Voorstellen van Jean Cornil (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

38 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-66 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 11/7/2003
S. 3-67 Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid 11/7/2003
S. 3-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 11/7/2003
S. 3-69 Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers 11/7/2003
S. 3-70 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/7/2003
S. 3-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 11/7/2003
S. 3-72 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 11/7/2003
S. 3-492 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische odprachten van openbare dienstverlening te waarborgen 4/2/2004
S. 3-533 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiële routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 2/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-636 Wetsvoorstel tot instelling van een ethisch register en tot het opleggen van een verbod overheidsopdrachten te krijgen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die de wet van 30 juli 1981 hebben overtreden 20/4/2004
S. 3-637 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene bepalingen teneinde het recht op huisvesting beter te waarborgen 20/4/2004
S. 3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
S. 3-678 Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag 11/5/2004
S. 3-721 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het heffen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 27/5/2004
S. 3-752 Wetsvoorstel betreffende de werving en selectie van werknemers 16/6/2004
S. 3-807 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 8/7/2004
S. 3-829 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 16/7/2004
S. 3-845 Wetsvoorstel betreffende telewerk 22/9/2004
S. 3-961 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 15/12/2004
S. 3-969 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek 22/12/2004
S. 3-1103 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede editie, van 10 april 2003)
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, met het oog op het toelaten van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst
21/3/2005
S. 3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
S. 3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
S. 3-1348 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geďntegreerd beleid inzake milieuziekten 20/9/2005
S. 3-1422 Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
8/11/2005
S. 3-1544 Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 1/2/2006
S. 3-1602 Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid 7/3/2006
S. 3-1684 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 2/5/2006
S. 3-1758 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vaste Commissie voor regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/6/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1953 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 22/12/2006
S. 3-1983 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 7/12/2006
S. 3-1985 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomité voor duurzame ontwikkeling 11/12/2006
S. 3-2091 Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 23/2/2007
S. 3-2100 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 1/3/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2456 Wetsvoorstel tot aanvulling van titel IIIter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding, de bestuurlijke opsluiting en de verwijdering van de vreemdelingen 30/4/2007

Legislatuur 1999-2003