Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
5: Legislatuur 2010-2014

230 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-2888 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat de financiering van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle betreft 11/4/2014
S. 5-2875 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord 23/4/2014
S. 5-2872 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder 18/11/2010
S. 5-2871 Wetsontwerp betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers 17/11/2010
S. 5-2837 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 januari 2014 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 20/3/2014
S. 5-2816 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor de Raad van State 13/3/2014
S. 5-2746 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 17/2/2014
S. 5-2738 Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 11/2/2014
S. 5-2733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 13/3/2014
S. 5-2517 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op het registreren van de gegevens met betrekking op cold cases 27/2/2014
S. 5-2516 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 26/2/2014
S. 5-2475 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de rol van inlichtingendiensten in cyberspionage 6/2/2014
S. 5-2464 Voorstel van resolutie met het oog op het bestuderen van de financiŰle, maatschappelijke en ecologische gevolgen van een nucleaire ramp 23/1/2014
S. 5-2446 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 21/1/2014
S. 5-2435 Wetsontwerp tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk 5/12/2013
S. 5-2434 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake verkiezingen 4/12/2013
S. 5-2421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 4/12/2013
S. 5-2420 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 4/12/2013
S. 5-2413 Ontwerp van programmawet (II) 25/11/2013
S. 5-2397 Ontwerp van programmawet (I) 25/11/2013
S. 5-2393 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement 10/12/2013
S. 5-2366 Wetsontwerp betreffende het politionele informatiebeheer en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en het Wetboek van strafvordering 4/11/2013
S. 5-2365 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 29/10/2013
S. 5-2335 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 8/11/2013
S. 5-2295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de vormen van controle op de maatregel van vrijheidsberoving uit te breiden 14/10/2013
S. 5-2277 Wetsontwerp houdende hervorming van de bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State 7/10/2013
S. 5-2268 Voorstel van resolutie betreffende de niet-naleving van de taalwetgeving door de Brusselse plaatselijke besturen 25/9/2013
S. 5-2260 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vast ComitÚ voor onderzoek naar de civiele veiligheid 23/9/2013
S. 5-2224 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 3/7/2013
S. 5-2213 Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding met het oog op de omvorming ervan tot een federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel 4/6/2013
S. 5-2169 Ontwerp van programmawet 3/6/2013
S. 5-2165 Voorstel van resolutie voor de invoering van bestuursovereenkomsten in de federale overheidsdiensten 21/6/2013
S. 5-2159 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 20/6/2013
S. 5-2157 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, met betrekking tot de samenstelling van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast ComitÚ van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdienten 20/6/2013
S. 5-2137 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme 4/6/2013
S. 5-2130 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 24/5/2013
S. 5-2127 Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding 22/4/2013
S. 5-2115 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat 29/5/2013
S. 5-2104 Wetsvoorstel tot regeling van het taalgebruik inzake de winkelopschriften en andere schrifturen zichtbaar vanuit het openbaar domein 23/5/2013
S. 5-2100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur wat het beroepsgeheim betreft 21/5/2013
S. 5-2060 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 13/5/2013
S. 5-2044 Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen 24/4/2013
S. 5-2029 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 16/4/2013
S. 5-2000 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen II 11/12/2012
S. 5-1999 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŰn van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/12/2012
S. 5-1984 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat de goedkeuring van het zonaal veiligheidsplan betreft 26/2/2013
S. 5-1970 Wetsvoorstel betreffende de aansprakelijkheid van mandatarissen in dienst van openbare rechtspersonen 18/2/2013
S. 5-1965 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 8/2/2013
S. 5-1909 Wetsvoorstel tot aanvulling van de vreemdelingenwet om kinderen beter te beschermen 19/12/2012
S. 5-1907 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 19/11/2012
S. 5-1906 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij 19/11/2012
S. 5-1886 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 22/10/2012
S. 5-1885 Wetsontwerp betreffende het burgerinitiatief in de zin van verordening (EU) nr. 211/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 9/10/2012
S. 5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
S. 5-1877 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 15/10/2010
S. 5-1859 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, om een interpellatierecht bij de politieraad in te stellen 20/11/2012
S. 5-1855 Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen 28/11/2012
S. 5-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 8/11/2012
S. 5-1834 Voorstel van resolutie met betrekking tot de overeenkomsten inzake het gebruik van persoonsgegevens van passagiers - PNR-Overeenkomsten 8/11/2012
S. 5-1830 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe gemeentewet, wat de administratieve sancties betreft 7/11/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
S. 5-1819 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de Nieuwe Gemeentewet, wat de taalkennis van lokale mandatarissen in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad betreft 23/10/2012
