Voorstellen van Anne-Marie Lizin (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-15 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 14/7/1999
S. 2-16 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 14/7/1999
S. 2-17 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten 14/7/1999
S. 2-24 Wetsontwerp houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 6/8/1999
S. 2-25 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 6/8/1999
S. 2-26 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 6/8/1999
S. 2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
S. 2-238 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State 16/12/1999
S. 2-239 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek 16/12/1999
S. 2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
S. 2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen BelgiŽ en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
S. 2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 2/2/2000
S. 2-335 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 18/4/2000
S. 2-532 Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten 14/7/2000
S. 2-547 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/9/2000
S. 2-559 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 26/10/2000
S. 2-570 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen 9/11/2000
S. 2-618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 10/1/2001
S. 2-624 Voorstel van resolutie over Afghanistan 25/1/2001
S. 2-820 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 29/6/2001
S. 2-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang 10/7/2001
S. 2-848 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek en tot invoering van een artikel 272bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 12/7/2001
S. 2-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 17/7/2001
S. 2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/7/2001
S. 2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 17/7/2001
S. 2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 17/7/2001
S. 2-881 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 596 van het Gerechtelijk Wetboek om een voogdijregeling in te stellen voor niet begeleide minderjarigen in opvangcentra voor vluchtelingen 20/7/2001
S. 2-887 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft 10/8/2001
S. 2-963 Voorstel van resolutie over de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan 26/11/2001
S. 2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
S. 2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
S. 2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
S. 2-1073 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 13/3/2002
S. 2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
S. 2-1298 Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 10/10/2002
S. 2-1299 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 10/10/2002
S. 2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
S. 2-1544 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 18/3/2003
S. 2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003
S. 2-1575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 31/3/2003
S. 2-1602 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 9/4/2003
S. 2-1620 Wetsvoorstel tot invoeging van en artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht wat betreft de oorlogsvrijwilligers 9/4/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999