Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
3: Legislatuur 2003-2007

388 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2414 Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken 18/4/2007
S. 3-2406 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht 14/3/2007
S. 3-2405 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut 7/3/2007
S. 3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 11/4/2007
S. 3-2386 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993 10/4/2007
S. 3-2383 Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ 30/3/2007
S. 3-2378 De rol van de Assemblee van de West-Europese Unie (WEU) 11/10/2006
S. 3-2376 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955 2/4/2007
S. 3-2369 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea 8/3/2007
S. 3-2352 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 23/3/2007
S. 3-2344 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 27 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de genoemde Overeenkomst 26/3/2007
S. 3-2136 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 21/3/2007
S. 3-2133 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 15/3/2007
S. 3-2120 Wetsontwerp houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 14/3/2007
S. 3-2119 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 14/3/2007
S. 3-2118 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 14/3/2007
S. 3-2117 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 14/3/2007
S. 3-2116 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005 8/3/2007
S. 3-2097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 24/1/2007
S. 3-2091 Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 23/2/2007
S. 3-2079 De Democratische Republiek Congo na de presidents- en parlementsverkiezingen 17/1/2007
S. 3-2078 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004
15/2/2007
S. 3-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 14/2/2007
S. 3-2074 Vorstel van resolutie tot oprichting van een Wereldmilieuorganisatie (WMO) om het recht op een gezond leefmilieu - een mensenrecht - te waarborgen 1/3/2007
S. 3-2067 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 14/2/2007
S. 3-2045 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 29/1/2007
S. 3-2043 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 30/1/2007
S. 3-2034 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005;
2į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006;
3į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008 - 2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiŽle bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006
24/1/2007
S. 3-2033 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 24/1/2007
S. 3-2026 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek AlbaniŽ, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 19/1/2007
S. 3-2016 Voorstel van resolutie betreffende eerlijke handel 11/1/2007
S. 3-2014 Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 20/11/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2012 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ 20/12/2006
S. 3-1994 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 20/12/2006
S. 3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
S. 3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-1952 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers 21/11/2006
S. 3-1947 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 24/11/2006
S. 3-1946 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003 24/11/2006
S. 3-1929 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 17/11/2006
S. 3-1928 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali op 18 mei 2004 17/11/2006
S. 3-1927 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en het Kabinet van Ministers van OekraÔne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002 17/11/2006
S. 3-1926 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 17/11/2006
S. 3-1925 Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 17/11/2006
S. 3-1924 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 3 november 2003 17/11/2006
S. 3-1920 Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 17/11/2006
S. 3-1909 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te MŁnchen op 29 november 2000 14/11/2006
S. 3-1894 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden 9/11/2006
S. 3-1893 BelgiŽ in de VN-Veiligheidsraad, 2007-2008 7/11/2006
S. 3-1886 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 6/11/2006
S. 3-1884 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992);
2į de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002
27/10/2006
S. 3-1877 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 25/10/2006
S. 3-1876 Voorstel van resolutie over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng 24/10/2006
S. 3-1869 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 20/10/2006
S. 3-1868 Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst over wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat IsraŽl, ondertekend te Brussel op 14 december 2004 20/10/2006
S. 3-1867 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari 2003 20/10/2006
S. 3-1866 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 20/10/2006
S. 3-1865 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en ItaliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983 20/10/2006
S. 3-1861 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee, gedaan te New York op 23 mei 1997 18/10/2006
S. 3-1855 Voorstel van resolutie over de deelname van BelgiŽ aan de inspanningen van Europa ter bescherming van zijn buitengrenzen 10/10/2006
S. 3-1854 Voorstel van resolutie betreffende de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo 10/10/2006
S. 3-1852 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europees Defensieagentschap, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 4/10/2006
S. 3-1851 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden 3/10/2006
S. 3-1848 Wetsontwerp houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek AlbaniŽ inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek AlbaniŽ of de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005 28/9/2006
S. 3-1847 Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999 28/9/2006
S. 3-1846 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988 28/9/2006
