Voorstellen van Jan Loones (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

37 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-59 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/7/1995
S. 1-60 Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-61 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 13/7/1995
S. 1-63 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld 13/7/1995
S. 1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
S. 1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
S. 1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŰ vestigen 13/7/1995
S. 1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
S. 1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
S. 1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
S. 1-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŰ en zijn deelstaten in de Europese Unie 13/7/1995
S. 1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
S. 1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
S. 1-76 Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers 13/7/1995
S. 1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
S. 1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
S. 1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-452 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 24/10/1996
S. 1-453 Herziening van artikel 165 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-454 Herziening van artikel 166, ž1, van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
S. 1-465 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 12/11/1996
S. 1-492 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 5/12/1996
S. 1-493 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/12/1996
S. 1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
S. 1-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft 13/1/1998
S. 1-902 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 10/3/1998
S. 1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
S. 1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
S. 1-1238 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/1/1999