Voorstellen van Anke Van dermeersch (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

259 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-241 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor het verschaffen van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse in hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven 15/10/2003
S. 3-337 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 17/11/2003
S. 3-378 Wetsvoorstel tot instelling van een BTW-tarief van 6 % voor het bouwen en renoveren van privé-woningen 4/12/2003
S. 3-463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 563 van het Strafwetboek met een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 19/1/2004
S. 3-517 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiële afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 13/2/2004
S. 3-616 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 2/4/2004
S. 3-617 Wetsvoorstel houdende instelling van een gezinseffectenrapport 2/4/2004
S. 3-618 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 2/4/2004
S. 3-619 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 2/4/2004
S. 3-657 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 29/4/2004
S. 3-883 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 26/10/2004
S. 3-977 Wetsvoorstel tot oprichting van een stookoliefonds 29/12/2004
S. 3-981 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 64, § 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen 11/1/2005
S. 3-1001 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft 25/1/2005
S. 3-1089 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, houdende afschaffing van het verval van de strafvordering voor bepaalde misdaden 11/3/2005
S. 3-1178 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 3/5/2005
S. 3-1215 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 1/6/2005
S. 3-1219 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het wegverkeersreglement om het toepassingsgebied van de snelheidsbeperking voor vrachtwagens en slepen uit te breiden 1/6/2005
S. 3-1237 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 13/6/2005
S. 3-1239 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 13/6/2005
S. 3-1240 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 13/6/2005
S. 3-1241 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het verkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren 13/6/2005
S. 3-1242 Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 13/6/2005
S. 3-1243 Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de indeling van de zware verkeersovertredingen 13/6/2005
S. 3-1378 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 11/10/2005
S. 3-1379 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen 11/10/2005
S. 3-1380 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, § 3, en 39, § 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 11/10/2005
S. 3-1381 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 11/10/2005
S. 3-1382 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 11/10/2005
S. 3-1383 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 11/10/2005
S. 3-1384 Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding 11/10/2005
S. 3-1385 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 11/10/2005
S. 3-1386 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 11/10/2005
S. 3-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 11/10/2005
S. 3-1388 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 12/10/2005
S. 3-1403 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieën van kentekenplaten af te schaffen 21/10/2005
S. 3-1404 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 21/10/2005
S. 3-1505 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 11/1/2006
S. 3-1514 Wetsvoorstel tot verstrenging van de regelgeving betreffende de samenloop van misdrijven 17/1/2006
S. 3-1580 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 17/2/2006
S. 3-1679 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 27/4/2006
S. 3-1733 Voorstel van resolutie om een globale aanpak van de winkelcriminaliteit op het getouw te zetten 30/5/2006
S. 3-1761 Wetsvoorstel tot afschaffing van het verval van strafvordering voor bepaalde misdaden 20/6/2006
S. 3-1857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 12/10/2006
S. 3-1871 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde de straffen wegens het plegen van levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare macht te verzwaren 24/10/2006
S. 3-1872 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met betrekking tot het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen 24/10/2006
S. 3-1873 Wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van sommige zware misdrijven 24/10/2006
S. 3-1878 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake het dragen van de valhelm door fietsers beneden de leeftijd van 16 jaar 25/10/2006
S. 3-1921 Wetsvoorstel tot regularisatie van het parkeren van motorfietsen in de bebouwde kom 17/11/2006
S. 3-1922 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 17/11/2006
S. 3-1923 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering teneinde aangiften en klachten langs elektronische weg mogelijk te maken 17/11/2006
S. 3-1931 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van de vestigingsvoorwaarden 21/11/2006
S. 3-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 24/11/2006
S. 3-1973 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 6/12/2006
S. 3-2105 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 6/3/2007
S. 3-2107 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 6/3/2007
S. 3-2140 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2141 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2142 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2143 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2144 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2145 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2146 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2147 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2148 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2149 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2150 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2151 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2152 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2153 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2154 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2155 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2156 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2157 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2158 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2159 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2160 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2161 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2162 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2163 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2164 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2166 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2167 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2168 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2169 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2171 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2173 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2175 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2176 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2177 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2184 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2188 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2189 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2190 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2191 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2192 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2193 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2195 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2196 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2197 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2199 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2200 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2201 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2202 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2203 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 61 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2204 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2205 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2206 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2207 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2208 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 66 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2209 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2210 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2211 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2212 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2213 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2214 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2215 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2216 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2217 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2218 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2219 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2220 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2221 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2222 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2223 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2224 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2225 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2226 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 84 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2227 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2228 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2229 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2230 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2231 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2232 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2233 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2234 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2235 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2236 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 94 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2237 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2238 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2239 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 97 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2240 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 98 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2241 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 99 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2242 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2243 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2244 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2245 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2246 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2247 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2248 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2249 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2250 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2251 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2252 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2253 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2254 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2255 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2256 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2257 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2258 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2259 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2260 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2261 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2262 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2263 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2264 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2265 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2266 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2267 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2268 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2269 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2270 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2271 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2272 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2273 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2274 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2275 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2276 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2277 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2278 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2279 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2280 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2281 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2282 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2283 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2284 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2285 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2286 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2287 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2288 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2289 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2290 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2291 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2292 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2294 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2295 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2296 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2297 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2298 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2299 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2300 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2301 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2302 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2303 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2304 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2305 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2306 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2307 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2308 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2309 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2310 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2311 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2312 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2313 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2314 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2315 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2316 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2317 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2318 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2319 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2320 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2321 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2322 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2323 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2324 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2325 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2326 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2327 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2328 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2329 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2330 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2331 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2332 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2333 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2334 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2335 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2337 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2338 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2339 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet 20/3/2007
S. 3-2457 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 30/4/2007

Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010