Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
3: Legislatuur 2003-2007

396 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2447 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 26/4/2007
S. 3-2444 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen 12/4/2007
S. 3-2441 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wat het bedrag betreft van de belasting voor aanplakking en de betaling ervan 12/1/2005
S. 3-2440 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 4/4/2007
S. 3-2436 Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 21/3/2007
S. 3-2434 Wetsontwerp houdende dringende spoorwegbepalingen 2/4/2007
S. 3-2427 Ontwerp van programmawet 4/4/2007
S. 3-2422 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 30/3/2007
S. 3-2421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen 4/4/2007
S. 3-2419 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten 8/3/2007
S. 3-2417 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 26/3/2007
S. 3-2416 Wetsontwerp betreffende bepaalde bankdiensten 13/3/2007
S. 3-2415 Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciŽle vastgoedmaatschappij door de Staat 14/3/2007
S. 3-2409 Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten 11/12/2006
S. 3-2407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 9/3/2007
S. 3-2404 Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars 4/12/2006
S. 3-2395 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, ß 1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging 27/4/2006
S. 3-2387 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 11/4/2007
S. 3-2385 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" 10/4/2007
S. 3-2384 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 6/4/2007
S. 3-2374 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars 14/3/2007
S. 3-2373 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 8/3/2007
S. 3-2372 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 7/3/2007
S. 3-2371 Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen 7/3/2007
S. 3-2359 Wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden 27/2/2007
S. 3-2358 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 2/3/2007
S. 3-2356 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wat de fusie door overneming van de onderlinge verzekeringsverenigingen betreft 11/1/2007
S. 3-2355 Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 26/9/2006
S. 3-2354 Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" 29/3/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2349 Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 26/2/2007
S. 3-2348 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 26/2/2007
S. 3-2131 Voorstel van resolutie over het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering naar aanleiding van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - 2006/0033 (COM) 14/3/2007
S. 3-2127 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur 11/1/2007
S. 3-2126 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten 18/1/2007
S. 3-2125 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ten einde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen 21/12/2005
S. 3-2124 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 22/11/2004
S. 3-2121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) 29/1/2007
S. 3-2114 Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations 13/3/2007
S. 3-2111 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering 8/3/2007
S. 3-2088 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/2/2007
S. 3-2081 Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen 15/2/2007
S. 3-2072 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten, van artikel 121, ß 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van ... op openbare overnamebiedingen 5/1/2007
S. 3-2071 Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen 5/1/2007
S. 3-2070 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 15/1/2007
S. 3-2053 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 7/2/2007
S. 3-2041 Het energiebeleid in BelgiŽ 7/2/2007
S. 3-2037 Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken 14/11/2006
S. 3-2029 Wetsvoorstel tot regularisering van voertuigen en voertuigslepen die uitsluitend voor folkloristische manifestaties worden gebruikt 23/1/2007
S. 3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
S. 3-1989 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 21/11/2006
S. 3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
S. 3-1987 Ontwerp van programmawet (II) 27/11/2006
S. 3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
S. 3-1978 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 19/10/2006
S. 3-1977 Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 19/10/2006
S. 3-1973 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 6/12/2006
S. 3-1968 Wetsontwerp inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie 5/12/2006
S. 3-1962 Wetsvoorstel tot oprichting van een nationale orde van syndici 4/12/2006
S. 3-1961 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 4/12/2006
S. 3-1954 Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 21/11/2006
S. 3-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om, ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 29/11/2006
S. 3-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 24/11/2006
S. 3-1945 Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent 16/10/2006
S. 3-1944 Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent 16/10/2006
S. 3-1933 Voorstel van resolutie tot invoering van een aangepaste wegmarkering in schoolomgevingen 21/11/2006
S. 3-1932 Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen 21/11/2006
S. 3-1922 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 17/11/2006
S. 3-1921 Wetsvoorstel tot regularisatie van het parkeren van motorfietsen in de bebouwde kom 17/11/2006
S. 3-1910 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, 1į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een belastingvrijstelling voor de uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen 14/11/2006
S. 3-1905 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 9/11/2006
S. 3-1879 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de initiatieven van het wetgevingskader met betrekking tot de hernieuwbare energiebronnen binnen de federale overheidsinstellingen en -organen 26/10/2006
S. 3-1878 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake het dragen van de valhelm door fietsers beneden de leeftijd van 16 jaar 25/10/2006
S. 3-1870 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, teneinde de bouw van sociale woningen te bevorderen 23/10/2006
S. 3-1856 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 12/10/2006
S. 3-1850 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 30/11/2006
S. 3-1829 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 18/8/2006
S. 3-1817 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse wetten om de clausules en inlichtingen voor de consument beter leesbaar te maken 13/7/2006
