Voorstellen van Luc Willems (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-318 Wetsontwerp tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 12/11/2003
S. 3-319 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat 12/11/2003
S. 3-322 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 12/11/2003
S. 3-327 Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten 12/11/2003
S. 3-377 Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 4/12/2003
S. 3-435 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen 19/12/2003
S. 3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-833 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren 28/7/2004
S. 3-872 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 20/10/2004
S. 3-903 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft 17/11/2004
S. 3-970 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" 23/12/2004
S. 3-971 Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld 23/12/2004
S. 3-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de verschoonbaarheid en de bevrijding van de kosteloze borgen van een gefailleerde rechtspersoon 3/2/2005
S. 3-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudsdienst voor telecommunicatie 18/2/2005
S. 3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
S. 3-1182 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 406 en 407 van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de vrije keuze van bankinstelling bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen 4/5/2005
S. 3-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven 4/5/2005
S. 3-1272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gericht op het doorbreken van monopolies en het bevorderen van de vrije concurrentie in de elektriciteitsproductie 1/7/2005
S. 3-1277 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 4/7/2005
S. 3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 4/7/2005
S. 3-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 15/7/2005
S. 3-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 28/10/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
S. 3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
S. 3-1467 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 2/12/2005
S. 3-1482 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit 9/12/2005
S. 3-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, ß 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 1/2/2006
S. 3-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 8/3/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŽle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1803 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 7/7/2006
S. 3-1851 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden 3/10/2006
S. 3-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 115 en 119 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de verklaring van afwezigheid 24/10/2006
S. 3-1930 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
21/11/2006
S. 3-1961 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 4/12/2006
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-2081 Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen 15/2/2007
S. 3-2111 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering 8/3/2007
S. 3-2354 Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" 29/3/2007
S. 3-2414 Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken 18/4/2007
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007