Voorstellen van Olga Zrihen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

54 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-184 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 24/9/2010
S. 5-185 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 24/9/2010
S. 5-227 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 6/10/2010
S. 5-231 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 6/10/2010
S. 5-234 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 6/10/2010
S. 5-237 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 6/10/2010
S. 5-238 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 6/10/2010
S. 5-239 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 6/10/2010
S. 5-240 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 6/10/2010
S. 5-246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 6/10/2010
S. 5-247 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 13/10/2010
S. 5-252 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gedwongen huwelijken 6/10/2010
S. 5-260 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 8/10/2010
S. 5-261 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 8/10/2010
S. 5-262 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 8/10/2010
S. 5-263 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid 8/10/2010
S. 5-318 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 13/10/2010
S. 5-328 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting 13/10/2010
S. 5-333 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden 13/10/2010
S. 5-334 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 13/10/2010
S. 5-337 Voorstel van resolutie betreffende land grab in ontwikkelingslanden 13/10/2010
S. 5-793 Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) 21/2/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-917 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ 30/3/2011
S. 5-927 Resolutie betreffende de opmaak van het Elfde Europees Ontwikkelingsfonds 31/3/2011
S. 5-950 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden 8/4/2011
S. 5-990 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 3/5/2011
S. 5-1021 Wetsvoorstel voor een betere bescherming van de consumenten in de sector van het consumentenkrediet en een betere definitie van de financiŽle tussenpersonen 11/5/2011
S. 5-1062 Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi 1/6/2011
S. 5-1068 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo 7/6/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1149 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van het Europees Nabuurschapsbeleid (ENB) in zijn zuidelijke dimensie en dat met het oog op een euro-mediterraan partnerschap waarbij de waarden van democratie, rechtsstaat en mensenrechten geŽerbiedigd worden 6/7/2011
S. 5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1326 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht 14/11/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
S. 5-1441 Voorstel van resolutie met het oog op de bevordering van het Europees burgerinitiatief in BelgiŽ 18/1/2012
S. 5-1442 Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) 18/1/2012
S. 5-1475 Voorstel van resolutie die ertoe strekt de producenten van elektronica, mobiele telefonie en andere informatie- en communicatietechnologieŽn die op Belgisch grondgebied leveren, te verplichten meer transparantie aan de dag te leggen in hun beleid inzake bevoorrading in mineralen en materialen die nodig zijn voor hun productie 9/2/2012
S. 5-1587 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de doelstellingen van Education For All - eertijds het Fast Track Initiative - van het Mondiaal partnerschap voor onderwijs 18/4/2012
S. 5-1639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 31/5/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1833 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de mensenrechten in Colombia 8/11/2012
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2341 Voorstel van resolutie betreffende armoede bij vrouwen 14/11/2013
S. 5-2359 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de kinderarmoede 26/11/2013
S. 5-2398 Wetsvoorstel betreffende de bestrijding van de activiteit van aasgierfondsen 12/12/2013
S. 5-2400 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 6 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
12/12/2013
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2887 Voorstel van resolutie betreffende de nationaliteitsvereiste voor slachtoffers van de ontploffing van munitie en oorlogstuig 23/4/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007