S. 3-1815 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 3/7/2006
S. 3-1811 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 16/6/2006
S. 3-1804 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 7/7/2006
S. 3-1796 Wetsontwerp houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij 30/5/2006
S. 3-1784 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel 3/7/2006
S. 3-1781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 29/6/2006
S. 3-1780 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake restaurantkosten 29/6/2006
S. 3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
S. 3-1774 Ontwerp van programmawet 31/5/2006
S. 3-1771 Wetsvoorstel strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand 26/6/2006
S. 3-1764 Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen 21/6/2006
S. 3-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ 1/6/2006
S. 3-1727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 23/5/2006
S. 3-1724 Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep 8/5/2006
S. 3-1723 Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep 16/12/2005
S. 3-1721 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 17/5/2006
S. 3-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 2/3/2006
S. 3-1705 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 10/5/2006
S. 3-1704 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW 10/5/2006
S. 3-1703 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 10/5/2006
S. 3-1702 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 27/4/2006
S. 3-1697 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de artikelen 121, ß 1, 1į, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 16/3/2006
S. 3-1690 Wetsontwerp betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 27/4/2006
S. 3-1689 Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 30/1/2006
S. 3-1665 Wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging 30/3/2006
S. 3-1659 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wat betreft de verplichte vermelding van de datum op poststempels 20/4/2006
S. 3-1649 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 30/3/2006
S. 3-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 24/3/2006
S. 3-1634 Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 23/3/2006
S. 3-1623 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 16/3/2006
S. 3-1610 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming 11/2/2005
S. 3-1606 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik 9/3/2006
S. 3-1574 Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen 26/10/2005
S. 3-1562 Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privť-leven 8/2/2006
S. 3-1561 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid 7/2/2006
S. 3-1554 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 3/2/2006
S. 3-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, ß 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 1/2/2006
S. 3-1545 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 31/1/2006
S. 3-1536 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken 26/1/2006
S. 3-1534 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 26/1/2006
S. 3-1532 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 25/1/2006
S. 3-1530 Wetsvoorstel tot herinvoering van de artikelen 104, 10į, en 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor erkende socio-culturele verenigingen 25/1/2006
S. 3-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder 25/1/2006
S. 3-1518 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 19/1/2006
S. 3-1509 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 8/9/2005
S. 3-1501 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden 23/12/2005
S. 3-1494 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling 22/11/2005
S. 3-1493 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 22/11/2005
S. 3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
S. 3-1484 Wetsontwerp betreffende het Generatiepact 30/11/2005
S. 3-1483 Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal 9/12/2005
S. 3-1481 Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag 9/12/2005
S. 3-1469 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 2/12/2005
S. 3-1468 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal 2/12/2005
S. 3-1467 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 2/12/2005
S. 3-1459 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie 30/11/2005
S. 3-1456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met laag verbruik met een uitstoot van 105 tot 115 gram CO2 per kilometer op te trekken 29/11/2005
S. 3-1455 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ter afschaffing van het mechanisme van de opdecimes voor de verkeersboetes 29/11/2005
S. 3-1450 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 25/11/2005
S. 3-1447 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/10/2005
S. 3-1437 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel 4/7/2005
S. 3-1430 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij 16/11/2005
S. 3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
S. 3-1427 Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid 13/10/2005
S. 3-1412 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om een belastingkrediet toe te kennen aan werknemers in de bouwsector 28/10/2005
S. 3-1411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 28/10/2005
S. 3-1410 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 26/10/2005
S. 3-1407 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, in verband met de collectieve consumptieakkoorden 21/10/2005
S. 3-1406 Wetsvoorstel dat ertoe strekt te waarborgen dat zichtrekeningen bij kredietinstellingen kosteloos kunnen worden gesloten 21/10/2005
S. 3-1403 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieŽn van kentekenplaten af te schaffen 21/10/2005
S. 3-1397 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot invoeging van een artikel 104bis in hetzelfde wetboek, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 19/10/2005
S. 3-1396 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 14/10/2005
S. 3-1392 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de onderzoeksbevoegdheden inzake de inkomstenbelastingen af te stemmen op de onderzoeksbevoegdheden inzake de BTW 13/10/2005
S. 3-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de overdracht van het overschot van de voorafbetalingen tussen echtgenoten mogelijk te maken 13/10/2005
S. 3-1389 Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen 12/10/2005
S. 3-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 11/10/2005
S. 3-1386 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 11/10/2005
S. 3-1385 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 11/10/2005
S. 3-1384 Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding 11/10/2005
S. 3-1383 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 11/10/2005
S. 3-1382 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 11/10/2005
