Voorstellen van Fauzaya Talhaoui (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

23 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-960 Conferentie van de commissies voor de Europese aangelegenheden
XXXII COSAC
Den Haag, 22 en 23 november 2004
23/12/2004
S. 3-1034 Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŰ 16/2/2005
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1193 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 17/5/2005
S. 3-1286 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek 5/7/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1396 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 14/10/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1479 Voorstel van nieuwe wapenwet 8/12/2005
S. 3-1522 Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen 23/1/2006
S. 3-1557 Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet
3/2/2006
S. 3-1686 Wetsontwerp betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 4/5/2006
S. 3-1716 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ž 1, II, 6░, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/5/2006
S. 3-1770 Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra 23/6/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1864 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de co÷rdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging 20/10/2006
S. 3-1932 Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen 21/11/2006
S. 3-1953 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 22/12/2006
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007
S. 3-2463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten 30/4/2007

Legislatuur 2010-2014