S. 5-1767 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer en de nucleaire sites 6/7/2012
S. 5-1762 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid en tot opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 2006 betreffende de afbakening van de plaatsen die deel uitmaken van de infrastructuur, uitgebaat door de openbare vervoersmaatschappijen, waarop de bepalingen van hoofdstuk IIIbis van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van toepassing zijn met het oog op het versterken van de veiligheid in het openbaar vervoer 2/7/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 31 december 1949 op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens en van de wet van 7 juli 1970 betreffende de algemene structuur van het hoger onderwijs 10/7/2012
S. 5-1690 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel met het oog op een vertegenwoordiging van de opvangcentra voor slachtoffers van mensenhandel in de Interdepartementale Co÷rdinatiecel voor de strijd tegen mensensmokkel en mensenhandel 4/7/2012
S. 5-1670 Ontwerp van programmawet 15/5/2012
S. 5-1657 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het terugkeerbeleid betreft 7/6/2012
S. 5-1640 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 31/5/2012
S. 5-1638 Voorstel van resolutie tot versterking van de dienstencultuur van de federale overheid tegenover de burgers 30/5/2012
S. 5-1620 Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 18/4/2012
S. 5-1601 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen 4/5/2012
S. 5-1586 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de aanspreekvorm "juffrouw" in de administratieve documenten en briefwisseling van de federale overheidsdiensten 23/4/2012
S. 5-1580 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer 19/4/2012
S. 5-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 19/4/2012
S. 5-1578 Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan (art. 75 van het Reglement) 6/3/2012
S. 5-1558 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 21/2/2012
S. 5-1557 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking 29/3/2012
S. 5-1549 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŰn van vreemdelingen 24/11/2011
S. 5-1547 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 8/3/2012
S. 5-1545 Ontwerp van programmawet (I) 24/2/2012
S. 5-1535 Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 15/3/2012
S. 5-1534 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een besluit van de Europese Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid 14/3/2012
S. 5-1517 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŰ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 2/3/2012
S. 5-1516 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft 2/3/2012
S. 5-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden 17/2/2012
S. 5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
S. 5-1471 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen teneinde de dotaties voor de politieke partijen voor de begrotingsjaren 2012 en 2013 te bevriezen 26/1/2012
S. 5-1451 Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid.- Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog 24/1/2012
S. 5-1447 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/1/2012
S. 5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
S. 5-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de verplichting tot medische behandeling op te nemen in het ge´ndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie 8/12/2011
S. 5-1381 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, ž 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel 6/12/2011
S. 5-1377 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, voor wat de modaliteiten voor de klachten betreft 5/12/2011
S. 5-1372 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld 1/12/2011
S. 5-1364 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 21/11/2011
S. 5-1355 Wetsvoorstel tot opheffing van de discriminatie in de voogdijregeling voor Europese niet-begeleide minderjarigen 23/11/2011
S. 5-1351 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht betreft op het personeelsbeleid van de lagere besturen 22/11/2011
S. 5-1350 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet en van de wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de naleving en de controle op de naleving van de taalwet in bestuurszaken in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad te verbeteren, inzonderheid wat het toezicht op het personeelsbeleid van de lagere besturen betreft 22/11/2011
S. 5-1330 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 6/11/2011
S. 5-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, waarbij de OCMW's bij de opvang van de asielzoekers worden betrokken 10/11/2011
S. 5-1310 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 9/11/2011
S. 5-1294 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een eigen landenpostcode voor de deelstaten Vlaanderen en WalloniŰ 3/11/2011
S. 5-1286 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de identificatieplicht inzake edelmetalen en diamanten 27/10/2011
S. 5-1264 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 12/10/2011
S. 5-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten, met het oog op een wijziging van de neutrale zone 11/10/2011
S. 5-1255 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 11/10/2011
S. 5-1254 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel 11/10/2011
S. 5-1250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden 7/10/2011
S. 5-1248 Voorstel van resolutie betreffende de verkoop van afgedankte wapens van de politie 5/10/2011
S. 5-1246 Voorstel van resolutie met betrekking tot het snel ontwikkelen van een federale strategie voor de beveiliging van informatie- en communicatiesystemen 4/10/2011
S. 5-1245 Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel 4/10/2011
S. 5-1244 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende de afgifte van paspoorten 4/10/2011
S. 5-1240 Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen 3/10/2011
S. 5-1222 Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel 14/9/2011
S. 5-1217 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij 12/9/2011
S. 5-1216 Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers 12/9/2011
