Voorstellen van Isabelle Durant (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

51 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-79 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 17/7/2003
S. 3-80 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 17/7/2003
S. 3-81 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
17/7/2003
S. 3-84 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 17/7/2003
S. 3-85 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 17/7/2003
S. 3-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2003
S. 3-96 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 17/7/2003
S. 3-262 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 16/10/2003
S. 3-282 Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet 22/10/2003
S. 3-448 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/1/2004
S. 3-497 Wetsvoorstel betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de vermindering van de kostprijs van de rijopleiding en van de bijscholing 5/2/2004
S. 3-501 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van drukwerk met een racistisch, xenofoob of negationistisch karakter 5/2/2004
S. 3-533 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 2/3/2004
S. 3-543 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel 5/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-625 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 2/4/2004
S. 3-688 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 13/5/2004
S. 3-721 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het heffen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 27/5/2004
S. 3-726 Voorstel van resolutie aangaande de intrekking van het voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt 3/6/2004
S. 3-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 3/6/2004
S. 3-730 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 3/6/2004
S. 3-772 Voorstel van resolutie betreffende het vraagstuk van de "vrijlating" van vreemdelingen en asielzoekers in de transitzone van de luchthaven, die ze niet mogen verlaten 22/6/2004
S. 3-773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 22/6/2004
S. 3-803 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 5/7/2004
S. 3-828 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 16/7/2004
S. 3-863 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 12/10/2004
S. 3-938 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een verbod in te stellen op antidesactiveringsmechanismen 26/11/2004
S. 3-994 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 20/1/2005
S. 3-1020 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1021 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1022 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1023 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1039 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 17/2/2005
S. 3-1151 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriŽle kabinetten 28/4/2005
S. 3-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht door de wetgevende overheden strafbaar te stellen 28/4/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1194 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 18/5/2005
S. 3-1251 Voorstel van resolutie betreffende de in eigen land ontheemden 21/6/2005
S. 3-1328 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 25/8/2005
S. 3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
S. 3-1474 Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ 7/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1601 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
---------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
7/3/2006
S. 3-1702 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 27/4/2006
S. 3-1719 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 16/5/2006
S. 3-1840 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 22/9/2006
S. 3-1863 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 19/10/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007

Legislatuur 2007-2010