S. 3-1845 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988 28/9/2006
S. 3-1819 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september 2005 19/7/2006
S. 3-1818 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002 19/7/2006
S. 3-1814 De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo 8/2/2006
S. 3-1807 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002 11/7/2006
S. 3-1806 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten 11/7/2006
S. 3-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 29/6/2006
S. 3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
S. 3-1774 Ontwerp van programmawet 31/5/2006
S. 3-1760 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 16/6/2006
S. 3-1757 Wetsvoorstel met het oog op de evaluatie van de toepassing van het huamnitair recht, de bijbehorende nationale en internationale instrumenten en van de naleving van de verplichtingen die BelgiŽ in dit verband is aangegaan 16/6/2006
S. 3-1752 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005 13/6/2006
S. 3-1751 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beijing op 6 juni 2005 13/6/2006
S. 3-1748 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 20/6/2006
S. 3-1746 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 9/6/2006
S. 3-1738 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 1/3/2006
S. 3-1731 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiŽle belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 29/5/2006
S. 3-1719 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 16/5/2006
S. 3-1718 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 16/5/2006
S. 3-1717 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 16/5/2006
S. 3-1706 Verslag 2005 van de bijzondere evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 9/5/2006
S. 3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 9/5/2006
S. 3-1700 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Sydney op 19 november 2002, en met de uitwisseling van nota's, gedagtekend op 4 april 2005 en op 29 augustus 2005 5/5/2006
S. 3-1693 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de Lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU-SOFA), gedaan te Brussel op 17 november 2003 5/5/2006
S. 3-1683 De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 10/5/2006
S. 3-1668 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 24/4/2006
S. 3-1656 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada inzake het werkvakantieprogramma, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 12/4/2006
S. 3-1655 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administrative bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001 12/4/2006
S. 3-1654 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004 12/4/2006
S. 3-1651 Wetsontwerp houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 31/3/2006
S. 3-1639 Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru 29/3/2006
S. 3-1632 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in HaÔti 22/3/2006
S. 3-1622 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004 27/3/2006
S. 3-1621 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998 16/3/2006
S. 3-1618 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 13/3/2006
S. 3-1605 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 9/3/2006
S. 3-1593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium 1/3/2006
S. 3-1592 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de legeraankopen en de economische compensaties 24/2/2006
S. 3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 22/2/2006
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1578 De Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren 21/2/2006
S. 3-1573 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004 16/2/2006
S. 3-1572 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 10/2/2006
S. 3-1563 De parlementsverkiezingen in Palestina (25 januari 2006) 7/2/2006
S. 3-1556 Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen 3/2/2006
S. 3-1551 Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 1/2/2006
S. 3-1546 De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de OVSE 31/1/2006
S. 3-1535 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 26/1/2006
S. 3-1531 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar 25/1/2006
S. 3-1525 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg op 27 mei 2005 24/1/2006
S. 3-1524 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 24/1/2006
S. 3-1523 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 24/1/2006
S. 3-1521 Wetsvoorstel tot opheffing van de dienstplichtwetten, gecoŲrdineerd op 30 april 1962 23/1/2006
S. 3-1517 "BRIC" (BraziliŽ, Rusland, India en China) 21/3/2006
S. 3-1515 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005 18/1/2006
S. 3-1507 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen 12/1/2006
S. 3-1504 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar Lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 11/1/2006
S. 3-1503 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 11/1/2006
S. 3-1498 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 23/12/2005
S. 3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
S. 3-1490 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid 21/12/2005
S. 3-1489 Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing op 3 december 1999 20/12/2005
S. 3-1487 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996;
2į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996
16/12/2005
S. 3-1478 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 9/12/2005
S. 3-1474 Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ 7/12/2005
S. 3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1454 Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije 29/11/2005
S. 3-1452 Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 29/11/2005
S. 3-1443 Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie 25/11/2005
S. 3-1442 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 23/11/2005
S. 3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
S. 3-1421 Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van het internationaal recht door IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen 28/10/2005
S. 3-1400 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 20/10/2005
