Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : commissie voor de Sociale Aangelegenheden
3: Legislatuur 2003-2007

352 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2445 Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit 26/4/2007
S. 3-2439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 2/4/2007
S. 3-2438 Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen 10/4/2007
S. 3-2437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 17/4/2007
S. 3-2436 Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 21/3/2007
S. 3-2429 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 12/4/2007
S. 3-2427 Ontwerp van programmawet 4/4/2007
S. 3-2411 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 18/4/2007
S. 3-2400 Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar 29/6/2006
S. 3-2398 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 5/4/2007
S. 3-2397 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen 22/3/2007
S. 3-2396 Wetsontwerp tot oprichting van een Vaste Federale Waarnemingspost voor de praktische werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 10/3/2005
S. 3-2382 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 30/3/2007
S. 3-2366 Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 26/5/2004
S. 3-2361 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 12/2/2007
S. 3-2357 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest met betrekking tot het administratief en financieel beheer van de provinciale coŲrdinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 14/2/2007
S. 3-2121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) 29/1/2007
S. 3-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde de taalkennis van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorgberoepen op te leggen 12/3/2007
S. 3-2106 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 6/3/2007
S. 3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
S. 3-2100 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 1/3/2007
S. 3-2099 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 2/3/2007
S. 3-2080 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17bis en 18 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 15/2/2007
S. 3-2052 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 7/2/2007
S. 3-2050 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 1/2/2007
S. 3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
S. 3-2046 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is 29/1/2007
S. 3-2044 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 30/1/2007
S. 3-2035 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 24/1/2007
S. 3-2032 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 24/1/2007
S. 3-2031 Wetsontwerp houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers 24/1/2007
S. 3-2030 Wetsontwerp tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen 24/1/2007
S. 3-2028 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 23/1/2007
S. 3-2025 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 22/11/2006
S. 3-2020 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen 12/1/2007
S. 3-2018 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken 12/1/2007
S. 3-2017 Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen 11/1/2007
S. 3-2002 Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie 15/12/2006
S. 3-1995 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 13/12/2006
S. 3-1992 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie 12/12/2006
S. 3-1991 De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen 6/12/2006
S. 3-1989 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 21/11/2006
S. 3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
S. 3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
S. 3-1983 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 7/12/2006
S. 3-1982 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 7/12/2006
S. 3-1972 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 6/12/2006
S. 3-1959 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft 19/9/2006
S. 3-1957 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/11/2006
S. 3-1943 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 27/10/2006
S. 3-1888 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 6/11/2006
S. 3-1887 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt 6/11/2006
S. 3-1883 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 27/10/2006
S. 3-1875 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren 24/10/2006
S. 3-1864 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging 20/10/2006
S. 3-1858 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van een nieuwe berekeningswijze inzake rustpensioenen voor verschillende ambten 13/10/2006
S. 3-1849 Voorstel van resolutie met betrekking tot de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking 26/9/2006
S. 3-1843 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 26/9/2006
S. 3-1842 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 25/9/2006
S. 3-1837 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een permanente deeltijdse arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen 13/9/2006
S. 3-1836 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 20/9/2006
S. 3-1832 Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling 23/8/2006
S. 3-1813 Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV 10/7/2006
S. 3-1812 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 3/7/2006
S. 3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 6/7/2006
S. 3-1777 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 28/6/2006
S. 3-1776 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wat betreft de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 28/6/2006
S. 3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
S. 3-1774 Ontwerp van programmawet 31/5/2006
S. 3-1773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 27/6/2006
S. 3-1768 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 23/6/2006
S. 3-1745 Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden 12/6/2006
