Voorstellen van Olga Zrihen (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

82 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-22 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 12/7/2007
S. 4-23 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 12/7/2007
S. 4-25 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 12/7/2007
S. 4-26 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 12/7/2007
S. 4-27 Wetsvoorstel betreffende telewerk 12/7/2007
S. 4-28 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 12/7/2007
S. 4-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden 12/7/2007
S. 4-30 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijk huurdersaansprakelijkheid 12/7/2007
S. 4-31 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 12/7/2007
S. 4-33 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 12/7/2007
S. 4-35 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-36 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 12/7/2007
S. 4-37 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 12/7/2007
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 12/7/2007
S. 4-92 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 17/7/2007
S. 4-100 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 17/7/2007
S. 4-269 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 12/10/2007
S. 4-314 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 23/10/2007
S. 4-353 Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen 7/11/2007
S. 4-411 Voorstel van resolutie voor een ware alliantie voor werkgelegenheid en leefmilieu 21/11/2007
S. 4-417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde voor de auteursrechten en de naburige rechten een aparte belastingregeling in te voeren 22/11/2007
S. 4-421 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingkrediet in te voeren voor inkomsten uit een beroepsactiviteit, werkloosheidsvallen te bestrijden en lageloonvallen te omzeilen 26/11/2007
S. 4-428 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van een echte nationale werkgelegenheidsstrategie 30/11/2007
S. 4-429 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 29/11/2007
S. 4-430 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen 29/11/2007
S. 4-459 Voorstel van resolutie om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren 6/12/2007
S. 4-461 Wetsvoorstel betreffende de reglementering van de huurprijzen 6/12/2007
S. 4-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 9/1/2008
S. 4-469 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 6/12/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-512 Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie 17/1/2008
S. 4-522 Wetsvoorstel tot vaststelling van een nulstellingstermijn voor kredietopeningen 23/1/2008
S. 4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
S. 4-561 Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia 13/2/2008
S. 4-573 Wetsvoorstel tot instelling van een solidariteitsheffing op vliegtickets 20/2/2008
S. 4-620 Wetsvoorstel betreffende gratis tandzorg voor kinderen tot 18 jaar 6/3/2008
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-713 Voorstel van resolutie betreffende de doelstellingen en actieprioriteiten van BelgiŽ als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties tot 31 december 2008 24/4/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-759 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 15/5/2008
S. 4-767 Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis 21/5/2008
S. 4-783 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 28/5/2008
S. 4-824 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 24/6/2008
S. 4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
S. 4-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 26/6/2008
S. 4-839 Voorstel van resolutie betreffende de naleving en de evaluatie van de toepassing van de beginselen en aanbevelingen inzake corporate governance 27/6/2008
S. 4-842 Voorstel van resolutie betreffende de executies van minderjarigen in Iran 2/7/2008
S. 4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
S. 4-858 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, houdende diverse bepalingen voor de strijd tegen "makkelijk krediet" 8/7/2008
S. 4-925 Wetsvoorstel betreffende het loon van werkstudenten 26/9/2008
S. 4-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting 26/9/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-1015 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden 20/11/2008
S. 4-1071 Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden 16/12/2008
S. 4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1123 Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren 19/1/2009
S. 4-1152 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 16/6/2008
S. 4-1216 Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi 11/3/2009
S. 4-1259 Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken 31/3/2009
S. 4-1313 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 6/5/2009
S. 4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
S. 4-1352 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 8/6/2009
S. 4-1355 Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest 11/6/2009
S. 4-1364 Voorstel tot wijziging van de artikelen 13 en 15 van het reglement van de Senaat 22/6/2009
S. 4-1403 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia 15/7/2009
S. 4-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 26/10/2009
S. 4-1475 Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) 27/10/2009
S. 4-1478 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen om de koppelverkoop inzake vastgoed te regelen 28/10/2009
S. 4-1485 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 29/10/2009
S. 4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009
S. 4-1510 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 19/11/2009
S. 4-1514 Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind 25/11/2009
S. 4-1537 Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden 10/12/2009
S. 4-1544 Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers 14/12/2009
S. 4-1610 Wetsvoorstel betreffende telewerk 25/1/2010
S. 4-1651 Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi 9/2/2010
S. 4-1665 Wetsvoorstel tot wijziging - wat het rouwverlof betreft - van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 18/2/2010
S. 4-1669 Voorstel van resolutie betreffende land grabbing en landbouwgrondbeleid in ontwikkelingslanden 23/2/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007