Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Justitie
5: Legislatuur 2010-2014

529 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-2850 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, wat het toezicht op buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreft 9/4/2014
S. 5-2849 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking met buitenlandse veiligheids- en inlichtingendiensten 9/4/2014
S. 5-2847 Wetsontwerp houdende wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) 12/2/2014
S. 5-2846 Wetsontwerp tot hertekening van de kantons Beringen en Neerpelt-Lommel 27/3/2014
S. 5-2831 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie 24/3/2014
S. 5-2830 Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen 17/1/2014
S. 5-2829 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 december 2004 betreffende de wederzijdse internationale rechtshulp in strafzaken en tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 19/3/2014
S. 5-2828 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen wat de subsidiŽring van de justitiehuizen betreft 18/3/2014
S. 5-2807 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure 4/2/2014
S. 5-2796 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de toepassingsvoorwarden ervan te kunnen definiŽren en te kunnen bepalen wanneer iemand tewerkgesteld wordt in omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid 26/3/2014
S. 5-2785 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde 25/11/2013
S. 5-2783 Wetsontwerp tot wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft 12/2/2014
S. 5-2771 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 25 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie, tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd en tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 26/2/2014
S. 5-2770 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het invoeren van een nieuwe geldelijke loopbaan voor het gerechtspersoneel en van een mandatensysteem voor de hoofdgriffiers en de hoofdsecretarissen 26/2/2014
S. 5-2753 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de levenloos geboren kinderen 18/3/2014
S. 5-2752 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het scheppen van een wettelijk kader voor de toepassing van de polygraaf 18/3/2014
S. 5-2750 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid 18/3/2014
S. 5-2749 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de uitoefening van de opdrachten van de Justitiehuizen 18/3/2014
S. 5-2742 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen 17/1/2014
S. 5-2741 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 6/2/2014
S. 5-2735 Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek en tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie 4/3/2014
S. 5-2734 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek 8/1/2014
S. 5-2515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de referentieplicht voor advocaten in te voeren 26/2/2014
S. 5-2506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op de invoering van een strafrechtsplegingsvergoeding 26/2/2014
S. 5-2497 Wetsontwerp tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie 14/12/2010
S. 5-2493 Voorstel van resolutie betreffende het wegwerken van niet te verantwoorden discriminaties tussen verzekeringsnemers op basis van persoonlijke niet-keuzegebonden kenmerken 18/2/2014
S. 5-2483 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft 13/2/2014
S. 5-2465 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies 16/10/2013
S. 5-2453 Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in BelgiŽ 30/1/2014
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2443 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie 26/11/2013
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2436 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers 15/1/2014
S. 5-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters 19/12/2013
S. 5-2424 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen 16/12/2013
S. 5-2423 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren 16/12/2013
S. 5-2409 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 5/12/2013
S. 5-2408 Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie 14/10/2013
S. 5-2406 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) 9/7/2013
S. 5-2405 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) 9/7/2013
S. 5-2401 Wetsvoorstel tot invoering van de verplichte brandverzekering 12/12/2013
S. 5-2399 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen 12/12/2013
S. 5-2380 Voorstel van resolutie betreffende het eerherstel voor de geÔnterneerde soldaten in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 4/12/2013
S. 5-2360 Wetsvoorstel tot wijziging van boek II, titel III, hoofdstuk IV, van het Strafwetboek inzake valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften 27/11/2013
S. 5-2349 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's 19/11/2013
S. 5-2338 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/11/2013
S. 5-2328 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 20/8/2013
S. 5-2326 Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie 22/1/2014
S. 5-2325 Wetsontwerp ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 22/1/2014
S. 5-2315 Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders 9/7/2013
S. 5-2310 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek 29/7/2013
S. 5-2288 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft 26/9/2013
S. 5-2261 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de verzekering van bedrijfsschade betreft 23/9/2013
S. 5-2253 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers 13/9/2013
S. 5-2249 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 318 van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft de termijn om een vordering tot betwisting van het vaderschap in te stellen 1/8/2013
S. 5-2227 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen 10/7/2013
S. 5-2212 Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 4/6/2013
S. 5-2207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht 5/8/2013
S. 5-2199 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijk negatieve effecten die kunnen voortkomen uit de verbinding van internet en 3D-printing 9/7/2013
S. 5-2189 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft 26/6/2013
S. 5-2183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweldsdelicten op het openbaar vervoer 3/7/2013
S. 5-2178 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de commissarissen van de lokale en federale politie toe te staan het parket bij de politierechtbanken bij te staan 2/7/2013
S. 5-2151 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft 7/5/2013
S. 5-2140 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op het opvoeren van de mogelijkheden tot vervallenverklaring van de nationaliteit 4/6/2013
S. 5-2138 Statuut van de deskundigen in strafzaken 18/4/2012
S. 5-2127 Wetsontwerp houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding 22/4/2013
