Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
3: Legislatuur 2003-2007

221 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 51-580 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 januari 2002 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen de kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en tot vaststelling van het stembiljet voor de verkiezing van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 15/12/2003
S. 3-2448 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap 12/4/2007
S. 3-2433 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 23/4/2007
S. 3-2432 Wetsontwerp op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten 1/3/2007
S. 3-2431 Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comitť van het Rijksregister 23/2/2007
S. 3-2430 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 25/1/2007
S. 3-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven 20/4/2007
S. 3-2423 Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 20/3/2007
S. 3-2403 Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid 16/2/2007
S. 3-2370 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 8/3/2007
S. 3-2360 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 31/1/2007
S. 3-2346 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79, en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 14/3/2007
S. 3-2345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/1/2007
S. 3-2343 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten 30/1/2007
S. 3-2342 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 30/1/2007
S. 3-2139 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 15/3/2007
S. 3-2121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) 29/1/2007
S. 3-2089 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met het oog op een betere verwerking van de oproepen bij de eenvormige oproepcentra 28/2/2007
S. 3-2076 Identiteitsfraude 6/3/2007
S. 3-2019 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, ß 2, vierde lid, van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht betreft af te schaffen 12/1/2007
S. 3-2011 Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen 28/12/2006
S. 3-1989 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 21/11/2006
S. 3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
S. 3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
S. 3-1975 Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan - Lijst nr. 10 5/12/2006
S. 3-1963 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties 4/12/2006
S. 3-1956 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 29/11/2006
S. 3-1953 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 22/12/2006
S. 3-1939 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp 20/11/2006
S. 3-1919 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 14/6/2006
S. 3-1844 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een stelsel van vaste woonplaatskeuze 27/9/2006
S. 3-1841 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, wat betreft de leeftijd van de minderjarigen 14/9/2006
S. 3-1839 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda 22/9/2006
S. 3-1838 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat 22/9/2006
S. 3-1820 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 20/7/2006
S. 3-1802 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn 29/6/2006
S. 3-1787 Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10/5/2006
S. 3-1786 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/5/2006
S. 3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
S. 3-1774 Ontwerp van programmawet 31/5/2006
S. 3-1770 Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra 23/6/2006
S. 3-1765 Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland 23/6/2006
S. 3-1758 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vaste Commissie voor regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/6/2006
S. 3-1734 Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 31/5/2006
S. 3-1733 Voorstel van resolutie om een globale aanpak van de winkelcriminaliteit op het getouw te zetten 30/5/2006
S. 3-1715 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 11/5/2006
S. 3-1714 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 11/5/2006
S. 3-1713 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 11/5/2006
S. 3-1712 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
S. 3-1711 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
S. 3-1688 De jeugdcriminaliteit en de grootstedelijke problematiek 2/5/2006
S. 3-1684 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 2/5/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1669 Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/4/2006
S. 3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
S. 3-1522 Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen 23/1/2006
S. 3-1493 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 22/11/2005
S. 3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
S. 3-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 29/11/2005
S. 3-1451 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 28/11/2005
S. 3-1447 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/10/2005
S. 3-1413 Cameratoezicht 25/10/2005
S. 3-1364 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht 26/9/2005
S. 3-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 2/9/2005
S. 3-1336 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 2/9/2005
S. 3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
S. 3-1290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken 7/7/2005
S. 3-1288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 5/7/2005
S. 3-1254 Ontwerp van programmawet 31/5/2005
S. 3-1253 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 6ter in de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 23/6/2005
S. 3-1245 De privatisering van de veiligheid 14/6/2005
S. 3-1235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek inzake de stemming bij volmacht 10/6/2005
S. 3-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 48 en 49 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het mandaat van de korpschef van de lokale politie betreft 27/5/2005
S. 3-1203 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde de gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de elektronische identiteitskaart 25/5/2005
S. 3-1199 Voorstel van resolutie om de gebrekkige vertegenwoordiging van de diverse bevolkingsminderheden in de overheidsdiensten en -instellingen te verhelpen 19/5/2005