S. 5-1215 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1214 Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, ž 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1195 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 20/7/2011
S. 5-1163 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's wat de openbaarheid van de locaties betreft 11/7/2011
S. 5-1162 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) 8/7/2011
S. 5-1128 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies 28/6/2011
S. 5-1099 Ontwerp van programmawet (II) 19/5/2011
S. 5-1088 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek tot invoering van een "verkiezingssalvo" 19/4/2011
S. 5-1073 Mensenhandel 3/5/2011
S. 5-1051 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 27/5/2011
S. 5-1031 Het Europees migratiebeleid
(Verslag over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 mei 2011)
18/5/2011
S. 5-1012 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 5/5/2011
S. 5-1011 Voorstel van resolutie betreffende de Copernicuspremie voor de politiediensten 5/5/2011
S. 5-1006 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 4/5/2011
S. 5-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met betrekking tot de samensmelting van politiezones 4/5/2011
S. 5-977 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59/1 in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 26/4/2011
S. 5-958 Wetsvoorstel houdende een verbod op het dragen van hoofddoeken of sluiters voor federaal overheidspersoneel 15/4/2011
S. 5-943 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 7/4/2011
S. 5-941 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 6, ž 6, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 7/4/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-912 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van het Europese Parlement 29/3/2011
S. 5-903 Voorstel van resolutie betreffende het recht op asiel in BelgiŰ voor onderdanen van lidstaten van de Europese Unie 28/3/2011
S. 5-902 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om te voorzien in een procedure die het dossier van asielzoekers afkomstig uit veilige landen van herkomst prioritair behandelt 28/3/2011
S. 5-900 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119bis, ž 2, van de nieuwe gemeentewet, inzake straffen en administratieve sancties 25/3/2011
S. 5-891 Wetsvoorstel tot afschaffing van de devolutieve kracht van de lijststemmen voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 23/3/2011
S. 5-875 Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor het Federale Parlement 15/3/2011
S. 5-869 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/2/2011
S. 5-866 Voorstel van bijzondere wet betreffende de kandidaatstelling van een lid van een Gewest- of Gemeenschapsparlement of een Gewest of Gemeenschapsregering bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 15/3/2011
S. 5-865 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten met betrekking tot de kandidaatstelling van parlements- en regeringsleden bij verkiezingen voor een andere assemblee 15/3/2011
S. 5-864 Wetsvoorstel betreffende de kandidaatstelling van een federaal parlementslid of regeringslid bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 15/3/2011
S. 5-862 Wetsvoorstel houdende diverse maatregelen ter bevordering van een verantwoorde staatshuishouding 17/3/2011
S. 5-854 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet wat de aanvraag van de machtiging tot verblijf betreft 16/3/2011
S. 5-853 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de automatische toekenning van een verblijfsvergunning op basis van gezinshereniging bij het uitblijven van een beslissing 16/3/2011
S. 5-841 Wetsvoorstel tot afschaffing van het gemeentelijk stemrecht voor niet-EU-burgers 16/3/2011
S. 5-824 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met het oog op de invoering van de mogelijkheid kandidaten voor een mandaat van korpschef aan een "assessment center"-proef te onderwerpen 4/3/2011
S. 5-819 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met het oog op de opvang van asielzoekers in gesloten centra 28/2/2011
S. 5-818 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt wat de controle op het schoolverzuim betreft 28/2/2011
S. 5-817 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen inzake de foto op de identiteitskaart 28/2/2011
S. 5-813 Voorstel van resolutie tot verfijning van de politiŰle registratie van misdrijven en de daarvan afgeleide politiestatistieken daarbij rekening houdend met de etniciteit van de vermoedelijke dader van een misdrijf 28/2/2011
S. 5-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers 28/2/2011
S. 5-778 Wetsvoorstel wat de organisatie van sociale verkiezingen in de openbare sector betreft 15/2/2011
S. 5-774 Toezicht op de activiteiten van Europol door het Europees Parlement in samenwerking met de nationale parlementen 15/2/2011
S. 5-767 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de stemming door de Belgen die in het buitenland verblijven, ten einde de regels voor de samenstelling van de kieslijsten gelijk te maken voor alle Belgen, ongeacht of ze in het land of in het buitenland verblijven 8/2/2011
S. 5-745 Voorstel van resolutie betreffende de uitsluiting van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en openbare gezagsfuncties 31/1/2011
S. 5-738 Voorstel van resolutie over de uitbreiding ten behoeve van de Belgen in het buitenland van de toepassingsmogelijkheden van de website "my.belgium.be" 28/1/2011
S. 5-712 Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel 26/1/2011
S. 5-711 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel 26/1/2011
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-693 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiŰle verblijfplaats 25/1/2011
S. 5-680 Voorstel van resolutie inzake de noodzaak van een nieuw internationaal bechermingsregime voor vluchtelingen 25/1/2011
S. 5-642 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 23/12/2010
S. 5-609 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 9/12/2010
S. 5-608 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 6/12/2010
S. 5-596 Voorstel van resolutie om op korte termijn een volledig en objectief debat te organiseren over het introduceren van less-than-lethal-wapens als interventiemiddel van de politiediensten 12/12/2010