S. 3-1735 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 31/5/2006
S. 3-1730 Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 24/4/2006
S. 3-1699 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/5/2006
S. 3-1698 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren 4/5/2006
S. 3-1682 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten 11/10/2006
S. 3-1680 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers 27/4/2006
S. 3-1677 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank 5/5/2006
S. 3-1667 Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg 21/4/2006
S. 3-1660 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 20/4/2006
S. 3-1658 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiŽle vergoedingen te waarborgen 20/4/2006
S. 3-1642 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 12bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 29/3/2006
S. 3-1641 Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 28/3/2006
S. 3-1633 Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 22/3/2006
S. 3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŽle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
S. 3-1629 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 21/3/2006
S. 3-1615 Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving 23/12/2005
S. 3-1614 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen 8/10/2003
S. 3-1613 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 29/11/2005
S. 3-1607 Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ 9/3/2006
S. 3-1602 Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid 7/3/2006
S. 3-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 23/2/2006
S. 3-1589 Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen 23/2/2006
S. 3-1588 Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt 23/2/2006
S. 3-1586 Wetsontwerp betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren 24/1/2005
S. 3-1583 Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg 20/2/2006
S. 3-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 17/2/2006
S. 3-1571 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, ß 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 2/2/2006
S. 3-1566 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 10/2/2006
S. 3-1565 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
S. 3-1564 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
S. 3-1559 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/2/2006
S. 3-1555 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, met het oog op een duidelijker omschrijving van het preventief sociaal energiebeleid 3/2/2006
S. 3-1549 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 1/2/2006
S. 3-1548 Conferentie van de commissies voor de landbouw en voor het leefmilieu van de Europese Unie, Londen, 20-21 november 2005 16/11/2005
S. 3-1543 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren 31/1/2006
S. 3-1539 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen 12/1/2006
S. 3-1528 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 25/1/2006
S. 3-1527 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 109 en 111 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ter verruiming van het toepassingsgebied van het betaald educatief verlof 25/1/2006
S. 3-1526 Het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie 1/2/2006
S. 3-1519 Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen 17/1/2006
S. 3-1493 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 22/11/2005
S. 3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
S. 3-1484 Wetsontwerp betreffende het Generatiepact 30/11/2005
S. 3-1480 Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg 9/12/2005
S. 3-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 7/12/2005
S. 3-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude 7/12/2005
S. 3-1447 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/10/2005
S. 3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
S. 3-1439 Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 18/11/2005
S. 3-1415 De problematiek van de milieuziekten 9/11/2005
S. 3-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 12/10/2005
S. 3-1362 Wetsvoorstel betreffende de invoering van kwaliteitsnormen voor de borstklinieken 26/9/2005
S. 3-1349 Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg 21/9/2005
S. 3-1348 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten 20/9/2005
S. 3-1347 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 16/9/2005
S. 3-1344 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 15/9/2005
S. 3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
S. 3-1325 Verslag van de studiereis van een delegatie van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden naar Singapore en Nieuw-Zeeland van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 1/10/2005
S. 3-1316 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen 19/7/2005
S. 3-1314 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de vaststelling van het kindsdeel bij terugvorderingen 15/7/2005
S. 3-1309 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 13/7/2005
S. 3-1306 Het beleid inzake de strijd tegen de armoede 18/5/2005
S. 3-1303 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/7/2005
S. 3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
S. 3-1297 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap 31/5/2005
S. 3-1293 Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen 7/6/2005
S. 3-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake de registratie en identificatie van paarden 5/7/2005
S. 3-1282 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 5/7/2005
S. 3-1271 Wetsvoorstel betreffende draagmoeders 1/7/2005
S. 3-1254 Ontwerp van programmawet 31/5/2005
S. 3-1252 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas 23/6/2005
S. 3-1244 Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties 14/6/2005
S. 3-1230 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 7/6/2005
S. 3-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wat de salariscomplementen betreft van Vlaamse ambtenaren die naar een kabinet worden gedetacheerd 3/6/2005