S. 3-1381 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 11/10/2005
S. 3-1380 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 11/10/2005
S. 3-1379 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen 11/10/2005
S. 3-1378 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 11/10/2005
S. 3-1346 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten 15/9/2005
S. 3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
S. 3-1323 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web 5/8/2005
S. 3-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 11 juni 1954 en 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk 19/7/2005
S. 3-1315 Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u 15/7/2005
S. 3-1303 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/7/2005
S. 3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
S. 3-1301 Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas 28/6/2005
S. 3-1300 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument 8/7/2005
S. 3-1292 Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten 22/3/2005
S. 3-1284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie 5/7/2005
S. 3-1281 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 5/7/2005
S. 3-1280 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd 5/7/2005
S. 3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 4/7/2005
S. 3-1273 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 1/7/2005
S. 3-1272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gericht op het doorbreken van monopolies en het bevorderen van de vrije concurrentie in de elektriciteitsproductie 1/7/2005
S. 3-1269 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 29/10/2004
S. 3-1257 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 24/6/2005
S. 3-1254 Ontwerp van programmawet 31/5/2005
S. 3-1246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen teneinde de warenhuizen te verplichten gratis toiletten ter beschikking te stellen van hun klanten 16/6/2005
S. 3-1243 Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de indeling van de zware verkeersovertredingen 13/6/2005
S. 3-1242 Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 13/6/2005
S. 3-1241 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het verkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren 13/6/2005
S. 3-1240 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 13/6/2005
S. 3-1239 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 13/6/2005
S. 3-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening 13/6/2005
S. 3-1237 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 13/6/2005
S. 3-1236 Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte 10/6/2005
S. 3-1220 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken 1/6/2005
S. 3-1219 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het wegverkeersreglement om het toepassingsgebied van de snelheidsbeperking voor vrachtwagens en slepen uit te breiden 1/6/2005
S. 3-1215 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 1/6/2005
S. 3-1211 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot de snelheidsbeperkingen 27/5/2005
S. 3-1201 Wetsvoorstel houdende splitsing en afbouw van de verticale integratie van de vennootschap Electrabel N.V. en houdende wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en tot opheffing van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 24/5/2005
S. 3-1193 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 17/5/2005
S. 3-1192 Wetsvoorstel houdende regeling van de franchise-overeenkomst 17/5/2005
S. 3-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingvermindering op pensioenen 9/5/2005
S. 3-1185 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde fraude met kasgeldvennootschappen te voorkomen 9/5/2005
S. 3-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven 4/5/2005
S. 3-1178 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 3/5/2005
S. 3-1177 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het bouwen en renoveren van schoolgebouwen te bevorderen 3/5/2005
S. 3-1161 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 4/2/2005
S. 3-1160 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 4/2/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1134 Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie 4/11/2004
S. 3-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het stimuleren van het bedrijfsmecenaat 20/4/2005
S. 3-1126 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen 15/4/2005
S. 3-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 15/4/2005
S. 3-1112 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 23/12/2004
S. 3-1108 Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 22/3/2005
S. 3-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag 17/3/2005
S. 3-1092 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoŲrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 16/3/2005
S. 3-1088 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen 21/9/2004
S. 3-1086 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 10/3/2005
S. 3-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een gemeentelijke vergunningkaart voor parkeren 9/3/2005
S. 3-1073 Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 17/5/2004
S. 3-1066 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis en een artikel 4ter in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houdende bijzondere bepalingen inzake het wijzigen en verbouwen van voertuigen 28/2/2005
S. 3-1063 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 16/12/2003
S. 3-1062 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie 22/1/2004
S. 3-1061 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 16/2/2005
S. 3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
S. 3-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudsdienst voor telecommunicatie 18/2/2005
S. 3-1026 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 15/2/2005
S. 3-1012 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 2/2/2005
S. 3-992 Voorstel van resolutie betreffende een nieuw chemicaliŽnbeleid 20/1/2005
S. 3-991 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 3 van de wet van 10 december 2001 betreffende de definitieve omschakeling op de euro 19/1/2005
S. 3-977 Wetsvoorstel tot oprichting van een stookoliefonds 29/12/2004
S. 3-970 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 18 juli 1985 betreffende de bekendmaking van de opiniepeilingen en de toekenning van de titel "Opiniepeilingsinstituut" 23/12/2004
S. 3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
S. 3-961 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 15/12/2004
S. 3-954 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waals Gewest met betrekking tot de instelling van het systeem van de eenmalige bevrijdende aangifte 28/10/2004
S. 3-948 Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen 6/12/2004
S. 3-900 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van de zelffinanciering van de ondernemingen 10/11/2004
