaalde plaatsen uiteen te drijven 17/6/2008
S. 4-850 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, om het BTW-tarief voor petroleum- en steenkoolbrandstoffen te verlagen van 21 % naar 6 % 1/7/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-933 Wetsvoorstel tot invoering van een eenheidsstatuut voor werknemers 1/10/2008
S. 4-956 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de interventie van de Belgische regering in een aantal financiėle instellingen 8/10/2008
S. 4-1023 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 24/11/2008
S. 4-1024 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 3°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen in verband met de burgerschapsproef voorgeschreven met het oog op de naturalisatie van vreemdelingen 24/11/2008
S. 4-1025 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 24/11/2008
S. 4-1197 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 4/3/2009
S. 4-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 19/3/2009
S. 4-1240 Voorstel van resolutie met het oog op de depolitisering van de bank- en verzekeringssector 24/3/2009
S. 4-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven wat de verlaging van het normale btw-tarief betreft van 21 naar 19 % 24/3/2009
S. 4-1244 Wetsvoorstel betreffende de bekendmaking van het woonverbod en de uitsluiting tot eerherstel van veroordeelde pedofielen 24/3/2009
S. 4-1245 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het parkeren van een voertuig in de bebouwde kom door beroepschauffeurs betreft 24/3/2009
S. 4-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de invordering door advocaten, ministerieel ambtenaren en gerechtelijke mandatarissen betreft 26/3/2009
S. 4-1260 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 31/3/2009
S. 4-1261 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 31/3/2009
S. 4-1262 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de maximumsnelheid betreft 31/3/2009
S. 4-1277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van Vlaamse architecten en een Orde van Franstalige en Duitstalige architecten 7/4/2009
S. 4-1278 Wetsvoorstel houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 7/4/2009
S. 4-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastingaftrek voor woninghuur betreft 21/4/2009
S. 4-1284 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het huwelijk wat de beteugeling van het schijnhuwelijk betreft 21/4/2009
S. 4-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de beteugeling van het schijnsamenlevingscontract betreft 21/4/2009
S. 4-1366 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieėn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de commissie voor financiėle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 22/6/2009
S. 4-1367 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de algemene belastingaftrek voor restaurantkosten 22/6/2009
S. 4-1368 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 22/6/2009
S. 4-1369 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat betreft het parkeren van artsen en verplegend personeel 22/6/2009
S. 4-1413 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van spijbelen 17/7/2009
S. 4-1414 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor de horecasector 20/7/2009
S. 4-1415 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/7/2009
S. 4-1421 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 14/9/2009
S. 4-1422 Wetsvoorstel tot invoering van een gezinseffectenrapport 14/9/2009
S. 4-1430 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiėle afschaffing van de terugvorderingsmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 25/9/2009
S. 4-1434 Wetsvoorstel tot het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 2/10/2009
S. 4-1438 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van restaurant- en receptiekosten voor alle BTW-plichtigen 6/10/2009
S. 4-1440 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoördineerd op 19 december 1939, inzake de afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 6/10/2009
S. 4-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het rouwdrukwerk betreft 29/10/2009
S. 4-1487 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 29/10/2009
S. 4-1526 Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken 3/12/2009
S. 4-1584 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat, inzake de orde in de Senaat en op de tribunes 5/1/2010
S. 4-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming van het welzijn der dieren, strekkende tot een verbod op het ritueel slachten 5/1/2010
S. 4-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de samenstelling betreft van de arbeidsrechtbank en het arbeidshof bij geschillen over de sociale verkiezingen 6/1/2010
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1592 Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regeringsfuncties en andere openbare gezagsfuncties 6/1/2010
S. 4-1596 Voorstel van resolutie over de crisis in de land- en tuinbouwsector 13/1/2010
S. 4-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet, ter verduidelijking van de gevallen waarin een uitzondering kan worden toegestaan op het principe dat een verblijfsmachtiging in het buitenland aangevraagd moet worden 3/2/2010
S. 4-1648 Wetsvoorstel betreffende de strafbaarstelling van het kraken van gebouwen 8/2/2010
S. 4-1685 Wetsvoorstel tot afschaffing van het statuut van bijzondere opdrachthouder bij het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie 26/2/2010
S. 4-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de inbeslagneming van diamanten door het Gerecht betreft 8/3/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007