Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7: Legislatuur 2019-....

33 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 7-463 Voordracht van kandidaten voor vijf ambten van Franstalig staatsraad bij de Raad van State 13/6/2023
S. 7-460 Voordracht van kandidaten voor drie ambten van Nederlandstalig staatsraad en een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State 5/6/2023
S. 7-450 Gezamenlijke Parlementaire Controlgroep voor Europol (GPC Europol)
Stockholm, 26 en 27 maart 2023
26/3/2023
S. 7-449 Gezamenlijke Parlementaire Controlgroep voor Europol (GPC Europol)
Europees Parlement, Brussel, 24 en 25 oktober 2022
24/10/2022
S. 7-436 Ontwerp van bijzondere wet tot opheffing van het artikel 65quater en de bijlage van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (I) 16/2/2023
S. 7-432 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 10/1/2023
S. 7-411 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige staatsraad bij de Raad van State 4/1/2023
S. 7-404 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 23/11/2022
S. 7-403 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte 20/10/2022
S. 7-402 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake de lijst van mandaten, ambten en beroepen en de vermogensaangifte 20/10/2022
S. 7-388 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 234 van het Kieswetboek, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-387 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, wat de beŽindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft 19/10/2022
S. 7-383 Besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 5 juli 2022 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen over de samenstelling van de Belgische delegatie van de Benelux Interparlementaire Assemblee 7/10/2022
S. 7-313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 9/12/2021
S. 7-307 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied tot districtsburgemeesters en -schepenen betreft 28/10/2021
S. 7-295 Informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure 22/10/2021
S. 7-292 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op het verplicht stellen van de Duitse juridische terminologie die het bevoegde orgaan van de Duitstalige Gemeenschap heeft vastgelegd, voor de autoriteiten van het Waalse Gewest in het kader van hun vertaalwerk in het Duits 6/10/2021
S. 7-239 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, wat de schenkers betreft 11/2/2021
S. 7-212 Jaarverslag 2019 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van BelgiŽ voor het Europees Hof voor de rechten van de mens 14/12/2020
S. 7-203 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I) 10/11/2020
S. 7-195 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen wat het financieel verslag betreft 7/10/2020
S. 7-180 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 11/9/2020
S. 7-174 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6†juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om in het buitenland verblijvende Belgen stemrecht toe te kennen voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 9/7/2020
S. 7-169 Ontwerp tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt 22/6/2020
S. 7-153 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14bis van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 27/3/2020
S. 7-133 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers, wat de uittredingsvergoeding van gewezen parlementsleden betreft 14/11/2019
S. 7-132 Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiŽring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) 4/12/2019
S. 7-121 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
20/11/2019
S. 7-119 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen om het stemrecht van de in het buitenland verblijvende Belgen uit te breiden naar de verkiezing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 18/11/2019
S. 7-118 Activiteitverslag 2017-2018 van de Raad van State 8/11/2019
S. 7-116 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap op volledige inclusie in de samenleving waarborgt alsook hun recht op maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen
12/11/2019
S. 7-13 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 114 van 23 mei 2019)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
3/10/2019