S. 5-2110 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek, aangaande de weigering door de moeder of de vader om toe te stemmen in de adoptie 29/5/2013
S. 5-2097 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen 8/5/2013
S. 5-2091 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen 9/8/2010
S. 5-2079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met betrekking tot het markeren van munitie die specifiek ontworpen is voor wapens bestemd voor uitsluitend militair gebruik en hun verpakking 7/5/2013
S. 5-2068 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 13/5/2013
S. 5-2067 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 13/5/2013
S. 5-2051 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 144ter, ß 1, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek om het in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag betreffende de bestrijding van daden van nucleair terrorisme, gedaan te New York op 14 september 2005, en met de Wijziging van het Verdrag inzake externe beveiliging van kernmateriaal, aangenomen te Wenen op 8 juli 2005 door de conferentie van de Staten die partij zijn bij het Verdrag 27/3/2013
S. 5-2046 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 25/4/2013
S. 5-2042 Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd 23/4/2013
S. 5-2034 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de gevallen waarin de dienst Veiligheid van de Staat verkozen politici schaduwt 16/4/2013
S. 5-2026 Wetsvoorstel tot oprichting van een ombudsman belast met het behandelen van klachten over de werking van notariskantoren 27/3/2013
S. 5-2003 Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden 6/3/2013
S. 5-2002 Voorstel van resolutie om een Comitť D op te richten dat toezicht houdt op de verschillende plaatsen in BelgiŽ war mensen van hun vrijheid zijn beroofd 5/3/2013
S. 5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
S. 5-1993 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de anonimiteit van de getuigen 27/2/2013
S. 5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
S. 5-1978 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de territoriale bevoegdheid van de politierechtbanken in verkeerszaken betreft 22/2/2013
S. 5-1977 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 21/2/2013
S. 5-1968 Wetsvoorstel tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek teneinde te voorzien in de koppeling van de nummerplaatregistratie met de uitkeringsbestanden ter bestrijding van de sociale fraude 19/2/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1958 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie 4/2/2013
S. 5-1953 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 16/1/2013
S. 5-1952 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 344 van het Wetboek van strafvordering 16/1/2013
S. 5-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk 30/1/2013
S. 5-1945 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering betreffende de bescherming van de anonimiteit van bepaalde leden van de politiediensten 24/1/2013
S. 5-1941 Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend 23/1/2013
S. 5-1937 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage ten laste van definitief veroordeelden tot een effectieve gevagenisstraf, waarvan de uitvoering niet aangevat is binnen ťťn jaar na de definitieve veroordeling 18/1/2013
S. 5-1936 Wetsontwerp betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte 24/5/2011
S. 5-1928 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde het slachtoffer te informeren over de tenuitvoerlegging van een werkstraf 10/1/2013
S. 5-1924 Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden 29/7/2010
S. 5-1923 Wetsontwerp tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen 24/10/2012
S. 5-1922 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake 24/10/2012
S. 5-1912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de schorsing van de verjaring 20/12/2012
S. 5-1905 Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel I ter van het Strafwetboek 13/11/2012
S. 5-1904 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen, inzonderheid betreffende justitie 19/12/2012
S. 5-1903 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 13/12/2012
S. 5-1888 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 30/10/2012
S. 5-1887 Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie 2/10/2012
S. 5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
S. 5-1880 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het geslacht op het gebied van goederen en diensten en van aanvullende regelingen voor sociale zekerheid betreft 21/11/2012
S. 5-1879 Wetsontwerp tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van BelgiŽ als centrale depositaris van protesten 30/11/2011
S. 5-1864 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 14/11/2012
S. 5-1863 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 2/10/2012
S. 5-1855 Voorstel van resolutie ter beveiliging van elektronische informatie en bescherming tegen cyberaanvallen 28/11/2012
S. 5-1848 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 21/11/2012
S. 5-1844 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 590 van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 14/11/2012
S. 5-1832 Wetsontwerp met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken 7/11/2012
S. 5-1831 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken 7/11/2012
S. 5-1825 Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen 25/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-1823 Wetsontwerp betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard 25/10/2012
S. 5-1818 Wetsvoorstel tot vaststelling van de minimale dienstverlening van de syndicus voor het beheer van een gebouw in mede-eigendom 23/10/2012
S. 5-1810 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering 16/10/2012
S. 5-1809 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering betreffende de minnelijke schikking in strafzaken 16/10/2012
S. 5-1794 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 26/9/2012
S. 5-1793 Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 26/9/2012
S. 5-1775 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid 16/7/2012
S. 5-1774 Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid 11/1/2011
S. 5-1770 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten met het oog op de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie 9/7/2012
S. 5-1769 Wetsontwerp tot verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie 20/6/2012
S. 5-1768 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft 12/7/2012
S. 5-1706 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 10/7/2012
S. 5-1705 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om het discreet bevallen mogelijk te maken 10/7/2012
S. 5-1694 Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat 4/7/2012
S. 5-1682 Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank 28/6/2012
S. 5-1670 Ontwerp van programmawet 15/5/2012
S. 5-1666 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de nietigheden betreft 13/6/2012
S. 5-1655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren 7/6/2012
