Voorstellen van Meryem Kašar (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-450 Voorstel van resolutie over de verkeersveiligheid op de weg van en naar de school 25/5/2000
S. 2-541 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 31/7/2000
S. 2-567 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris 8/11/2000
S. 2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/3/2001
S. 2-921 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toepassing van dwangsommen te verbieden bij geschillen die zijn gerezen naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten 3/10/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1042 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 6/2/2002
S. 2-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 14/3/2002
S. 2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
S. 2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1189 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet 4/6/2002
S. 2-1217 Voorstel van resolutie over Azerbeidzjan 27/6/2002
S. 2-1237 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 8/7/2002
S. 2-1253 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1265 Voorstel van resolutie inzake het opheffen van de opschorting van de re´ntegratiepremie voor Slovaken 12/8/2002
S. 2-1303 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, ž 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 11/10/2002
S. 2-1309 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Internationale Conventie inzake bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden en de uitroeping van 18 december tot dag van de migrant 15/10/2002
S. 2-1310 Voorstel van resolutie inzake de politieke rechten van vrouwen en de invoering van het wereldwijd vrouwenstemrecht 15/10/2002
S. 2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
S. 2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003
S. 2-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 13/3/2003
S. 2-1624 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan verbetering van het verblijfsstatuut van allochtone partners die in het kader van gezinshereniging naar BelgiŰ zijn gekomen en hier nog geen jaar verblijven 9/4/2003