S. 3-899 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken 10/11/2004
S. 3-885 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 26/10/2004
S. 3-882 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement 25/10/2004
S. 3-881 Voorstel van resolutie tot bescherming van de gebruikers van rolschaatsen en steps op momenten dat het zicht beperkt is 22/10/2004
S. 3-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde de gebruikers van rolschaatsen en steps te beschermen 22/10/2004
S. 3-879 Voorstel van resolutie om reflectie op gang te brengen over de mogelijkheid om op school lessen te volgen die voorbereiden op het theoretisch rijexamen 22/10/2004
S. 3-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de termijnen in te korten die in acht moeten worden genomen voordat de gemeentelijke aanvullende reglementen over de openbare wegen in werking kunnen worden gesteld 22/10/2004
S. 3-874 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten 20/10/2004
S. 3-872 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 20/10/2004
S. 3-869 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren 20/10/2004
S. 3-865 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrekbaarheid mogelijk te maken van veiligheidsuitrusting voor het gebruik van een motorfiets voor beroepsverplaatsingen 15/10/2004
S. 3-857 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling te stimuleren 7/10/2004
S. 3-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast 7/10/2004
S. 3-855 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 7/10/2004
S. 3-844 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomitť binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen 22/9/2004
S. 3-838 Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
S. 3-837 Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
S. 3-835 Wetsvoorstel tot instelling van een Raad voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 30/8/2004
S. 3-834 Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen 30/8/2004
S. 3-827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde 16/7/2004
S. 3-816 Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Ikea-wet) 20/4/2004
S. 3-808 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen 5/7/2004
S. 3-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers 7/7/2004
S. 3-801 Wetsontwerp tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 25/5/2004
S. 3-793 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 105novies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 1/7/2004
S. 3-778 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die toegekend worden aan grensarbeiders 24/6/2004
S. 3-770 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzake snelheidsbegrenzers 22/6/2004
S. 3-761 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 17/6/2004
S. 3-760 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen 17/6/2004
S. 3-751 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 15/6/2004
S. 3-743 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 18/5/2004
S. 3-742 Ontwerp van programmawet 18/5/2004
S. 3-730 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 3/6/2004
S. 3-726 Voorstel van resolutie aangaande de intrekking van het voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt 3/6/2004
S. 3-722 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen 31/3/2004
S. 3-721 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het heffen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 27/5/2004
S. 3-720 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen 27/5/2004
S. 3-719 Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 27/5/2004
S. 3-717 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de steun aan de KMO's in de fiscale wetgeving te verankeren 26/5/2004
S. 3-706 Resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques 19/5/2004
S. 3-705 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 17/5/2004
S. 3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
S. 3-699 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas 14/5/2004
S. 3-688 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 13/5/2004
S. 3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
S. 3-684 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van de mogelijkheid een sticker aan te brengen op verkeerd geparkeerde voertuigen 13/5/2004
S. 3-669 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken 6/5/2004
S. 3-664 Voorstel van resolutie tot invoering van een reglement voor de gebruikers van rolschaatsen en steps wat betreft de verplichting om uitgerust te zijn met een aangepast geluidstoestel 30/4/2004
S. 3-653 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers 23/4/2004
S. 3-649 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 23/4/2004
S. 3-636 Wetsvoorstel tot instelling van een ethisch register en tot het opleggen van een verbod overheidsopdrachten te krijgen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die de wet van 30 juli 1981 hebben overtreden 20/4/2004
S. 3-633 Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit 8/4/2004
S. 3-625 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 2/4/2004
S. 3-610 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 15/3/2004
S. 3-609 Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 15/3/2004
S. 3-596 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure 29/3/2004
S. 3-595 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 29/3/2004
S. 3-594 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste 29/3/2004
S. 3-593 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren 29/3/2004
S. 3-591 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs 29/3/2004
S. 3-590 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van FinanciŽn wordt toegevoegd 29/3/2004
S. 3-589 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren 29/3/2004
S. 3-588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/3/2004
S. 3-587 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingvermindering voor werken aan de eigen woning met het oog op het ouder worden 26/3/2004
S. 3-586 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn 19/12/2003
S. 3-584 Wetsvoorstel ter invoering van sport- en cultuurcheques 25/3/2004
S. 3-583 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 25/3/2004
S. 3-576 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 19/3/2004
S. 3-574 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken 19/3/2004
S. 3-568 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen 18/3/2004
S. 3-557 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken 12/3/2004
S. 3-554 Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 20/1/2004
S. 3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
S. 3-533 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 2/3/2004
S. 3-530 Voorstel van resolutie om de invoering aan te moedigen van nieuwe vormen van breedbandtoegang die rekening houden met de bijzonder technische kenmerken ervan 2/3/2004
S. 3-520 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/2/2004
