Voorstellen van Joris Van Hauthem (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

30 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-196 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 24/9/2007
S. 4-197 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 25/9/2007
S. 4-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 4/10/2007
S. 4-268 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis-1 van het reglement van de Senaat, teneinde de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ I te laten geschieden volgens de evenredige vertegenwoordiging van de fracties 15/10/2007
S. 4-455 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 6/12/2007
S. 4-616 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 5/3/2008
S. 4-634 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een andere taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat 12/3/2008
S. 4-635 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda 12/3/2008
S. 4-636 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 12/3/2008
S. 4-653 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, houdende regeling van de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 19/3/2008
S. 4-671 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ž 2, vierde lid, van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van de leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezciht betreft af te schaffen 2/4/2008
S. 4-851 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 2/7/2008
S. 4-859 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
----------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
8/7/2008
S. 4-860 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 8/7/2008
S. 4-893 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het voorbereiden van de algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse Volk 1/8/2008
S. 4-928 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie ermee belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 29/9/2008
S. 4-959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 10/10/2008
S. 4-1018 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŰ 24/11/2008
S. 4-1019 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten 1/1/2008
S. 4-1020 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 24/11/2008
S. 4-1180 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 32, ž 1ter, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, betreffende de voorkoming en de regeling van belangenconflicten 12/2/2009
S. 4-1229 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, houdende splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 17/3/2009
S. 4-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1300 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, teneinde de naleving en de controle op de naleving ervan door de Brusselse plaatselijke besturen, de ziekenhuisverenigingen en de politiezones te verbeteren 30/4/2009
S. 4-1370 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de Leopoldsorde, de Kroonorde en de Orde van Leopold II 22/6/2009
S. 4-1433 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement met het oog op de gelijkschakeling van de leeftijd als verkiesbaarheidsvoorwaarde 2/10/2009
S. 4-1435 Herziening van de artikelen 64, eerste lid, 3░, en 69, 3░ van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
2/10/2009
S. 4-1591 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar mogelijke corruptie bij de Regie der Gebouwen 6/1/2010
S. 4-1754 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de bepalingen inzake het gebruik der talen in de gecentraliseerde en gedecentraliseerde diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke regering en het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeentschapscommissie betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 27/4/2010
S. 4-1772 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 29/4/2010

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999