Voorstellen van Mieke Vogels (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

49 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-366 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 21/10/2010
S. 5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
S. 5-821 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiŽnten voor voedingsmiddelen 2/3/2011
S. 5-1100 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 17/6/2011
S. 5-1144 Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen 4/7/2011
S. 5-1145 Wetsvoorstel tot aanvulling van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders teneinde een ouder de mogelijkheid te bieden om voor de arbeidsrechtbank een vordering in te stellen om als bijslagtrekkende te worden aangewezen wanneer hij de opportuniteit van de betaling van de forfaitaire bijslag betwist 4/7/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1172 Wetsvoorstel tot wettelijke erkenning van de mantelzorgers en tot behoud van hun sociale rechten 14/7/2011
S. 5-1173 Voorstel van resolutie betreffende het verlengen van een nieuw vijfjarenprogramma inzake interuniversitaire attractiepolen 14/7/2011
S. 5-1199 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de carensdag bij de arbeiders af te schaffen 27/7/2011
S. 5-1209 Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden 8/9/2011
S. 5-1210 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciŽnniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen 8/9/2011
S. 5-1272 Wetsvoorstel tot vaststelling van de plaatsen waar een consumentenkredietovereenkomst kan worden gesloten 14/10/2011
S. 5-1276 Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen 21/10/2011
S. 5-1338 Wetsvoorstel tot opwaardering van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap 22/11/2011
S. 5-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de zelfredzaamheid van de bejaarden te steunen 22/11/2011
S. 5-1340 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap 22/11/2011
S. 5-1388 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft 8/12/2011
S. 5-1390 Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg 8/12/2011
S. 5-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, ter bepaling van het begin van de verjaringstermijn waarover de patiŽnt beschikt om een rechtsvordering in te stellen 8/12/2011
S. 5-1482 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit 10/2/2012
S. 5-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden 17/2/2012
S. 5-1514 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een verbod in te stellen op het doden van dieren omwille van hun pels 2/3/2012
S. 5-1515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft 2/3/2012
S. 5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
S. 5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
S. 5-1556 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 28/3/2012
S. 5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
S. 5-1626 Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen 22/5/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1698 Wetsvoorstel betreffende de uitwerking van eenvormige oproepstelsels voor de wachtdiensten van huisartsen 5/7/2012
S. 5-1699 Wetsvoorstel tot reglementering van de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg, in het raam van de gezondheidszorgberoepen 5/7/2012
S. 5-1700 Wetsvoorstel teneinde de verschuldigde werkgeversbijdragen voor de eerste drie in dienst genomen werknemers te verminderen 5/7/2012
S. 5-1756 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven alsmede van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de opleiding van de werknemers uit te bouwen 17/7/2012
S. 5-1757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, om de ondernemingen ertoe aan te zetten meer inspanningen te leveren voor de opleiding van hun werknemers en bij die opleidingsinspanningen de leeftijdspiramide van hun personeel in acht te nemen 17/7/2012
S. 5-1758 Wetsvoorstel teneinde jobaanpassingen te vergemakkelijken voor werknemers van 55 jaar en ouder in de ondernemingen met doorgaans een gemiddelde van ten minste 50 werknemers 17/7/2012
S. 5-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 om het Werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers tot uitvoering te brengen 17/7/2012
S. 5-1807 Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek 11/10/2012
S. 5-1820 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA 24/10/2012
S. 5-2110 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie 29/5/2013
S. 5-2125 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact, teneinde de toegang tot opleiding vrij van discriminatie te maken 29/5/2013
S. 5-2273 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de reclame inzake geneesmiddelen voor menselijk gebruik, met het oog op de regeling van reclame in de wachtkamer van dokterspraktijken 1/10/2013
S. 5-2302 Wetsvoorstel tot instelling van een "Tandemplan voor de Werkgelegenheid" 22/10/2013
S. 5-2334 Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland 7/11/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2462 Wetsvoorstel betreffende het verbod op kernwapens in BelgiŽ 23/1/2014
S. 5-2463 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector 23/1/2014
S. 5-2464 Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiŽle, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp 23/1/2014
S. 5-2854 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 16/4/2014

Legislatuur 1999-2003