S. 3-1398 Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) 19/10/2005
S. 3-1394 Wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 13/10/2005
S. 3-1377 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd 12/10/2005
S. 3-1376 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 12/10/2005
S. 3-1375 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiŽring en ozon op leefmilieu, gedaan te GŲteborg op 30 november 1999 11/10/2005
S. 3-1374 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid 11/10/2005
S. 3-1373 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 11/10/2005
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
S. 3-1368 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 3/10/2005
S. 3-1367 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002 3/10/2005
S. 3-1366 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel op 29 mei 2002 3/10/2005
S. 3-1365 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Abeba op 9 april 2001 3/10/2005
S. 3-1361 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban op 8 juli 2002;
2į Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria op 18 oktober 2002
23/9/2005
S. 3-1360 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mali, ondertekend te Bamako op 28 februari 2003 23/9/2005
S. 3-1359 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 23/9/2005
S. 3-1358 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 26 juni 2002 23/9/2005
S. 3-1357 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel op 10 december 2002 23/9/2005
S. 3-1356 Wetsonwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake internationale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Senegal, ondertekend te Dakar op 19 oktober 2001 23/9/2005
S. 3-1355 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mozambique, ondertekend te Brussel op 11 mei 2001 23/9/2005
S. 3-1354 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003 23/9/2005
S. 3-1353 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001 23/9/2005
S. 3-1352 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 23/9/2005
S. 3-1351 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Niger, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 23/9/2005
S. 3-1350 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Benin, ondertekend te Cotonou op 25 april 2002 23/9/2005
S. 3-1339 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Protocol tot consolidatie van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, gedaan te Brussel op 27 juni 1997;
2į Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en door het Protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 oktober 2002
7/9/2005
S. 3-1334 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cayman-Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Cayman op 12 april 2005 5/9/2005
S. 3-1333 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Britse Maagdeneilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Tortola op 11 april 2005 5/9/2005
S. 3-1332 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Overzeese Gebied Montserrat van het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Montserrat op 7 april 2005 5/9/2005
S. 3-1331 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Turks en Caicos Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Turk op 16 december 2004 5/9/2005
S. 3-1330 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Anguilla op 17 november 2004 5/9/2005
S. 3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
S. 3-1326 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 17/8/2005
S. 3-1304 Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen 12/7/2005
S. 3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
S. 3-1261 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen 27/6/2005
S. 3-1260 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 23/6/2005
S. 3-1259 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen aan de Overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Satellietcommunicatie "INTELSAT", aangenomen te Washington op 17 november 2000 23/6/2005
S. 3-1258 Voorstel van resolutie inzake antipersoonsmijnen, antihanteerbaarheidsmechanismen en clustermunitie 24/6/2005
S. 3-1251 Voorstel van resolutie betreffende de in eigen land ontheemden 21/6/2005
S. 3-1250 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 16/6/2005
S. 3-1249 Wetsontwerp houdende instemming met de bij briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima op 12 en 23 februari 2001 16/6/2005
S. 3-1229 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag op 21 november 2002 7/6/2005
S. 3-1228 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000 7/6/2005
S. 3-1227 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 7/6/2005
S. 3-1225 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 3/6/2005
S. 3-1218 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lidstaten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het Civiele Internationale Ruimtestation, gedaan te Washington D.C. op 29 januari 1998 1/6/2005
S. 3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
S. 3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
S. 3-1212 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000 27/5/2005
S. 3-1209 Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat BelgiŽ betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden 18/5/2005
S. 3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005
S. 3-1198 Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 23/5/2005
S. 3-1190 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen 10/5/2005
S. 3-1176 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en ServiŽ en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 2/5/2005
S. 3-1175 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het "International plant genetic resources institute", gedaan te Rome op 9 oktober 1991 2/5/2005
S. 3-1174 Voorstel van resolutie over het wereldwijd waarborgen van de rechten van de vrouw, naar aanleiding van het gewelddadig optreden in Turkije tegen vrouwen die manifesteerden voor meer rechten en tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting en geweld 29/4/2005
S. 3-1171 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004 28/4/2005
S. 3-1170 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Guernsey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004 28/4/2005