S. 3-1205 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de cumulatie van inkomsten uit arbeid en rust- en overlevingspensioenen 25/5/2005
S. 3-1188 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 9/5/2005
S. 3-1187 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 9/5/2005
S. 3-1180 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 4/5/2005
S. 3-1179 Wetsvoorstel betreffende de werving en de selectie van werknemers 3/5/2005
S. 3-1166 Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen 18/11/2004
S. 3-1159 Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert 28/4/2005
S. 3-1158 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht, met het oog op de instelling van koopzondagen 28/4/2005
S. 3-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot invoering van een partnerschapsovereenkomst voor senioren 26/4/2005
S. 3-1147 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 25/4/2005
S. 3-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden
25/4/2005
S. 3-1145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd 25/4/2005
S. 3-1140 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27 december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds 22/4/2005
S. 3-1124 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft 19/9/2003
S. 3-1123 Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, ß 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/4/2005
S. 3-1122 Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 22/2/2005
S. 3-1118 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen 1/4/2005
S. 3-1090 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 44 van de programmawet (I) van 24 december 2002, ter verbetering van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 14/3/2005
S. 3-1084 Voorstel van resolutie betreffende de beroepsziektenverzekering van de vrijwillige brandweerlui 10/3/2005
S. 3-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 9/3/2005
S. 3-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafťs een rookverbod in te voeren 8/3/2005
S. 3-1079 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 8/3/2005
S. 3-1067 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting 2/3/2005
S. 3-1056 Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven 22/2/2005
S. 3-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het voorkomen van dubbele terugbetaling van ziektekosten in het kader van de maximumfactuur 18/2/2005
S. 3-1044 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 18/2/2005
S. 3-1040 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid en de representativiteit van de vakverenigingen 17/2/2005
S. 3-1037 Het geneesmiddelenbeleid 25/1/2005
S. 3-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 16/2/2005
S. 3-1027 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren 15/2/2005
S. 3-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie 7/2/2005
S. 3-1011 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal 31/1/2005
S. 3-1010 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 28/1/2005
S. 3-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 25/1/2005
S. 3-993 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger 20/1/2005
S. 3-984 Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 13/1/2005
S. 3-981 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 64, ß 1, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, wat betreft de intrekking van gezinsbijslag in geval van schoolspijbelen 11/1/2005
S. 3-967 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 17/11/2004
S. 3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
S. 3-941 Voorstel van resolutie betreffende het uitwerken van een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu 30/11/2004
S. 3-937 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-916 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden 18/11/2004
S. 3-915 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het ontmoedigen van Canada Dry-brugpensioenregelingen 18/11/2004
S. 3-914 Wetsvoorstel betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen 18/11/2004
S. 3-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 18/11/2004
S. 3-912 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/8 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 18/11/2004
S. 3-911 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, met het oog op de schrapping van gelijkgestelde perioden voor de opbouw van pensioenen 18/11/2004
S. 3-910 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot een belastingkrediet voor 60-plussers 18/11/2004
S. 3-909 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002, met het oog op het verlagen van de leeftijd voor doelgroepvermindering van sociale bijdragen voor oudere werknemers 18/11/2004
S. 3-908 Wetsvoorstel betreffende de activering van de aanvullende vergoeding in het kader van de brugpensioenregeling 18/11/2004
S. 3-907 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 56bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-906 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 89 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 18/11/2004
S. 3-905 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 339bis in de programmawet van 24 december 2002, om de opleiding of omscholing van oudere werknemers aan te moedigen 18/11/2004
S. 3-897 Het beleid met betrekking tot de psychiatrische zorg 17/11/2004
S. 3-886 De eindeloopbaanproblematiek in de privťsector en de overheidssector 8/11/2004
S. 3-864 Bespreking van het Eerste Verslag aan de Wetgevende Kamers (22 september 2002 - 31 december 2003) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 20/10/2004
S. 3-861 Wetsvoorstel tot wjziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, om het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen aan de inkomensgarantie voor ouderen te koppelen 12/10/2004
S. 3-845 Wetsvoorstel betreffende telewerk 22/9/2004
S. 3-843 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 47bis in de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 17/9/2004