S. 3-519 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde ervoor te zorgen dat de gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap niet door anderen worden ingenomen 19/2/2004
S. 3-502 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 5/2/2004
S. 3-501 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van drukwerk met een racistisch, xenofoob of negationistisch karakter 5/2/2004
S. 3-497 Wetsvoorstel betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de vermindering van de kostprijs van de rijopleiding en van de bijscholing 5/2/2004
S. 3-496 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 5/2/2004
S. 3-495 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot renten en pensioenen van buitenlandse oorsprong 4/2/2004
S. 3-489 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen 3/2/2004
S. 3-484 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen in de informatiemaatschappij tegen schadelijke inhoud 29/1/2004
S. 3-455 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133, 136, 140 en 141 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/1/2004
S. 3-446 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij 17/12/2003
S. 3-445 Wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij 30/10/2003
S. 3-441 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques 8/1/2004
S. 3-439 Voorstel van resolutie betreffende de verkeerspolitie 6/1/2004
S. 3-435 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen 19/12/2003
S. 3-428 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/10/2003
S. 3-427 Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 28/10/2003
S. 3-426 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 31/10/2003
S. 3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
S. 3-423 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 13/11/2003
S. 3-412 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven betreft 11/12/2003
S. 3-411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie 11/12/2003
S. 3-393 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de vermindering van de fiscale lasten op het onroerend goed 5/12/2003
S. 3-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 5/12/2003
S. 3-389 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
S. 3-388 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 5/12/2003
S. 3-387 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 5/12/2003
S. 3-386 Wetsontwerp betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 5/12/2003
S. 3-378 Wetsvoorstel tot instelling van een BTW-tarief van 6 % voor het bouwen en renoveren van privť-woningen 4/12/2003
S. 3-377 Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 4/12/2003
S. 3-376 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 4/12/2003
S. 3-357 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten 20/11/2003
S. 3-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 20/11/2003
S. 3-348 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/11/2003
S. 3-337 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 17/11/2003
S. 3-330 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/11/2003
S. 3-321 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen 12/11/2003
S. 3-319 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat 12/11/2003
S. 3-318 Wetsontwerp tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 12/11/2003
S. 3-310 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 6/11/2003
S. 3-302 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 5/11/2003
S. 3-300 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-299 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk Xbis betreffende de administratieve geldboetes in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
S. 3-298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren 4/11/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben 24/10/2003
S. 3-280 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken 22/10/2003
S. 3-279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 22/10/2003
S. 3-252 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/10/2003
S. 3-242 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/10/2003
S. 3-241 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor het verschaffen van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse in hotels, restaurants, cafťs en aanverwante bedrijven 15/10/2003
S. 3-240 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met het eventueel achterhouden door de regering en/of door openbare instellingen van rapporten en informatie over de economische toestand van het land vůůr de verkiezingen van 18 mei 2003 en het daaropvolgende formatieberaad 15/10/2003
S. 3-212 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 18/9/2003
S. 3-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, ß 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 2/9/2003
S. 3-206 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 9/9/2003
S. 3-202 Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft 2/9/2003
S. 3-198 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 2/9/2003
S. 3-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/9/2003
S. 3-171 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 22/8/2003
S. 3-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juni 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/8/2003
S. 3-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 20/8/2003
S. 3-166 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/8/2003
S. 3-162 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 20/8/2003
S. 3-161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees 20/8/2003
S. 3-157 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 20/8/2003
S. 3-137 Ontwerp van programmawet 22/7/2003
S. 3-127 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 23/7/2003
S. 3-126 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 23/7/2003
S. 3-125 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 23/7/2003
S. 3-119 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/7/2003
S. 3-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 22/7/2003
S. 3-117 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 22/7/2003
S. 3-116 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 22/7/2003
S. 3-115 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/7/2003
S. 3-114 De hinder veroorzaakt door het luchtverkeer boven de nationale luchthaven 8/10/2003
S. 3-76 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 14/7/2003
S. 3-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 11/7/2003
S. 3-66 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 11/7/2003
S. 3-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 8/7/2003
S. 3-37 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken 8/7/2003
S. 3-36 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 8/7/2003
S. 3-23 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 3/7/2003
S. 3-19 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 3/7/2003
S. 3-15 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 3/7/2003