S. 5-588 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een aanscherping van de Europese wetgeving inzake gezinshereniging 9/12/2010
S. 5-571 Voorstel van resolutie over de wijziging van de protocollaire volgorde 6/12/2010
S. 5-527 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 23/11/2010
S. 5-525 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe Gemeentewet wat de administratieve sancties betreft 23/11/2010
S. 5-518 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek, ter uitbreiding van de stemming bij volmacht 23/11/2010
S. 5-512 Wetsvoorstel ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid na verkiezingen 25/11/2010
S. 5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
S. 5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
S. 5-504 Jaarverslag 2009 "Mensenhandel en -smokkel" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 9/11/2010
S. 5-503 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104/1 in het Kieswetboek, teneinde de neutraliteit van de bureaus te waarborgen 19/11/2010
S. 5-463 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende Kamers 10/11/2010
S. 5-462 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 10/11/2010
S. 5-455 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel en mensensmokkel 10/11/2010
S. 5-440 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State, gelet op de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon 4/11/2010
S. 5-439 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 29/10/2010
S. 5-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad 29/10/2010
S. 5-436 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van politieraadsleden betreft 29/10/2010
S. 5-435 Voorstel van bijzondere wet tot bestrijding van kiezersbedrog door de invoering van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestparlementen met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 29/10/2010
S. 5-434 Wetsvoorstel tot bestrijding van kiezersbedrog door het invoeren van een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement of het Brussels Hoofdstedelijk Parlement 1/10/2010
S. 5-433 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de brandweerdiensten betreft 29/10/2010
S. 5-432 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het nationaal veiligheidsplan betreft 29/10/2010
S. 5-431 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-430 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Europees Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-429 Wetsvoorstel houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of geco÷pteerd senator bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-428 Voorstel van bijzondere wet houdende de versterking van de inspraak van de kiezer door te voorzien in de beŰindiging van rechtswege van het mandaat van lid van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement bij de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 29/10/2010
S. 5-427 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen 29/10/2010
S. 5-414 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 28/10/2010
S. 5-374 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Kieswetboek, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen via internet te stemmen 22/10/2010
S. 5-365 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 24 december 2002, wat de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 26/10/2010
S. 5-363 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van de federale ombudsmannen, teneinde het onderzoek van een klacht bij de federale ombudsman te kunnen voortzetten wanneer een beroep bij de rechtbank of een georganiseerde administratief beroep is ingesteld 20/10/2010
S. 5-360 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 20/10/2010
S. 5-343 Voorstel van resolutie betreffende de bepaling van een specifiek beleid ten aanzien van de Belgen in het buitenland 14/10/2010
S. 5-273 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, wat de wegsignalisatie en de verkeersboodschappen betreft 12/10/2010
S. 5-248 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŰn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 8/10/2010
S. 5-247 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 13/10/2010
S. 5-246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde de personen die bij gezinshereniging door hun partner fysiek worden mishandeld, te beschermen tegen uitzetting 6/10/2010
S. 5-245 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 7/10/2010
S. 5-244 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 6/10/2010
S. 5-219 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-218 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŰle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 4/10/2010
S. 5-217 Wetsontwerp betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden 4/10/2010
S. 5-216 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 4/10/2010
S. 5-215 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden 4/10/2010
S. 5-193 Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap 8/10/2010
S. 5-178 Wetsvoorstel tot het instellen van een differentiŰring van de identiteitskaarten van minderjarigen naargelang van de leeftijdsgroep waartoe zij behoren 23/9/2010
S. 5-162 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dankzij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 23/9/2010
S. 5-144 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 23/9/2010
S. 5-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft 9/9/2010
S. 5-90 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 9/9/2010
S. 5-70 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de uitstroom van illegale vreemdelingen 9/9/2010
S. 5-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk het Waals Parlement en het Vlaams Parlement, het parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 8/9/2010
S. 5-29 Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek 16/8/2010
S. 5-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen met het oog op de opheffing van het verbod op reclameboodschappen op radio en televisie bij de verkiezingen 16/8/2010
S. 5-17 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde campagnevormen bij de federale verkiezingen 16/8/2010
S. 5-16 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) 10/8/2010
S. 5-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) 10/8/2010