S. 5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
S. 5-1634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Intervenanten" in strafzaken 24/5/2012
S. 5-1633 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" 24/5/2012
S. 5-1631 Wetsvoorstel om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 24/5/2012
S. 5-1629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering met het oog op de schijn van partijdigheid ter terechtzitting 23/5/2012
S. 5-1628 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 140, 398 en 399 van het Gerechtelijk Wetboek ter uitvoering van een aanbeveling van de Fortis-commissie met het oog op het wegwerken van tegenstrijdigheden in het toezicht op de hoven en rechtbanken 23/5/2012
S. 5-1627 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 443 en 445 van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot herziening in strafzaken 23/5/2012
S. 5-1620 Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 18/4/2012
S. 5-1604 Wetsontwerp tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek 27/4/2012
S. 5-1597 Wetsvoorstel tot instelling van een tweetaligheidsvereiste voor de leden van het bureau van de Hoge Raad voor de Justitie 3/5/2012
S. 5-1588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op strafverzwaring in geval van wettelijke herhaling 26/4/2012
S. 5-1585 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid van de kortgedingrechter in echtscheidingsprocedures 23/4/2012
S. 5-1584 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 109bis, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek 20/10/2011
S. 5-1583 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 91 et 92 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het hoger beroep tegen vonnissen gewezen door de vrederechter en de politierechtbank 17/1/2011
S. 5-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de invoering van een DNA-gegevensbank "Inverdenkinggestelden en verdachten" 17/4/2012
S. 5-1546 Ontwerp van programmawet (II) 24/2/2012
S. 5-1545 Ontwerp van programmawet (I) 24/2/2012
S. 5-1539 Wetsvoorstel dat ertoe strekt de telefoontap uit te breiden tot de misdrijven bedoeld in artikel 8 van de wapenwet, die worden begaan met oorlogswapens 16/3/2012
S. 5-1515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn, wat de oprichting van een nationaal register van de rechterlijke beslissingen betreft 2/3/2012
S. 5-1509 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990, betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 1/3/2012
S. 5-1493 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft 17/2/2012
S. 5-1479 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vereffeningsprocedure van vennootschappen 17/6/2011
S. 5-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433ter en volgende van het Strafwetboek betreffende de exploitatie van bedelarij 10/2/2012
S. 5-1468 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft kennisgeving van een eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 2/2/2012
S. 5-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 2/2/2012
S. 5-1459 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de voorlopige hechtenis met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 31/1/2012
S. 5-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 31/1/2012
S. 5-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft een alternatieve wijze van regeling van geschillen 9/11/2011
S. 5-1454 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde de schorsing van de aanvraag tot toekenning van de nationaliteit mogelijk te maken wanneer het huwelijk van de buitenlandse echtgenoot met een echtgenoot van Belgische nationaliteit het voorwerp vormt van een gerechtelijke procedure inzake ontbinding of nietigverklaring op grond van artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek 26/1/2012
S. 5-1439 Wetsvoorstel houdende de wijziging van diverse bepalingen van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 17/1/2012
S. 5-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de afschaffing van de Staatsveiligheid betreft 13/1/2012
S. 5-1428 Informatica en vrijheden 22/3/2011
S. 5-1423 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de ontvluchting van gevangenen betreft 5/1/2012
S. 5-1421 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van islamitische satellietzenders, radiostations en websteks die op het Belgische en Europese grondgebied anti-Westerse haatpropaganda verspreiden 3/1/2012
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1418 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie 23/12/2011
S. 5-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten 23/12/2011
S. 5-1416 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) 22/12/2011
S. 5-1409 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake justitie (I) 13/12/2011
S. 5-1398 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ te strijden tegen zogenaamd eergerelateerd geweld 15/12/2011
S. 5-1396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de invoering van een rijverbod als hoofd- en bijkomende straf betreft 15/12/2011
S. 5-1394 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde misbruik van de procedure beslag inzake namaak te voorkomen 14/12/2011
S. 5-1383 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 7/12/2011
S. 5-1382 Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole 23/11/2011
S. 5-1381 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, ß 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel 6/12/2011
S. 5-1378 Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars 5/12/2011
S. 5-1373 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie 12/10/2011
S. 5-1357 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van de eerlijke woningprijs betreft 24/11/2011
S. 5-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft 22/11/2011
S. 5-1325 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 4/10/2011
S. 5-1316 Wetsvoorstel tot harmonisering van de bepalingen van het Strafwetboek betreffende diefstal en heling van een dier met artikel 528 van het Burgerlijk Wetboek, dat dieren van zaken onderscheidt 10/11/2011
S. 5-1309 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 109bis van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
S. 5-1308 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 9/11/2011
S. 5-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 516 van het Gerechtelijk Wetboek 9/11/2011
S. 5-1306 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 9/11/2011
S. 5-1305 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de invoering van een Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen betreft 9/11/2011
S. 5-1304 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de termijn van onderzoek 9/11/2011
S. 5-1303 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden teneinde de beschikbaarheid van het personeel van de gevangenissen te garanderen 9/11/2011
S. 5-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het verzoekschrift op tegenspraak betreft 9/11/2011