S. 3-1153 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 28/4/2005
S. 3-1144 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 25/4/2005
S. 3-1143 Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Herinnering" 25/4/2005
S. 3-1129 Het elektronisch stemmen 22/3/2005
S. 3-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen 29/3/2005
S. 3-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de inrichting van buurtbemiddeling in de politiezones 10/3/2005
S. 3-1078 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ter ontmoediging van schijnhuwelijken 8/3/2005
S. 3-1072 Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme 3/3/2005
S. 3-1038 Mensenhandel 15/2/2005
S. 3-1033 Wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus 16/2/2005
S. 3-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1023 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1022 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1021 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1020 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
S. 3-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
S. 3-1005 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 19/11/2004
S. 3-1003 De politiehervorming 22/3/2005
S. 3-1001 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft 25/1/2005
S. 3-979 Wetsvoorstel tot wijziging van de benaming "hulpagent van politie" in "agent van politie" 11/1/2005
S. 3-969 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 10ter in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de onmogelijkheid om zich een akte van de burgerlijke stand te verschaffen in het kader van de procedure tot gezinshereniging, te compenseren, en tot aanvulling van artikel 628 van het Gerechtelijk Wetboek 22/12/2004
S. 3-967 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 17/11/2004
S. 3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
S. 3-942 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/12/2004
S. 3-921 Wetsvoorstel met betrekking tot het uitvoerend personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten die activiteiten uitoefenen van toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, alsook van toezicht op en controle van personen met het oog op de beveiliging van het patrimonium in musea en soortgelijke instellingen 18/11/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-901 Evaluatie van de organisatie van de hulpdiensten 9/11/2004
S. 3-896 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/1, vierde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 9/11/2004
S. 3-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage 5/11/2004
S. 3-891 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 3/11/2004
S. 3-890 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, inzake de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 29/10/2004
S. 3-862 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 29bis in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met betrekking tot de opsporing van gestolen goederen 12/10/2004
S. 3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
S. 3-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/6/2004
S. 3-811 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/6/2004
S. 3-789 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 1/7/2004
S. 3-772 Voorstel van resolutie betreffende het vraagstuk van de "vrijlating" van vreemdelingen en asielzoekers in de transitzone van de luchthaven, die ze niet mogen verlaten 22/6/2004
S. 3-747 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en van de wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier 10/6/2004
S. 3-746 Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea 10/6/2004
S. 3-742 Ontwerp van programmawet 18/5/2004
S. 3-728 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer 3/6/2004
S. 3-720 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen 27/5/2004
S. 3-668 Wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van het Europees Parlement 6/5/2004
S. 3-657 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 29/4/2004
S. 3-623 Voorstel van bijzondere wet houdende reorganisatie van het Hoog Comitť van toezicht en tot opname ervan in het Rekenhof 2/4/2004
S. 3-622 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 13 januari 1973 2/4/2004
S. 3-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, tot verbod van de organisaties van privť-personen die tot doel hebben de instanties die wettelijk belast zijn met het toezicht op de politiediensten, te vervangen of in hun plaats te treden 2/4/2004
S. 3-614 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het fiscale statuut van de parlementsleden 2/4/2004
S. 3-613 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen 2/4/2004
S. 3-604 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit 19/1/2004
S. 3-573 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters 19/3/2004
S. 3-572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 11/3/2004
S. 3-571 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 6, ß 1, VIII, 4į, eerste lid, en 31, ß 5, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 22, ß 5, eerste en tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de controlebevoegdheid van de Raden inzake verkiezingsuitgaven en inzake de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes te verduidelijken 11/3/2004
S. 3-566 Evaluatie van de hervorming van de politiediensten 9/3/2004
S. 3-564 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende kieswetten aan de verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd voor de Gewest- en Gemeenschapsraden 16/3/2004
S. 3-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 15/3/2004
S. 3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 10/3/2004
S. 3-552 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten 9/3/2004
S. 3-549 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, ß 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen 8/3/2004
S. 3-547 Mensenhandel en visafraude 9/12/2003
S. 3-546 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek 19/2/2004
S. 3-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel 5/3/2004
S. 3-539 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 4/3/2004
S. 3-537 Wetsvoorstel tot wijziging van titel III van het Kieswetboek, inzake de aanwijzing van de voorzitters, bijzitters en secretarissen in de verschillende stem- en telbureaus 3/3/2004
