Voorstellen van Annemie Van de Casteele (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

77 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 23/10/2003
S. 3-334 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 14/11/2003
S. 3-335 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŰfficiŰnt bij vervroegde pensionering 14/11/2003
S. 3-336 Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen 14/11/2003
S. 3-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 18/11/2003
S. 3-358 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 20/11/2003
S. 3-359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft 20/11/2003
S. 3-360 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 20/11/2003
S. 3-361 Wetsvoorstel tot opheffing van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste 20/11/2003
S. 3-373 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen 3/12/2003
S. 3-449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 13/1/2004
S. 3-471 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 22/1/2004
S. 3-496 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 5/2/2004
S. 3-499 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verplichte inning van het persoonlijk aandeel bij thuisverpleging en kinesitherapie 5/2/2004
S. 3-510 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/2/2004
S. 3-555 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 11/3/2004
S. 3-675 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers 10/5/2004
S. 3-679 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, aan de burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar 12/5/2004
S. 3-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen 14/5/2004
S. 3-696 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag 14/5/2004
S. 3-697 Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 14/5/2004
S. 3-698 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet en van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van de nabevallingsrust bij een meerlinggeboorte en de verlenging van de nabevallingsrust bij hospitalisatie van een pasgeboren kind 14/5/2004
S. 3-699 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas 14/5/2004
S. 3-723 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen 28/5/2004
S. 3-724 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste 28/5/2004
S. 3-735 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de medisch-farmaceutische cumulatie 8/6/2004
S. 3-762 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 17/6/2004
S. 3-779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 24/6/2004
S. 3-789 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 1/7/2004
S. 3-791 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica 1/7/2004
S. 3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, ž 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004
S. 3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-841 Wetsvoorstel tot instelling van een sociale rulingcommissie bevoegd om voorafgaande beslissingen te nemen betreffende het statuut van werknemers en zelfstandigen 13/9/2004
S. 3-842 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de geco÷rdineerde kinderbijslagwet voor werknemers 17/9/2004
S. 3-843 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 47bis in de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 17/9/2004
S. 3-855 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 7/10/2004
S. 3-905 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 339bis in de programmawet van 24 december 2002, om de opleiding of omscholing van oudere werknemers aan te moedigen 18/11/2004
S. 3-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 56bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-908 Wetsvoorstel betreffende de activering van de aanvullende vergoeding in het kader van de brugpensioenregeling 18/11/2004
S. 3-909 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, met het oog op het verlagen van de leeftijd voor doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers 18/11/2004
S. 3-910 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot een belastingkrediet voor 60-plussers 18/11/2004
S. 3-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met het oog op de schrapping van gelijkgestelde perioden voor de opbouw van pensioenen 18/11/2004
S. 3-912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/11/2004
S. 3-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 18/11/2004
S. 3-914 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen 18/11/2004
S. 3-915 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het ontmoedigen van Canada Dry-brugpensioenregelingen 18/11/2004
S. 3-916 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden 18/11/2004
S. 3-936 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ž 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met het oog op de regionalisering van de reglementering inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-984 Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 13/1/2005
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-1008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie 7/2/2005
S. 3-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het voorkomen van dubbele terugbetaling van ziektekosten in het kader van de maximumfactuur 18/2/2005
S. 3-1123 Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, ž 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/4/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1244 Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties 14/6/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 12/10/2005
S. 3-1397 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot invoeging van een artikel 104bis in hetzelfde wetboek, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 19/10/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 7/12/2005
S. 3-1519 Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen 17/1/2006
S. 3-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 17/2/2006
S. 3-1641 Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 28/3/2006
S. 3-1777 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 28/6/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1780 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake restaurantkosten 29/6/2006
S. 3-1887 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŰnt 6/11/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2052 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 7/2/2007
S. 3-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 9/2/2007
S. 3-2352 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 23/3/2007