Voorstellen van Georges Dallemagne (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-314 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 23/10/2007
S. 4-342 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 30/10/2007
S. 4-343 Voorstel van resolutie over de situatie in Birma 30/10/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-369 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 7/11/2007
S. 4-374 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 8/11/2007
S. 4-375 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en banen alsmede van de programmawet (I) van 24 december 2002, en tot opheffing van de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst, teneinde de regeling van de dienstencheques uit te breiden en te veralgemenen 8/11/2007
S. 4-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 novembre 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, alsook van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, teneinde de werkloosheidsvallen weg te werken, door elkeen die een baan aanneemt, een financiŰle bonus te waarborgen van ten minste 20 % vergeleken bij zijn vroegere situatie 8/11/2007
S. 4-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 12/11/2007
S. 4-381 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 12/11/2007
S. 4-382 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 12/11/2007
S. 4-383 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 12/11/2007
S. 4-384 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 12/11/2007
S. 4-396 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 19/11/2007
S. 4-397 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/11/2007
S. 4-398 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitÚ binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen 19/11/2007
S. 4-400 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968, ter afschaffing van het mechanisme van de opdeciemen voor de verkeersboetes 14/11/2007
S. 4-402 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde komaf te maken met een werkloosheidsval voor onvrijwillig deeltijdwerkers met een inkomensgarantie-uitkering 22/11/2007
S. 4-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 23/11/2007
S. 4-422 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 26/11/2007
S. 4-436 Voorstel van resolutie betreffende de noodtoestand die generaal Musharraf in Pakistan heeft afgekondigd 4/12/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-485 Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het oosten van de Democratische Republiek Congo 19/12/2007
S. 4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
S. 4-599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 29/2/2008
S. 4-608 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de maatregelen ter beperking van het medisch aanbod tijdelijk op te schorten 4/3/2008
S. 4-609 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, teneinde tijdens het moederschapsverlof de uitoefening van bepaalde activiteiten toe te staan 4/3/2008
S. 4-617 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, wat betreft de verscheidene hoedanigheden als persoon ten laste 6/3/2008

Legislatuur 1999-2003