Voorstellen van Charles-Ferdinand Nothomb (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

13 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-7 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren 27/6/1995
S. 1-193 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77ter, houdende oprichting van een Adviescomité voor de bestudering van de bio-ethische problemen 5/12/1995
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in Israël 5/3/1996
S. 1-309 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen 4/4/1996
S. 1-610 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren 23/4/1997
S. 1-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 22/5/1997
S. 1-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 30/5/1997
S. 1-650 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 30/5/1997
S. 1-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van het artikel 32, § 1, eerste en tweede lid, van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/6/1998
S. 1-1293 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, §§ 2 en 3, van de Grondwet 1/3/1999
S. 1-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 4/3/1999
S. 1-1412 Evaluatie van de procedure voor het onderzoek van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie 28/4/1999