S. 5-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking op de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 9/11/2011
S. 5-1300 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de inning van boetes 9/11/2011
S. 5-1299 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 9/11/2011
S. 5-1293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 3/11/2011
S. 5-1291 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 304 van het Gerechtelijk Wetboek 2/5/2011
S. 5-1278 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) 26/7/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de strafrechtelijke aansprakelijkheid van bepaalde publiekrechtelijke rechtspersonen betreft 11/10/2011
S. 5-1249 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het binnenkomen of binnendringen in een havengebied zonder machtiging of toestemming 7/10/2011
S. 5-1247 Wetsvoorstel betreffende de beŽdigde vertalers, tolken en vertalers-tolken 5/10/2011
S. 5-1245 Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel 4/10/2011
S. 5-1243 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat betreft de derdenrekening 3/10/2011
S. 5-1239 Wetsvoorstel tot verlenging van de termijn binnen welke het vermoeden van vaderschap kan worden betwist voor personen geboren binnen het huwelijk 3/10/2011
S. 5-1238 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen 3/10/2011
S. 5-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de vijfjarige verjaring van toepassing te maken op de schulden betreffende de gemeentelijke lasten van een mede-eigendom 29/9/2011
S. 5-1222 Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel 14/9/2011
S. 5-1217 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij 12/9/2011
S. 5-1216 Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers 12/9/2011
S. 5-1215 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, ß 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1189 Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 24/11/2010
S. 5-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek 5/7/2011
S. 5-1170 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het oprichten van een bijzondere rol voor de collectieve schuldenregeling 28/6/2011
S. 5-1155 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft en van artikel 46 van het Gerechtelijk Wetboek 1/6/2011
S. 5-1151 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt, met het oog op de schrapping van de nationaliteitsvereiste 7/7/2011
S. 5-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft 5/7/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1140 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een beveiligingsperiode bij veroordelingen voor bijzonder zware misdrijven 30/6/2011
S. 5-1139 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden 30/6/2011
S. 5-1138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft 30/6/2011
S. 5-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de openbaarmaking van de minnelijke schikking 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat betreft de spiegelconfrontatie 28/6/2011
S. 5-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 23/6/2011
S. 5-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-6 en 577-11/1 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 19 van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken 23/6/2011
S. 5-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom 23/6/2011
S. 5-1108 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19, 4, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens wat betreft het uitstallen van wapens 22/6/2011
S. 5-1104 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft 21/6/2011
S. 5-1101 Voorstel van resolutie waarin wordt gevraagd de eerbiediging van het privťleven en de integriteit van de overheidsinfrastructuur te waarborgen in het licht van de opnames die Google Inc. maakt voor zijn "Street View"-dienst 17/6/2011
S. 5-1095 Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden 9/8/2010
S. 5-1084 Wetsvoorstel betreffende de kennisgeving van strafrechtelijke uitspraken 15/6/2011
S. 5-1079 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 14/6/2011
S. 5-1078 Wetsvoorstel tot wijziging van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3, "Regels betreffende de pacht in het bijzonder", van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het vorderingsrecht van de pachter in geval van verkoop van het goed aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijk persoon 14/6/2011
S. 5-1072 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de opzeg van een handelshuurovereenkomst ingevolge het niet naleven van een afnameverplichting 1/6/2011
S. 5-1071 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de vervolging van bepaalde in het buitenland gepleegde misdrijven betreft 1/6/2011
S. 5-1067 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht 7/6/2011
S. 5-1064 Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding 7/6/2011
S. 5-1061 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake de opvang van schepen die bijstand behoeven 5/4/2011
S. 5-1059 De informatisering van justitie 4/5/2011
S. 5-1056 hWetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft 30/5/2011
S. 5-1048 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 26/5/2011
S. 5-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van de echtscheidingsprocedure betreft 25/5/2011
S. 5-1045 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek 25/5/2011
S. 5-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde 24/5/2011
S. 5-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding 24/5/2011
S. 5-1040 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat de diefstal van kunst- en cultuurgoederen betreft 23/5/2011
S. 5-1032 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 18/5/2011
S. 5-1029 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de afschaffing van de afwijkingsmogelijkheid voor levensverzekeringen 16/5/2011
S. 5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
S. 5-1019 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 10/5/2011
S. 5-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek 10/5/2011
S. 5-1017 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 10/5/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1013 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 9/5/2011
S. 5-1008 Wetsvoorstel tot instelling van de versnelde invorderingsprocedure 5/5/2011
S. 5-1007 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de dwangmaatregelen bij niet-naleving van verblijfs- en omgangsregelingen betreft 4/5/2011
S. 5-1005 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat het bedelen met minderjarigen betreft 4/5/2011
S. 5-1001 Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade 4/5/2011
S. 5-998 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind 4/5/2011
S. 5-997 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen 4/5/2011
S. 5-990 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, om voor de categorieŽn van reconstitutie van het geleende kapitaal te voorzien in een minimumrendement 3/5/2011
