Voorstellen van Patrick Hostekint (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

7 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat 27/6/1995
S. 1-16 Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren 27/6/1995
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-379 Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton 9/7/1996
S. 1-854 Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf 21/1/1998
S. 1-974 Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam 7/5/1998
S. 1-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit 15/7/1998

Legislatuur 2003-2007