Voorstellen van Jean-Marie Dedecker (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

51 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-281 Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening 22/10/2003
S. 3-291 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in België verblijvende niet-Europese Unie onderdanen 29/10/2003
S. 3-293 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 30/10/2003
S. 3-318 Wetsontwerp tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 12/11/2003
S. 3-319 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat 12/11/2003
S. 3-321 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen 12/11/2003
S. 3-322 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 12/11/2003
S. 3-327 Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten 12/11/2003
S. 3-386 Wetsontwerp betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 5/12/2003
S. 3-387 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 5/12/2003
S. 3-388 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 5/12/2003
S. 3-389 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 5/12/2003
S. 3-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de vermindering van de fiscale lasten op het onroerend goed 5/12/2003
S. 3-393 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-409 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek 11/12/2003
S. 3-411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie 11/12/2003
S. 3-412 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven betreft 11/12/2003
S. 3-441 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques 8/1/2004
S. 3-496 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 5/2/2004
S. 3-534 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 590 van het Wetboek van strafvordering 3/3/2004
S. 3-536 Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen 3/3/2004
S. 3-537 Wetsvoorstel tot wijziging van titel III van het Kieswetboek, inzake de aanwijzing van de voorzitters, bijzitters en secretarissen in de verschillende stem- en telbureaus 3/3/2004
S. 3-538 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 3/3/2004
S. 3-549 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen 8/3/2004
S. 3-624 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 2/4/2004
S. 3-641 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de Israëlisch-Palestijnse kwestie 22/4/2004
S. 3-808 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen 5/7/2004
S. 3-885 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 26/10/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-1004 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke stichtingen en de financiering van de wedden en pensioenen van hun consulenten 26/1/2005
S. 3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
S. 3-1066 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis en een artikel 4ter in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houdende bijzondere bepalingen inzake het wijzigen en verbouwen van voertuigen 28/2/2005
S. 3-1093 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 16/3/2005
S. 3-1158 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht, met het oog op de instelling van koopzondagen 28/4/2005
S. 3-1159 Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert 28/4/2005
S. 3-1201 Wetsvoorstel houdende splitsing en afbouw van de verticale integratie van de vennootschap Electrabel N.V. en houdende wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie en tot opheffing van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 24/5/2005
S. 3-1236 Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte 10/6/2005
S. 3-1280 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm³ en een maximaal vermogen van 11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd 5/7/2005
S. 3-1300 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument 8/7/2005
S. 3-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 11 juni 1954 en 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk 19/7/2005
S. 3-1336 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 2/9/2005
S. 3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
S. 3-1430 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij 16/11/2005
S. 3-1467 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 2/12/2005
S. 3-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude 7/12/2005
S. 3-1549 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 1/2/2006
S. 3-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, § 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 1/2/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciële productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1735 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 31/5/2006

Legislatuur 1999-2003