S. 3-842 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de gecoŲrdineerde kinderbijslagwet voor werknemers 17/9/2004
S. 3-841 Wetsvoorstel tot instelling van een sociale rulingcommissie bevoegd om voorafgaande beslissingen te nemen betreffende het statuut van werknemers en zelfstandigen 13/9/2004
S. 3-836 Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2002 - 31 december 2003) 1/9/2004
S. 3-832 Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens 20/7/2004
S. 3-831 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 20/7/2004
S. 3-828 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 16/7/2004
S. 3-808 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen 5/7/2004
S. 3-807 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 8/7/2004
S. 3-805 Wetsvoorstel ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis 2/7/2004
S. 3-796 Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie 24/6/2004
S. 3-792 Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker 1/7/2004
S. 3-791 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica 1/7/2004
S. 3-788 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 28/6/2004
S. 3-783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen, teneinde van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te maken 30/6/2004
S. 3-779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 24/6/2004
S. 3-775 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 22/6/2004
S. 3-774 Wetsvoorstel houdende de organisatie van sociale verkiezingen in de overheidssector 22/6/2004
S. 3-773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 22/6/2004
S. 3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
S. 3-755 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren 17/6/2004
S. 3-752 Wetsvoorstel betreffende de werving en selectie van werknemers 16/6/2004
S. 3-743 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 18/5/2004
S. 3-742 Ontwerp van programmawet 18/5/2004
S. 3-735 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de medisch-farmaceutische cumulatie 8/6/2004
S. 3-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid 3/6/2004
S. 3-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 3/6/2004
S. 3-724 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste 28/5/2004
S. 3-723 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen 28/5/2004
S. 3-718 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden 27/5/2004
S. 3-714 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 25/5/2004
S. 3-710 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 19/4/2004
S. 3-707 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof 18/5/2004
S. 3-703 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ 5/8/2004
S. 3-698 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet en van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van de nabevallingsrust bij een meerlinggeboorte en de verlenging van de nabevallingsrust bij hospitalisatie van een pasgeboren kind 14/5/2004
S. 3-697 Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 14/5/2004
S. 3-696 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag 14/5/2004
S. 3-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen 14/5/2004
S. 3-689 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 13/5/2004
S. 3-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen pesterij op het werk betreft 13/5/2004
S. 3-679 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, aan de burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar 12/5/2004
S. 3-678 Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag 11/5/2004
S. 3-675 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers 10/5/2004
S. 3-630 Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid 8/4/2004
S. 3-624 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 2/4/2004
S. 3-619 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 2/4/2004
S. 3-618 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 2/4/2004
S. 3-617 Wetsvoorstel houdende instelling van een gezinseffectenrapport 2/4/2004
S. 3-616 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 2/4/2004
S. 3-612 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op het instellen van het opschortend gevolg van het gerechtelijk verhaal ingeleid tegen de beslissingen van de gewestelijk directeurs van de RVA 2/4/2004
S. 3-611 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 1/3/2004
S. 3-602 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid 29/3/2004
S. 3-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden 29/3/2004
S. 3-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden 29/3/2004
S. 3-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden 29/3/2004
S. 3-592 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 29/3/2004
S. 3-585 Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon 10/2/2004
S. 3-577 Wetsvoorsel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 19/3/2004
S. 3-570 Wetsontwerp houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten :
a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk;
b) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comitťs voor preventie en bescherming op het werk;
c) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld
9/3/2004
S. 3-559 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 11/3/2004
S. 3-555 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 11/3/2004
S. 3-517 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 13/2/2004
S. 3-510 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/2/2004
S. 3-499 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verplichte inning van het persoonlijk aandeel bij thuisverpleging en kinesitherapie 5/2/2004
S. 3-471 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 22/1/2004
S. 3-470 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 22/1/2004
S. 3-457 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen 15/1/2004
S. 3-449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 13/1/2004
S. 3-443 Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst 29/10/2003
S. 3-441 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques 8/1/2004
