Voorstellen van François Roelants du Vivier (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-727 Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen 25/4/2001
S. 2-923 Voorstel van resolutie over de verklaring van Laken 4/10/2001
S. 2-1043 Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo 6/2/2002
S. 2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
S. 2-1100 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten 16/4/2002
S. 2-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieën van personen te vergemakkelijken 23/4/2002
S. 2-1167 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 24/5/2002
S. 2-1201 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 6/6/2002
S. 2-1252 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende kamers 17/7/2002
S. 2-1507 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomité voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 27/2/2003
S. 2-1527 Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace 12/3/2003
S. 2-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007