Voorstellen van Richard Miller (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

57 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-197 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 30/9/2010
S. 5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
S. 5-426 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, voor wat de zorgverstrekking aan vrouwelijke slachtoffers van geslachtsverminking betreft 29/10/2010
S. 5-493 Voorstel van resolutie tot uitvoering van het Action Plan Istanbul betreffende een grotere rol voor vrouwen in de Euromediterrane zone 16/11/2010
S. 5-494 Voorstel van resolutie betreffende het verslag van de Verenigde Naties (VN) over de moordpartijen in de Democratische Republiek Congo 16/11/2010
S. 5-495 Voorstel van resolutie om te vragen dat BelgiŽ het Protocol van Londen van 2008 inzake de verlening van octrooien ratificeert 16/11/2010
S. 5-527 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 23/11/2010
S. 5-540 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 29/11/2010
S. 5-565 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, in verband met de toegang tot de voorwaardelijke invrijheidstelling voor een gedetineerde die is ontvlucht of een poging daartoe heeft ondernomen 6/12/2010
S. 5-566 Voorstel van resolutie betreffende de daling van de belasting over de toegevoegde waarde op rijstages voor bestuurders van tweewielige motorvoertuigen 6/12/2010
S. 5-567 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de motorfietsen toe te staan gebruik te maken van de aan de bussen voorbehouden rijstroken 6/12/2010
S. 5-568 Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde waarde op de tweewielige motorvoertuigen en op de veiligheidsuitrusting van de bestuurders 6/12/2010
S. 5-569 Voorstel van resolutie over zelfdoding 6/12/2010
S. 5-570 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 6/12/2010
S. 5-571 Voorstel van resolutie over de wijziging van de protocollaire volgorde 6/12/2010
S. 5-572 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek om aanzetting tot gevaarlijke spelen strafbaar te stellen 6/12/2010
S. 5-573 Voorstel van resolutie over de instelling van een nationale dag van de vaandeldragers 6/12/2010
S. 5-574 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen 6/12/2010
S. 5-596 Voorstel van resolutie om op korte termijn een volledig en objectief debat te organiseren over het introduceren van less-than-lethal-wapens als interventiemiddel van de politiediensten 12/12/2010
S. 5-735 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 10bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat het afhandelen van lopende zaken in de gemeenschappen en gewesten betreft 28/1/2011
S. 5-737 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 28/1/2011
S. 5-738 Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" 28/1/2011
S. 5-741 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van culturele creaties op het internet 28/1/2011
S. 5-742 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 28/1/2011
S. 5-743 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 28/1/2011
S. 5-744 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, teneinde de bromfietsen en vierwielers met motor verplicht in te schrijven 28/1/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-827 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 4/3/2011
S. 5-896 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 24/3/2011
S. 5-905 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een afzonderlijke belasting op sommige beroepsinkomsten van kunstenaars 28/3/2011
S. 5-910 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 29/3/2011
S. 5-988 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde diverse fiscale maatregelen ten gunste van artistieke activiteiten in te voeren 28/3/2011
S. 5-1026 Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1027 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1034 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 19/5/2011
S. 5-1038 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof 19/5/2011
S. 5-1134 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te
schaffen
29/6/2011
S. 5-1137 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit 30/6/2011
S. 5-1140 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 30/6/2011
S. 5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
S. 5-1414 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie 22/12/2011
S. 5-1415 Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen 22/12/2011
S. 5-1434 Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŽ in Afghanistan 12/1/2012
S. 5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ 17/2/2012
S. 5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
S. 5-1655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren 7/6/2012
S. 5-1656 Voorstel van resolutie om de sector van de klinische seksuologie te regelen 7/6/2012
S. 5-1826 Voorstel van resolutie om het Koninklijk Conservatorium van Brussel te renoveren 26/10/2012
S. 5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
S. 5-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet ter voorkoming van woekerrentes en verborgen kosten bij minikredieten 4/12/2012
S. 5-1933 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie " Belgisch Staatsblad " nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden
17/1/2013
S. 5-1934 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
17/1/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1988 Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen 27/2/2013
S. 5-2184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie 4/7/2013
S. 5-2258 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie 17/7/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013

Legislatuur 1999-2003