S. 3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
S. 3-419 Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie 12/12/2003
S. 3-418 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting 21/1/2004
S. 3-417 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 12/12/2003
S. 3-416 Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek 12/12/2003
S. 3-413 Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen 11/12/2003
S. 3-407 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 24 januari 1945 betreffende de prophylaxe der geslachtsziekten 9/12/2003
S. 3-373 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen 3/12/2003
S. 3-366 De problematiek van de doping in de sport 3/12/2003
S. 3-361 Wetsvoorstel tot opheffing van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste 20/11/2003
S. 3-360 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 20/11/2003
S. 3-359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft 20/11/2003
S. 3-358 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 20/11/2003
S. 3-356 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 20/11/2003
S. 3-347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de socialezekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties 18/11/2003
S. 3-345 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 18/11/2003
S. 3-344 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 18/11/2003
S. 3-336 Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen 14/11/2003
S. 3-335 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering 14/11/2003
S. 3-334 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 14/11/2003
S. 3-333 Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel 20/10/2003
S. 3-327 Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten 12/11/2003
S. 3-323 Wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers 12/11/2003
S. 3-309 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 6/11/2003
S. 3-306 Wetsvoorstel tot invoering van het rouwverlof 6/11/2003
S. 3-300 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-299 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk Xbis betreffende de administratieve geldboetes in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren 4/11/2003
S. 3-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 23/10/2003
S. 3-276 Wetsvoorstel strekkende tot de vrijstelling van de bezoldiging van leerlingen voor de toekenning van kinderbijslagen en de definitie van persoon ten laste 21/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-251 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 15/10/2003
S. 3-249 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid 15/10/2003
S. 3-229 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 10/10/2003
S. 3-224 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle 9/10/2003
S. 3-223 Wetsvoorstel betreffende de systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 9/10/2003
S. 3-214 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 26/9/2003
S. 3-213 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van medische ongevallen zonder medische fout 19/9/2003
S. 3-209 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 9/9/2003
S. 3-208 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 9/9/2003
S. 3-207 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 9/9/2003
S. 3-206 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 9/9/2003
S. 3-199 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 2/9/2003
S. 3-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 29/8/2003
S. 3-185 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 29/8/2003
S. 3-183 Wetsvoorstel tot instelling een betaalde borstvoedingspauze 29/8/2003
S. 3-182 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 29/8/2003
S. 3-175 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comitť "mannen en zorg" 22/8/2003
S. 3-172 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 22/8/2003
S. 3-169 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 20/8/2003
S. 3-156 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/8/2003
S. 3-148 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 20/8/2003
S. 3-147 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 20/8/2003
S. 3-139 Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie 29/7/2003
S. 3-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het verbod op tabaksreclame en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 29/7/2003
S. 3-137 Ontwerp van programmawet 22/7/2003
S. 3-135 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 24/7/2003
S. 3-127 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 23/7/2003
S. 3-126 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 23/7/2003
S. 3-109 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 22/7/2003
S. 3-107 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 22/7/2003
S. 3-106 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 22/7/2003
S. 3-105 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 22/7/2003
S. 3-104 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 22/7/2003
S. 3-100 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/7/2003
S. 3-99 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 22/7/2003
S. 3-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 22/7/2003
S. 3-88 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie 17/7/2003
S. 3-87 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken 17/7/2003
S. 3-79 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 17/7/2003
S. 3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
S. 3-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 11/7/2003
S. 3-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/7/2003
S. 3-34 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 8/7/2003
S. 3-24 Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid 3/7/2003
S. 3-22 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 3/7/2003
S. 3-16 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 3/7/2003
S. 3-14 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 3/7/2003