S. 5-979 Wetsvoorstel betreffende het stakingsrecht van de ambtenaren van de buitendiensten van het directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie 28/4/2011
S. 5-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de aangifte van geboorte 26/4/2011
S. 5-976 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 26/4/2011
S. 5-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken betreft 6/4/2011
S. 5-928 Wetsvoorstel betreffende het strafbaar stellen van ontvluchting 31/3/2011
S. 5-918 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder 30/3/2011
S. 5-916 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het getuigen van prinsen in strafzaken 28/3/2011
S. 5-915 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft 28/3/2011
S. 5-914 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen 28/3/2011
S. 5-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ter versnelling van de rechtspleging 23/3/2011
S. 5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
S. 5-877 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandsverzekering 21/3/2011
S. 5-874 Wetsvoorstel tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, met het oog op een wettelijke omkadering van het uitoefenen van het stakingsrecht door de personeelsleden van de strafinrichtingen 18/3/2011
S. 5-869 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/2/2011
S. 5-861 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de categorieŽn van personen en van de schadeposten die in aanmerking komen voor een vergoeding door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 17/3/2011
S. 5-860 Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de koran 17/3/2011
S. 5-859 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 8/3/2011
S. 5-857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 8/3/2011
S. 5-856 Wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie 17/3/2011
S. 5-855 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn voor herstelling of vervanging van niet-conforme consumptiegoederen 17/3/2011
S. 5-852 Wetsvoorstel tot verstrenging van de straffen zoals bepaald in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende en psychotrope stoffen 16/3/2011
S. 5-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 16/3/2011
S. 5-846 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek inzake de niet-naleving van de taalwetgeving door spoedgevallen of mobiele hulpdiensten in het gebied Brussel-Hoofdstad 16/3/2011
S. 5-845 Wetsvoorstel tot regeling van schadevergoeding toegekend bij aansprakelijkheid voor het ontstaan en voortbestaan van menselijk leven 16/3/2011
S. 5-844 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 16/3/2011
S. 5-842 Wetsvoorstel tot invoering van het recht op kosteloze rechtsbijstand voor slachtoffers van misdaden 16/3/2011
S. 5-832 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken 8/3/2011
S. 5-816 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat de oorlogspropaganda in vredestijd betreft 28/2/2011
S. 5-815 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het verbod op vechtsport voor personen die veroordeeld zijn wegens bepaalde misdrijven tegen personen 28/2/2011
S. 5-811 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 25/2/2011
S. 5-810 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, met het oog op de instelling van het rapport over en het plan voor de gelijkheid van kansen van vrouwen en mannen 25/2/2011
S. 5-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor verjaring van verkeersmisdrijven betreft 24/2/2011
S. 5-799 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van de omzeiling van de strafwet door de overheid 22/2/2011
S. 5-798 Wetsvoorstel tot invoeging van het misdrijf van kraken van gebouwen in het Strafwetboek 22/2/2011
S. 5-797 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de nalatenschappen zonder erfgenamen betreft 22/2/2011
S. 5-791 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugwet van 24 februari 1921, wat betreft de bevoegdheid om huiszoekingen uit te voeren 18/2/2011
S. 5-790 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 18/2/2011
S. 5-783 Voorstel van resolutie om het proactief opsporen van cannabisplantages via warmtecamera's wettelijk mogelijk te maken 16/2/2011
S. 5-762 Wetsvoorstel tot invoeging in het Strafwetboek van het strafbaar stellen van de verhindering van dringende medische zorgverstrekking 8/2/2011
S. 5-759 Voorstel van resolutie tot het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheid om te komen tot een verbod op de financiering van moskeeŽn en islamitische instituten door middel van internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek 7/2/2011
S. 5-758 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het taalgebruik in kantschriften betreft 7/2/2011
S. 5-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken, wat het ambt van fiscaal substituut betreft 7/2/2011
S. 5-756 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 7/2/2011
S. 5-755 Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven 7/2/2011
S. 5-750 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de koop van wijn, olie en andere zaken die men gewoon is te proeven 2/2/2011
S. 5-749 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het geschreven onderhands biljet of de geschreven onderhandse belofte betreft 2/2/2011
S. 5-737 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 28/1/2011
S. 5-736 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 28/1/2011
S. 5-734 Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces 31/1/2011
S. 5-722 Wetsvoorstel betreffende de uitoefening van de vrijheid van gaan en staan op de openbare weg 27/1/2011
S. 5-719 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 27/1/2011
S. 5-715 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende 26/1/2011
S. 5-711 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel 26/1/2011
S. 5-707 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten betreffende het elektronisch toezicht 26/1/2011
S. 5-706 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 26/1/2011
S. 5-705 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŽntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-697 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 26/1/2011
S. 5-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het verhoren van personen 25/1/2011
S. 5-691 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/1/2011
S. 5-685 De gevolgen van het arrest Salduz 6/10/2010
S. 5-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, wat het verval van strafvordering voor bepaalde misdrijven betreft 25/1/2011
S. 5-681 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis met betrekking tot de onmiddellijke aanhouding 25/1/2011
S. 5-679 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken 25/1/2011
S. 5-677 Wetsvoorstel tot het strafbaar stellen van commerciŽle orgaanhandel en orgaantoerisme 24/1/2011
S. 5-669 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 422bis van het Strafwetboek, teneinde verzwarende omstandigheden die samenhangen met de hoedanigheid van de dader, in te voeren voor wie verzuimt hulp te bieden aan een persoon in gevaar 19/1/2011
