Voorstellen van Magdeleine Willame-Boonen (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-264 Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het inzamelen van informatie over de problematiek van de sekten 16/2/1996
S. 1-288 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed 11/3/1996
S. 1-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
S. 1-701 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat 8/7/1997
S. 1-712 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad 24/7/1997
S. 1-792 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-793 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 9/1/1998
S. 1-839 Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat 9/1/1998
S. 1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
S. 1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
S. 1-1101 Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg 29/9/1998
S. 1-1118 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 52, §1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 20/10/1998
S. 1-1137 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 3/11/1998
S. 1-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 17/11/1998
S. 1-1158 Voorstel tot wijziging van artikel 57 van het Reglement van de Senaat 19/11/1998
S. 1-1293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §§ 2 en 3, van de Grondwet 1/3/1999

Legislatuur 1999-2003