Voorstellen van Anne-Marie Lizin (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-13 Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen 3/7/2003
S. 3-14 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 3/7/2003
S. 3-16 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 3/7/2003
S. 3-18 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 3/7/2003
S. 3-19 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 3/7/2003
S. 3-20 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 3/7/2003
S. 3-22 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 3/7/2003
S. 3-24 Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid 3/7/2003
S. 3-25 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 3/7/2003
S. 3-26 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten 3/7/2003
S. 3-127 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 23/7/2003
S. 3-129 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2003
S. 3-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 1/8/2003
S. 3-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 31/7/2003
S. 3-223 Wetsvoorstel betreffende de systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 9/10/2003
S. 3-451 Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden 14/1/2004
S. 3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-787 Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen 28/6/2004
S. 3-813 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 14/7/2004
S. 3-986 Voorstel tot invoeging van een artikel 73bis betreffende het actualiteitendebat in het reglement van de Senaat 13/1/2005
S. 3-1048 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1049 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1050 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1051 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
S. 3-1144 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 25/4/2005
S. 3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
S. 3-1394 Wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 13/10/2005
S. 3-1405 Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 21/10/2005
S. 3-1423 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
S. 3-1424 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1631 5e Wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

Wenen, 23-24 februari 2006
29/3/2006
S. 3-1952 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers 21/11/2006
S. 3-1994 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 20/12/2006
S. 3-2035 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 24/1/2007
S. 3-2067 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 14/2/2007
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
S. 3-2387 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 11/4/2007
K. 51-633 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/12/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999