Voorstellen van Anne-Marie Lizin (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

35 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-47 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 12/7/2007
S. 4-75 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 12/7/2007
S. 4-76 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 24/8/2007
S. 4-100 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 17/7/2007
S. 4-109 16e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee
(Kiev, 4-9 juli 2007)
1/10/2007
S. 4-137 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 2/8/2007
S. 4-200 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, om een maximum factuurbedrag per kWh vast te leggen 26/9/2007
S. 4-201 Wetsvoorstel ter bestrijding van anorexia bij jonge meisjes 26/9/2007
S. 4-269 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 12/10/2007
S. 4-371 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 7/11/2007
S. 4-429 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen 29/11/2007
S. 4-430 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de beslissingsorganen van de autonome overheidsbedrijven en de genoteerde vennootschappen 29/11/2007
S. 4-433 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 1, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde een werkpremie in te voeren 28/11/2007
S. 4-454 Wetsvoorstel strekkende om erkende onthaalouders een beter statuut te geven en hen toe te laten tot de werkloosheidsverzekering 6/12/2007
S. 4-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 9/1/2008
S. 4-469 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 6/12/2007
S. 4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
S. 4-581 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind
----------
Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
26/2/2008
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-759 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 15/5/2008
S. 4-789 Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet 2/6/2008
S. 4-790 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 2/6/2008
S. 4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
S. 4-934 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 1/10/2008
S. 4-935 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 1/10/2008
S. 4-938 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 3/10/2008
S. 4-939 Wetsvoorstel met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 3/10/2008
S. 4-1035 Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw 28/11/2008
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1406 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een bijzondere commissie rond de problematiek van het dragen van de boerka in BelgiŽ 16/7/2009
S. 4-1517 Voorstel van resolutie betreffende het aanrekenen van de kosten van de ontmijning door het Belgische leger in Zuid-Libanon aan het IsraŽlische leger 1/12/2009
S. 4-1638 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Jemen 4/2/2010
S. 4-1673 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het onverdoofd ritueel slachten te verbieden 24/2/2010
K. 52-1938 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 3/4/2009

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999