S. 5-663 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan 16/1/2011
S. 5-661 Wetsvoorstel tot instelling van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de Hoge Raad voor de Justitie aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 18/1/2011
S. 5-658 Wetsvoorstel tot bestraffing van sommige zware misdrijven met daadwerkelijk levenslange opsluiting 13/1/2011
S. 5-653 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 12/1/2011
S. 5-652 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen en 129 en 142 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 12/1/2011
S. 5-648 Wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het kraken van gebouwen en tot uitbreiding van de strafbaarstelling van woonstschennis 10/1/2011
S. 5-647 Wetsvoorstel tot invoering van het Staatsburgerschapswetboek 29/12/2010
S. 5-641 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 23/12/2010
S. 5-640 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 293 van het Gerechtelijk Wetboek en houdende opheffing van de artikelen 327 en 327bis van hetzelfde Wetboek, teneinde de detacheringsmogelijkheid van parketmagistraten af te schaffen 23/12/2010
S. 5-639 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen 23/12/2010
S. 5-636 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft 22/12/2010
S. 5-635 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 22/12/2010
S. 5-634 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 22/12/2010
S. 5-633 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen 22/12/2010
S. 5-632 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 22/12/2010
S. 5-628 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 21/12/2010
S. 5-627 Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht 21/12/2010
S. 5-626 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 21/12/2010
S. 5-625 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen 21/12/2010
S. 5-609 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 9/12/2010
S. 5-608 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 6/12/2010
S. 5-604 Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen 15/12/2010
S. 5-565 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, in verband met de toegang tot de voorwaardelijke invrijheidstelling voor een gedetineerde die is ontvlucht of een poging daartoe heeft ondernomen 6/12/2010
S. 5-564 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek, om de bestaande uitzondering op de verplichte inachtneming van het beroepsgeheim uit te breiden tot vertrouwelijke mededelingen van een meerderjarige over feiten waarvan hij het slachtoffer was toen hij minderjarig was, met name om te voorkomen dat seksueel misbruik wordt gepleegd op andere minderjarigen 6/12/2010
S. 5-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde te voorzien in de onmiddellijke en systematische aanhouding van personen die zijn veroordeeld wegens misdrijven van aanranding van de eerbaarheid of van verkrachting van een minderjarige jonger dan zestien jaar 6/12/2010
S. 5-562 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht 6/12/2010
S. 5-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied 6/12/2010
S. 5-559 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 3/12/2010
S. 5-558 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 29/11/2010
S. 5-557 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 29/11/2010
S. 5-551 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 2/12/2010
S. 5-550 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling 1/12/2010
S. 5-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek, om een werkelijke Duitstalige vertegenwoordiging bij de leden van de Hoge Raad voor de Justitie te waarborgen 29/11/2010
S. 5-541 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/10/2010
S. 5-539 Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld 29/11/2010
S. 5-532 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen 24/11/2010
S. 5-528 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging 24/11/2010
S. 5-524 Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht 23/11/2010
S. 5-522 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 21bis van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verjaringstermijn voor sommige op minderjarigen gepleegde ernstige feiten tot vijftien jaar te verlengen 23/11/2010
S. 5-521 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de berekening van de fictieve massa betreft 23/11/2010
S. 5-520 Wetsvoorstel tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechtelijk toezicht 23/11/2010
S. 5-514 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten 26/10/2010
S. 5-504 Jaarverslag 2009 "Mensenhandel en -smokkel" van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding 9/11/2010
S. 5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
S. 5-498 Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding 16/11/2010
S. 5-489 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 16/11/2010
S. 5-488 Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen 16/11/2010
S. 5-487 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 16/11/2010
S. 5-465 Wetsvoorstel tot wijziging van de Hypotheekwet van 16 december 1851 inzake de overschrijving van notariŽle akten tot overdracht van onroerende zakelijke rechten 10/11/2010
S. 5-461 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot verzwaring van de straf gesteld op misdrijven gepleegd met automatische wapens 10/11/2010
S. 5-454 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek 10/11/2010
S. 5-453 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers 10/11/2010
S. 5-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 9/11/2010
S. 5-451 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 9/11/2010
S. 5-447 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 9/11/2010
S. 5-446 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind 9/11/2010
S. 5-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/11/2010
S. 5-441 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 8/11/2010
S. 5-419 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de jegens recidiverende seksuele delinquenten uitgesproken straffen te verzwaren 28/10/2010
S. 5-418 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 172 en 203 van het Wetboek van strafvordering, ter bepaling van het ogenblik waarop de termijn ingaat waarbinnen hoger beroep wordt ingesteld tegen de beslissingen die geacht worden op tegenspraak te zijn 28/10/2010
S. 5-417 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 472/1 in het Strafwetboek tot verzwaring van de straffen voor diefstal met oorlogswapens 28/10/2010
S. 5-416 Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor plegers van bepaalde strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden 28/10/2010
S. 5-415 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 467/1 in het Strafwetboek, teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer de diefstal gepleegd wordt in een voertuig terwijl de bestuurder zich in het voertuig bevindt 28/10/2010