S. 3-536 Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen 3/3/2004
S. 3-532 Voorstel van resolutie over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden 2/3/2004
S. 3-516 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 2/10/2003
S. 3-515 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 24/9/2003
S. 3-513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 11/2/2004
S. 3-512 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, teneinde de financiŽle weerslag van de pensioenen van burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter op de gemeentefinanciŽn te wijzigen 11/2/2004
S. 3-508 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft 10/2/2004
S. 3-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 20/10/2003
S. 3-476 Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden 15/12/2003
S. 3-475 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten 15/12/2003
S. 3-474 Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving 15/12/2003
S. 3-473 Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving 15/12/2003
S. 3-460 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/1/2004
S. 3-459 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 16/1/2004
S. 3-451 Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden 14/1/2004
S. 3-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 6/1/2004
S. 3-434 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 19/12/2003
S. 3-433 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective 19/12/2003
S. 3-432 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet 19/12/2003
S. 3-431 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 19/12/2003
S. 3-425 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 24/11/2003
S. 3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
S. 3-420 Wetsvoorstel tot het verlenen van beperkte politionele bevoegdheden aan hoofdredders en hun adjuncten 18/12/2003
S. 3-408 Wetsvoorstel houdende wijziging van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 10/12/2003
S. 3-400 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 15 en 107 van de nieuwe gemeentewet 9/12/2003
S. 3-385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 27/11/2003
S. 3-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 28/11/2003
S. 3-354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat schijnhuwelijken betreft 20/11/2003
S. 3-349 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging op federaal niveau 19/11/2003
S. 3-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 18/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-297 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 4/11/2003
S. 3-291 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen 29/10/2003
S. 3-284 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 23/10/2003
S. 3-283 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 23/10/2003
S. 3-275 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn 21/10/2003
S. 3-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/10/2003
S. 3-273 Wetsvoorstel betreffende het wegnemen van vermoedens van partijpolitieke bevoordeling bij de wijziging van belangrijke aspecten van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 20/10/2003
S. 3-272 Voorstel van bijzondere wet houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestraden met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 20/10/2003
S. 3-271 Wetsvoorstel houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 20/10/2003
S. 3-262 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 16/10/2003
S. 3-245 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 15/10/2003
S. 3-244 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 15/10/2003
S. 3-239 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 10/10/2003
S. 3-238 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake de kieswetgeving 10/10/2003
S. 3-217 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 2/10/2003
S. 3-216 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen 30/9/2003
S. 3-205 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 9/9/2003
S. 3-203 Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 2/9/2003
S. 3-184 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 29/8/2003
S. 3-181 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 29/8/2003
S. 3-179 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 29/8/2003
S. 3-165 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 20/8/2003
S. 3-160 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 20/8/2003
S. 3-143 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Hal-Vilvoorde 1/8/2003
S. 3-137 Ontwerp van programmawet 22/7/2003
S. 3-133 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones 24/7/2003
S. 3-132 Wetsvoorstel met betrekking tot de aanwerving van administratief en logistiek personeel van de lokale politie 24/7/2003
S. 3-131 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitťs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones 24/7/2003
S. 3-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de administratieve sancties 24/7/2003
S. 3-124 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 22/7/2003
S. 3-122 Wetsvoorstel betreffende de aanmeldingsplicht bij stadionverbod tijdens voetbalwedstrijden 24/7/2003
S. 3-120 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 22/7/2003
S. 3-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 22/7/2003
S. 3-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 22/7/2003
S. 3-111 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 22/7/2003
S. 3-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 22/7/2003
S. 3-96 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 17/7/2003
S. 3-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2003
S. 3-86 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 17/7/2003
S. 3-85 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 17/7/2003
S. 3-70 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/7/2003
S. 3-69 Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers 11/7/2003
S. 3-67 Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid 11/7/2003
S. 3-65 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 10/7/2003
S. 3-23 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 3/7/2003
S. 3-13 Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen 3/7/2003
S. 3-10 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 3/7/2003