Voorstellen van Jan Steverlynck (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-837 Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
S. 3-838 Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
S. 3-861 Wetsvoorstel tot wjziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, om het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen aan de inkomensgarantie voor ouderen te koppelen 12/10/2004
S. 3-882 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement 25/10/2004
S. 3-982 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 887 van het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2005
S. 3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
S. 3-999 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de minnelijke aanzuiveringsregeling 25/1/2005
S. 3-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoëfficiënt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 25/1/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1090 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 44 van de programmawet (I) van 24 december 2002, ter verbetering van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 14/3/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1185 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde fraude met kasgeldvennootschappen te voorkomen 9/5/2005
S. 3-1187 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 9/5/2005
S. 3-1188 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 9/5/2005
S. 3-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingvermindering op pensioenen 9/5/2005
S. 3-1192 Wetsvoorstel houdende regeling van de franchise-overeenkomst 17/5/2005
S. 3-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening 13/6/2005
S. 3-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 7/9/2005
S. 3-1389 Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen 12/10/2005
S. 3-1468 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal 2/12/2005
S. 3-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 24/3/2006
S. 3-1649 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 30/3/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1764 Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen 21/6/2006
S. 3-1781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 29/6/2006
S. 3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in België 6/7/2006
S. 3-1829 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 18/8/2006
S. 3-1837 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een permanente deeltijdse arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen 13/9/2006
S. 3-1883 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 27/10/2006
S. 3-1890 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1408 en 1526bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het beslag op roerende goederen 8/11/2006
S. 3-1908 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 13/11/2006
S. 3-1910 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, § 1, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een belastingvrijstelling voor de uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen 14/11/2006
S. 3-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om, ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 29/11/2006
S. 3-1956 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 29/11/2006
S. 3-1972 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 6/12/2006
S. 3-1982 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 7/12/2006
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-2028 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 23/1/2007
S. 3-2044 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 30/1/2007
S. 3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007

Legislatuur 1999-2003