S. 3-1169 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het eiland Man, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004 28/4/2005
S. 3-1168 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004 28/4/2005
S. 3-1167 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004 28/4/2005
S. 3-1152 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie 28/4/2005
S. 3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
S. 3-1121 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 13/4/2005
S. 3-1120 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Scheldeverdrag;
2į Maasverdrag,
gedaan te Gent op 3 december 2002
13/4/2005
S. 3-1105 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie 22/3/2005
S. 3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
S. 3-1091 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 15/3/2005
S. 3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
S. 3-1071 De toestand in Libanon 1/3/2005
S. 3-1070 De evolutie van de toestand in de Democratische Republiek Congo 23/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1057 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie 23/2/2005
S. 3-1047 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie;
2į Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,
gedaan te Stockholm op 21 mei 2003
18/2/2005
S. 3-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft 18/2/2005
S. 3-1039 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 17/2/2005
S. 3-1034 Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ 16/2/2005
S. 3-1032 Voorstel van resolutie betreffende de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2005 16/2/2005
S. 3-1031 Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten 16/2/2005
S. 3-1030 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2į Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
3į Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
4į Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999
16/2/2005
S. 3-1028 De hervorming van de Verenigde Naties 1/2/2005
S. 3-1019 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 10/2/2005
S. 3-997 De problematiek van de Westelijke Sahara 14/12/2004
S. 3-994 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de door de ramp in Bhopal veroorzaakte schade 20/1/2005
S. 3-990 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Straatsburg op 18 december 1997 19/1/2005
S. 3-989 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en BosniŽ-Herzegovina, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 18/1/2005
S. 3-988 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten 17/1/2005
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-983 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Litouwen betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Vilnius op 19 november 2003 12/1/2005
S. 3-968 Ruimtevaart en het Europees veiligheids- en defensiebeleid 10/1/2005
S. 3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
S. 3-965 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen, gedaan te New York op 15 december 1997 21/12/2004
S. 3-964 Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China 21/12/2004
S. 3-963 Voorstel van resolutie over de Europese ontwikkelingssamenwerking 20/12/2004
S. 3-962 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 16/12/2004
S. 3-959 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 14/12/2004
S. 3-958 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filippijnen, ondertekend te Manilla op 7 december 2001 14/12/2004
S. 3-957 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 14/12/2004
S. 3-956 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998 14/12/2004
S. 3-952 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 8/12/2004
S. 3-951 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 8/12/2004
S. 3-947 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 april 1958 tot toekenning, onder sommige voorwaarden, van een pensioen aan de weduwen die na het schadelijk feit in het huwelijk zijn getreden met een gerechtigde van de wetten op de vergoedingspensioenen, tot het instellen van een strijdersrente en een gevangenschapsrente ten voordele van de strijders, de politieke gevangenen en de krijgsgevangenen van 1940-1945 en ter verwezenlijking van sommige aanpassingen inzake frontstrepen 25/10/2004
S. 3-943 De betrekkingen tussen BelgiŽ en Centraal-Afrika 30/11/2004
S. 3-938 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een verbod in te stellen op antidesactiveringsmechanismen 26/11/2004
S. 3-931 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake grensoverschrijdend politieel optreden, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2004 24/11/2004
S. 3-930 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst) en het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 28 november 2002 24/11/2004
S. 3-929 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op grond van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van artikel 2 en de Bijlage bij die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 30 november 2000 24/11/2004
S. 3-928 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende uitlevering, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 24/11/2004
S. 3-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 19/11/2004
S. 3-920 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zeevaart,
2į Protocol tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van vaste platforms op het continentale plat,
gedaan te Rome op 10 maart 1988
18/11/2004
S. 3-919 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie 18/11/2004
S. 3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
S. 3-888 De problematiek van de kindsoldaten 26/10/2004
S. 3-887 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 28/10/2004
S. 3-875 Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen 21/10/2004
S. 3-870 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran 20/10/2004
S. 3-866 De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie 19/10/2004
S. 3-853 Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur 4/10/2004
S. 3-852 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1į Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000;
2į Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001
4/10/2004