S. 5-406 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek 28/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3į, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft in geval van niet-naleving van het omgangsrecht 27/10/2010
S. 5-403 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
S. 5-402 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
S. 5-401 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, ß 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 27/10/2010
S. 5-400 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de inbreng en inkorting betreft 27/10/2010
S. 5-399 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 27/10/2010
S. 5-398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 27/10/2010
S. 5-397 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 27/10/2010
S. 5-395 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 27/10/2010
S. 5-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, ß 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 27/10/2010
S. 5-393 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 27/10/2010
S. 5-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen 27/10/2010
S. 5-391 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 27/10/2010
S. 5-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 922 van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de fictieve massa betreft 27/10/2010
S. 5-369 Wetsvoorstel betreffende de beveiliging van en de controle op gevaarlijk bewijsmateriaal in de lokalen van de gerechtsgebouwen 21/10/2010
S. 5-366 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 21/10/2010
S. 5-364 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek, om een verzwarende omstandigheid in te voeren als een diefstal wordt gepleegd met de medewerking van een minderjarige die handelt als dader of medeplichtige 20/10/2010
S. 5-362 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen 20/10/2010
S. 5-359 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2010
S. 5-347 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling 15/10/2010
S. 5-344 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat de verjaringstermijn van sommige misdrijven ten aanzien van minderjarigen betreft 14/10/2010
S. 5-341 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 14/10/2010
S. 5-339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 13/10/2010
S. 5-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 13/10/2010
S. 5-331 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden 13/10/2010
S. 5-330 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen 13/10/2010
S. 5-329 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten 13/10/2010
S. 5-327 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 13/10/2010
S. 5-322 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/10/2010
S. 5-321 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 13/10/2010
S. 5-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek teneinde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 13/10/2010
S. 5-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 13/10/2010
S. 5-314 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 13/10/2010
S. 5-313 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/10/2010
S. 5-312 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen 13/10/2010
S. 5-311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen 13/10/2010
S. 5-310 Wetsontwerp tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst 13/10/2010
S. 5-309 Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen 13/10/2010
S. 5-308 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen 13/10/2010
S. 5-307 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374/1 in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen 13/10/2010
S. 5-305 Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte 13/10/2010
S. 5-304 Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap 13/10/2010
S. 5-303 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven 13/10/2010
S. 5-302 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen 13/10/2010
S. 5-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 524 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de plaatsvervanging van de gerechtsdeurwaarders betreft 12/10/2010
S. 5-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216bis van het Wetboek van strafvordering, alsook van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden inzake verkeersovertredingen een alternatieve maatregel voor te stellen, in plaats van de gebruikelijke gerechtelijke vervolging 12/10/2010
S. 5-295 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 12/10/2010
S. 5-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit inzake de bereidheid tot integratie 12/10/2010
S. 5-292 Wetsvoorstel tot instelling van de dualiteit van de strafrechtelijke en de burgerlijke fout in het kader van onopzettelijke slagen en verwondingen en onopzettelijke doodslag 12/10/2010
S. 5-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en tot invoering van een door de procureur des Konings opgelegd bevel tot betaling aan de jagers of sportschutters die hebben verzuimd hun wapen(s) vůůr 31 oktober 2008 aan te geven 12/10/2010
S. 5-285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI tot regeling van het notarisambt en tot aanpassing van het statuut van de verenigde benoemingscommissies voor het notariaat 12/10/2010
S. 5-284 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 12/10/2010
S. 5-280 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 12/10/2010
S. 5-277 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 12/10/2010
S. 5-276 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verschijning in rechte van gemeenten 12/10/2010
S. 5-275 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot onopzettelijke misdrijven in verkeerszaken 12/10/2010
S. 5-272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving in verkeerszaken wat de territoriale bevoegdheid van de rechter betreft 12/10/2010
S. 5-267 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen 12/10/2010
S. 5-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/10/2010
S. 5-264 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 8/10/2010
S. 5-262 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 8/10/2010
S. 5-258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 8/10/2010
S. 5-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 187bis, 191bis en 194bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie en van de referendarissen bij het Grondwettelijk Hof 8/10/2010
S. 5-255 Wetsvoorstel houdende instelling van een verbod tot het bedekken van het gelaat zodanig dat de identificatie van de persoon onmogelijk is 8/10/2010
S. 5-252 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 146ter van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot gedwongen huwelijken 6/10/2010
S. 5-243 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 6/10/2010
S. 5-241 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 6/10/2010
S. 5-235 Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 6/10/2010
S. 5-231 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 6/10/2010
