Voorstellen van Andrée Delcourt-Pêtre (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

17 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-120 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit 10/10/1995
S. 1-535 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan.

6/2/1997
S. 1-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum door invoeging van een huisvestingsbijslag 4/3/1997
S. 1-568 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 7/3/1997
S. 1-569 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie 7/3/1997
S. 1-570 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 7/3/1997
S. 1-731 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte 25/9/1997
S. 1-756 Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije 23/10/1997
S. 1-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 9/1/1998
S. 1-839 Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat 9/1/1998
S. 1-973 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 5/5/1998
S. 1-1154 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen 17/11/1998
S. 1-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 17/11/1998
S. 1-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders 31/3/1999
S. 1-1427 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 3/5/1999
S. 1-1428 Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen 3/5/1999
S. 1-1429 Wetsvoorstel houdende wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 3/5/1999