S. 3-849 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 30/9/2004
S. 3-821 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002 20/7/2004
S. 3-785 De toestand in Ivoorkust 29/6/2004
S. 3-780 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van ouderen en de situatie van AIDS-wezen in Rwanda 24/6/2004
S. 3-768 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Rome op 6 juni 2002 17/6/2004
S. 3-767 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 17/6/2004
S. 3-756 Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus 17/6/2004
S. 3-750 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een eurodistrict 15/6/2004
S. 3-748 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 11/6/2004
S. 3-741 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brasilia op 20 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Brasilia op 23 juni 1972 11/6/2004
S. 3-740 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 11/6/2004
S. 3-681 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te GenŤve op 21 mei 2003 12/5/2004
S. 3-680 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ:
- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946;
- tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington op 2 december 1946
11/5/2004
S. 3-677 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 11/5/2004
S. 3-673 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in TunesiŽ 7/5/2004
S. 3-660 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Hong Kong op 10 december 2003 28/4/2004
S. 3-656 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
- Protocol houdende wijziging van de GecoŲrdineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
- Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935;
- Protocol houdende intrekking van het Bijzonder Protocol tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw, van 29 januari 1963;
- Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981
gedaan te Brussel op 18 december 2002
27/4/2004
S. 3-645 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Tallinn op 11 juni 2001 22/4/2004
S. 3-644 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001, en met de Uitwisseling van brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel op 10 juni 2002 22/4/2004
S. 3-643 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 22/4/2004
S. 3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
S. 3-641 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 22/4/2004
S. 3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
S. 3-638 De situatie in het Midden-Oosten 20/4/2004
S. 3-631 Internationale samenwerking bij de bestrijding van het terrorisme 23/3/2004
S. 3-628 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002 8/4/2004
S. 3-627 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1į het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van De Post,
gedaan te Peking op 15 september 1999
8/4/2004
S. 3-626 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997 8/4/2004
S. 3-603 De millenniumdoelstellingen 29/3/2004
S. 3-600 Voorstel van resolutie tot erkenning van de deportatie van de Tsjetsjenen door Stalin in 1944 als een misdaad tegen de menselijkheid en tot erkenning van de noodzaak van een politieke oplossing van het huidige Russisch-Tsjetsjeense conflict 29/3/2004
S. 3-582 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de Bijlage, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 23/3/2004
S. 3-581 De toestand in Kosovo 4/12/2003
S. 3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
S. 3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
S. 3-562 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 15/3/2004
S. 3-558 De internationale rol van de Belgische universiteiten 9/3/2004
S. 3-556 Wetsontwerp houdende instemming met de Beschikking van de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank 16/3/2004
S. 3-548 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameakkoord), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Tirana op 17 april 2001 8/3/2004
S. 3-545 De mensenrechten (hoorzitting met een delegatie van Amnesty International in het kader van de 60e vergadering van de VN-Mensenrechtencommissie - GenŤve, 15 maart - 23 april 2004) 2/3/2004
S. 3-544 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 3/3/2004
S. 3-543 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel 5/3/2004
S. 3-527 Verslag van de Commission for Africa 21/6/2005
S. 3-526 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te GenŤve op 27 oktober 1994 25/2/2004
S. 3-523 Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen 17/2/2004
S. 3-521 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 19/2/2004
S. 3-506 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 9/2/2004
S. 3-505 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArmeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 6/2/2004
S. 3-494 Voorstel van resolutie over de kandidatuur van Turkije als lid van de Europese Unie 4/2/2004
S. 3-491 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te GenŤve op 19 juni 1997 4/2/2004
S. 3-487 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 30/1/2004
S. 3-486 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979 30/1/2004
S. 3-485 Olympische Spelen en internationale context 17/2/2004
S. 3-483 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 28/1/2004
S. 3-479 Libanon en de Palestijnse vluchtelingen 14/10/2003
S. 3-468 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van werkvakanties, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 20/1/2004
S. 3-467 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van AustraliŽ inzake de regeling van "werkvakanties", en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 20/1/2004
S. 3-452 Voorstel van resolutie tot erkenning van de door het Stalinistische regime georganiseerde hongersnood in OekraÔne 14/1/2004
S. 3-436 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage 14/1/2004
S. 3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
S. 3-421 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 24/12/2003
S. 3-410 Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi 6/1/2004
S. 3-405 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Vlaamse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 8/12/2003
S. 3-404 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek JoegoslaviŽ betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002 8/12/2003
