Voorstellen van Jean-Franšois Istasse (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-8 Verslag over de deelneming van een delegatie van de Senaat en de Kamer aan de Conferentie van de Commissies voor de Europese Aangelegenheden - XXIX COSAC, Athene, 5-6 mei 2003 10/6/2003
S. 3-11 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 3/7/2003
S. 3-13 Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen 3/7/2003
S. 3-15 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 3/7/2003
S. 3-23 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 3/7/2003
S. 3-31 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtegenoten een vreemdeling is 8/7/2003
S. 3-32 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 8/7/2003
S. 3-33 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 8/7/2003
S. 3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
S. 3-129 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2003
S. 3-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 20/11/2003
S. 3-367 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 27/11/2003
S. 3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
S. 3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
S. 3-530 Voorstel van resolutie om de invoering aan te moedigen van nieuwe vormen van breedbandtoegang die rekening houden met de bijzonder technische kenmerken ervan 2/3/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŰle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005

Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999