S. 5-228 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 6/10/2010
S. 5-220 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46,ß1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 5/10/2010
S. 5-197 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 30/9/2010
S. 5-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 juni 1961 betreffende het recht tot antwoord 30/9/2010
S. 5-193 Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap 8/10/2010
S. 5-191 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 28/9/2010
S. 5-190 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 28/9/2010
S. 5-189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 28/9/2010
S. 5-183 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 23/9/2010
S. 5-182 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiŽren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 23/9/2010
S. 5-180 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 23/9/2010
S. 5-177 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-2 van het Gerechtelijk Wetboek om de advocaten een betere vertegenwoordiging te verzekeren in de Hoge Raad voor de Justitie 23/9/2010
S. 5-174 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 23/9/2010
S. 5-172 Wetsvoorstel tot oprichting van een Commissie voor hulp aan ouders die het slachtoffer zijn van internationale kinderontvoeringen door de andere ouder 23/9/2010
S. 5-171 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechter in staat te stellen de terugkeer te bevelen van het kind dat door een ouder ontvoerd is, zodra het vonnis is uitgesproken 23/9/2010
S. 5-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1675/11, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek, opdat de rechter een maatschappelijk onderzoek kan gelasten met het oog op de uitspraak over de gerechtelijke aanzuiveringsregeling 23/9/2010
S. 5-169 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 563/1 in het Strafwetboek, houdende algemeen verbod om zich met gemaskerd, vermomd of verborgen gezicht op de openbare weg of in openbare ruimten te begeven 23/9/2010
S. 5-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren 23/9/2010
S. 5-166 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 405quater van het Strafwetboek, om gewelddadige feiten gepleegd in inrichtingen waar vaak minderjarigen komen beter te bestraffen 23/9/2010
S. 5-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 23/9/2010
S. 5-158 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 23/9/2010
S. 5-157 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
S. 5-156 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 23/9/2010
S. 5-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 23/9/2010
S. 5-149 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand door de reservataire erfgenamen van de vordering tot inkorting wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 23/9/2010
S. 5-148 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 23/9/2010
S. 5-147 Wetsvoorstel houdende invoering van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 23/9/2010
S. 5-146 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 23/9/2010
S. 5-145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen 23/9/2010
S. 5-143 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 23/9/2010
S. 5-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 23/9/2010
S. 5-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337/1 in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 23/9/2010
S. 5-134 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, met het oog op de invoering van het elektronisch toezicht 9/9/2010
S. 5-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op de verlenging van de geldigheidsduur van de hypothecaire inschrijving 9/9/2010
S. 5-116 Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld 22/9/2010
S. 5-115 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 22/9/2010
S. 5-114 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers 21/9/2010
S. 5-71 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de aanvaarding van het meemoederschap bij homoseksuele vrouwen mogelijk te maken 9/9/2010
S. 5-66 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 8/9/2010
S. 5-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2010
S. 5-58 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 2/9/2010
S. 5-57 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1204bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de bescherming van goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestelijke toestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 2/9/2010
S. 5-56 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake de aangifte van het doodgeboren kind 2/9/2010
S. 5-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 2/9/2010
S. 5-54 Wetsontwerp betreffende de invoering van het bevel tot betalen na inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 2/9/2010
S. 5-53 Wetsvoorstel tot aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan de afschaffing van de doodstraf 2/9/2010
S. 5-52 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken 2/9/2010
S. 5-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de rechtspositie van de bureauleden van de Hoge Raad voor de Justitie 2/9/2010
S. 5-50 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 153 en 190 van het Wetboek van strafvordering wat betreft de voorlezing van de processen-verbaal ter terechtzitting 2/9/2010
S. 5-49 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur 2/9/2010
S. 5-48 Wetsvoorstel tot invoering in het Burgerlijk Wetboek van een objectieve aansprakelijkheid van de ouders voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen 2/9/2010
S. 5-47 Wetsvoorstel tot invoering van het medebeslissingsrecht voor stiefouders 2/9/2010
S. 5-46 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 2/9/2010
S. 5-45 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 2/9/2010
S. 5-44 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de rechtstreekse vordering van een onderaannemer tegen zijn opdrachtgever 2/9/2010
S. 5-43 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de kennisgeving van de eenzijdige beŽindiging van de wettelijke samenwoning 2/9/2010
S. 5-41 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 2/9/2010
S. 5-40 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 2/9/2010
S. 5-39 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het stiefkind als erfgenaam te kunnen benoemen 2/9/2010
S. 5-38 Wetsvoorstel betreffende het statuut van pleegouders 2/9/2010
S. 5-33 Wetsvoorstel betreffende het verbod op het dragen van gelaatsverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 31/8/2010
S. 5-30 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 458bis van het Strafwetboek teneinde het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld 16/8/2010
S. 5-27 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap 16/8/2010
S. 5-14 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de samenstelling van de adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie 29/7/2010