Voorstellen van Jeannine Leduc (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

12 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet 24/6/1996
S. 1-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten 18/10/1996
S. 1-567 Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat 7/3/1997
S. 1-577 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen 13/3/1997
S. 1-578 Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen 13/3/1997
S. 1-695 Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel 27/6/1997
S. 1-742 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 15/10/1997
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1082 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1083 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1150 Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/11/1998

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003