S. 3-403 Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 17 juni 2002 8/12/2003
S. 3-402 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996 8/12/2003
S. 3-401 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Aanvullende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 13 november 1984;
2į Aanvullende Overeenkomst nr. 2 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1991;
3į Aanvullende Overeenkomst nr. 3 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 20 december 1994;
4į Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlagen, ondertekend te Parijs op 9 januari 1996
8/12/2003
S. 3-399 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek SloveniŽ, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Wenen op 16 november 1992 8/12/2003
S. 3-398 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeenschappelijke Verklaringen;
2į Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
gedaan te Brussel op 19 december 1988
8/12/2003
S. 3-397 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973 8/12/2003
S. 3-384 Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve 4/12/2003
S. 3-380 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 4/12/2003
S. 3-375 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie 4/12/2003
S. 3-364 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en GeorgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000 26/11/2003
S. 3-363 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 25/11/2003
S. 3-353 Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 20/11/2003
S. 3-352 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997 12/1/2004
S. 3-351 Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst 26/11/2003
S. 3-350 De rol van de internationale financiŽle instellingen 19/11/2003
S. 3-339 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002 14/11/2003
S. 3-338 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 14/11/2003
S. 3-324 De modernisering van het leger : optimalisatie van de human resources, internationale en Europese dimensie 5/11/2003
S. 3-301 De Akkoorden van GenŤve (IsraŽl-Palestina) van oktober 2003 23/10/2003
S. 3-295 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 4/11/2003
S. 3-285 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimte-agentschap en het Europees ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002 23/10/2003
S. 3-282 Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet 22/10/2003
S. 3-278 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 22/10/2003
S. 3-277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Centrum voor conflictpreventie 20/10/2003
S. 3-261 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten :
1į het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
2į het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
3į het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000,
4į het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001
10/10/2003
S. 3-260 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 10/10/2003
S. 3-259 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 10/10/2003
S. 3-258 Het regeringsbeleid i.v.m. internationale betrekkingen 30/9/2003
S. 3-256 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi 15/10/2003
S. 3-255 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda 15/10/2003
S. 3-254 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Democratische Republiek Congo 15/10/2003
S. 3-253 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika 15/10/2003
S. 3-250 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa 15/10/2003
S. 3-248 De toestand in Cyprus 15/10/2003
S. 3-247 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996 12/1/2004
S. 3-246 Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO 8/1/2004
S. 3-234 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002 9/10/2003
S. 3-233 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 9/10/2003
S. 3-232 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 9/10/2003
S. 3-231 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 9/10/2003
S. 3-230 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 9/10/2003
S. 3-221 Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt 8/10/2003
S. 3-218 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 3/10/2003
S. 3-215 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 15/9/2003
S. 3-196 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 18/9/2003
S. 3-195 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 15/9/2003
S. 3-194 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 15/9/2003
S. 3-193 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 15/9/2003
S. 3-192 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ :
1į tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, en Bijlagen A en B, ondertekend te Londen op 6 juli 1998;
2į tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, ondertekend te Londen op 16 juni 1999
15/9/2003
S. 3-187 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit 29/8/2003
S. 3-178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 29/8/2003
S. 3-177 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŤve op 21 december 2001 3/9/2003
S. 3-176 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 21/8/2003
S. 3-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 20/8/2003
S. 3-158 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 20/8/2003
S. 3-153 Hervorming van het familierecht en verbetering van de vrouwenrechten in Marokko 15/10/2003
S. 3-150 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
S. 3-142 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije,
2į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland,
3į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland,
4į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen,
5į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŽ,
6į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek,
7į Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŽ,
ondertekend te Brussel op 26 maart 2003
5/8/2003
S. 3-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 22/7/2003
S. 3-25 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 3/7/2003
S. 3-24 Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid 3/7/2003
S. 3-12 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 3/7/2003