Voorstellen van Armand De Decker (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

25 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
S. 5-445 Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie 9/11/2010
S. 5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
S. 5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
S. 5-511 Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie 25/11/2010
S. 5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
S. 5-540 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 29/11/2010
S. 5-597 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten 10/12/2010
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŽntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-742 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 28/1/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-994 Voorstel van resolutie over de politieke toestand in Ivoorkust 4/5/2011
S. 5-1034 Wetsvoorstel tot instelling van een filmclassificatiesysteem 19/5/2011
S. 5-1137 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit 30/6/2011
S. 5-1830 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft 7/11/2012
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1970 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 18/2/2013
S. 5-2029 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 16/4/2013
S. 5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
S. 5-2178 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan 2/7/2013
S. 5-2259 Interparlementaire Conferentie over het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). Vilnius, 5 en 6 september 2013 23/9/2013
S. 5-2378 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 3/12/2013
S. 5-2410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen 13/12/2013

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999