Voorstellen van Vincent Van Quickenborne (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

53 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-138 Voorstel tot wijziging van artikel 23-8 van het Reglement van de Senaat 28/10/1999
S. 2-179 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 24/11/1999
S. 2-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 24/11/1999
S. 2-181 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 24/11/1999
S. 2-182 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 24/11/1999
S. 2-183 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 24/11/1999
S. 2-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 24/11/1999
S. 2-185 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 24/11/1999
S. 2-186 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 24/11/1999
S. 2-187 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 24/11/1999
S. 2-188 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie 29/11/1999
S. 2-189 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder 24/11/1999
S. 2-190 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 24/11/1999
S. 2-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 24/11/1999
S. 2-192 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-193 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
S. 2-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 24/11/1999
S. 2-195 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 24/11/1999
S. 2-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind 24/11/1999
S. 2-197 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 24/11/1999
S. 2-201 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet 25/11/1999
S. 2-208 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen 29/11/1999
S. 2-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 30/11/1999
S. 2-331 Voorstel van resolutie betreffende de vrijwaring van de Peruviaanse Machu Picchu tegen extreem commerciŽle en toeristische exploitatie 8/2/2000
S. 2-349 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 21/2/2000
S. 2-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 22/3/2000
S. 2-410 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 20/4/2000
S. 2-500 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven 22/6/2000
S. 2-581 Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen 24/11/2000
S. 2-584 Voorstel van resolutie over de herziening van de internationale drugsverdragen 29/11/2000
S. 2-585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/2000
S. 2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
S. 2-785 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 15/1/2002
S. 2-1009 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel 15/1/2002
S. 2-1010 Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten 15/1/2002
S. 2-1066 Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie 1/3/2002
S. 2-1093 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 15/4/2002
S. 2-1120 Wetsvoorstel houdende instelling van een verkeershandhavingsfonds en tot wijziging van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1999 25/4/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1267 Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid 27/8/2002
S. 2-1287 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 30/9/2002
S. 2-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 25 en 40 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 8/10/2002
S. 2-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten 11/10/2002
S. 2-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 7/11/2002
S. 2-1524 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen 11/3/2003
S. 2-1546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet 20/3/2003
S. 2-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de instelling van een statuut voor advocaten-stagiairs en advocaten-medewerkers 31/3/2003
S. 2-1603 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Gerechtelijk Wetboek houdende regeling van de geÔntegreerde multidisciplinaire samenwerking van en met advocaten 9/4/2003
S. 2-1611 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, ß 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen 9/4/2003
S. 2-1612 Voorstel tot invoeging van een artikel 96bis in het Reglement van de Senaat, betreffende de belangengroepen 9/4/2003