Voorstellen van FranÁois Roelants du Vivier (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

48 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-36 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 8/7/2003
S. 3-37 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken 8/7/2003
S. 3-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/7/2003
S. 3-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 8/7/2003
S. 3-40 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers 8/7/2003
S. 3-41 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 8/7/2003
S. 3-42 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 8/7/2003
S. 3-216 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen 30/9/2003
S. 3-284 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 23/10/2003
S. 3-290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben 24/10/2003
S. 3-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 28/11/2003
S. 3-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 6/1/2004
S. 3-551 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 9/3/2004
S. 3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 10/3/2004
S. 3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-746 Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea 10/6/2004
S. 3-751 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 15/6/2004
S. 3-792 Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker 1/7/2004
S. 3-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers 7/7/2004
S. 3-848 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft 28/9/2004
S. 3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
S. 3-921 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen 18/11/2004
S. 3-1032 Voorstel van resolutie betreffende de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2005 16/2/2005
S. 3-1057 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie 23/2/2005
S. 3-1086 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 10/3/2005
S. 3-1105 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie 22/3/2005
S. 3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
S. 3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
S. 3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
S. 3-1362 Wetsvoorstel betreffende de invoering van kwaliteitsnormen voor de borstklinieken 26/9/2005
S. 3-1410 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 26/10/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 22/2/2006
S. 3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
S. 3-1685 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtsvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 2/5/2006
S. 3-1738 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 1/3/2006
S. 3-1862 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 18/10/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-2002 Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie 15/12/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-2134 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen 20/3/2007
S. 3-2452 Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking 26/4/2007
S. 3-2453 Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben 30/4/2007

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003