Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : commissie voor de Justitie
3: Legislatuur 2003-2007

453 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007
S. 3-2435 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 16/3/2007
S. 3-2429 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 12/4/2007
S. 3-2428 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 20/4/2007
S. 3-2426 Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen 25/4/2007
S. 3-2424 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 19/4/2007
S. 3-2418 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 8/2/2007
S. 3-2412 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 18/4/2007
S. 3-2392 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen 25/7/2006
S. 3-2380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 29/3/2007
S. 3-2365 Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 26/10/2006
S. 3-2364 Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 26/10/2006
S. 3-2363 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 26/10/2006
S. 3-2362 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 26/10/2006
S. 3-2138 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 21/3/2007
S. 3-2129 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk 23/11/2006
S. 3-2122 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur 29/1/2007
S. 3-2121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) 29/1/2007
S. 3-2108 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 6/3/2007
S. 3-2107 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 6/3/2007
S. 3-2104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld 6/3/2007
S. 3-2102 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom 5/3/2007
S. 3-2096 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek 21/2/2007
S. 3-2095 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand 14/12/2006
S. 3-2094 Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis 10/1/2007
S. 3-2087 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 27/2/2007
S. 3-2086 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 27/2/2007
S. 3-2085 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 27/2/2007
S. 3-2083 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
S. 3-2082 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
S. 3-2068 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding 15/3/2006
S. 3-2056 Wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht 6/11/2006
S. 3-2054 Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 14/2/2007
S. 3-2039 Wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping 6/9/2006
S. 3-2027 Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 18/1/2007
S. 3-2021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 16/1/2007
S. 3-2015 Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuļteit 29/5/2006
S. 3-2010 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken 23/12/2006
S. 3-2009 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie 23/12/2006
S. 3-2006 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft 14/11/2006
S. 3-2004 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 7/12/2006
S. 3-2001 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 13/12/2006
S. 3-2000 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek 15/12/2006
S. 3-1989 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 21/11/2006
S. 3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
S. 3-1987 Ontwerp van programmawet (II) 27/11/2006
S. 3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
S. 3-1971 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2006
S. 3-1970 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 43 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtzoekende vollediger te informeren 6/12/2006
S. 3-1955 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft 29/11/2006
S. 3-1934 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 22/11/2006
S. 3-1923 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering teneinde aangiften en klachten langs elektronische weg mogelijk te maken 17/11/2006
S. 3-1908 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, § 2, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 13/11/2006
S. 3-1906 Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst 9/11/2006
S. 3-1892 Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken 7/11/2006
S. 3-1890 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1408 en 1526bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het beslag op roerende goederen 8/11/2006
S. 3-1889 Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 7/11/2006
S. 3-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 115 en 119 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de verklaring van afwezigheid 24/10/2006
S. 3-1873 Wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van sommige zware misdrijven 24/10/2006
S. 3-1872 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met betrekking tot het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen 24/10/2006
S. 3-1871 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde de straffen wegens het plegen van levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare macht te verzwaren 24/10/2006
S. 3-1860 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde het openbaar ministerie te verplichten de correctionele straf die het wil vorderen reeds te bepalen bij de regeling van de rechtspleging of de dagvaarding 13/10/2006
S. 3-1859 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 138 van het Strafwetboek met het oog op een strengere bestraffing van terroristische misdrijven 13/10/2006
S. 3-1857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 12/10/2006
S. 3-1840 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 22/9/2006
S. 3-1834 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 30/8/2006
S. 3-1833 De toestand in de Belgische gevangenissen en de maatregelen die de regering neemt 29/8/2006
S. 3-1831 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19quater in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden cassatieberoep in te stellen tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing tot invrijheidstelling 23/8/2006
S. 3-1828 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 373 en 413 van het Wetboek van strafvordering, betreffende de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen bepaalde beslissingen 3/8/2006
S. 3-1827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 420ter van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
S. 3-1826 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
S. 3-1825 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 3/8/2006
S. 3-1824 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering 31/7/2006
S. 3-1816 Wetsvoorstel teneinde het elektronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken 13/7/2006
S. 3-1803 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 7/7/2006
S. 3-1800 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 16/6/2006
S. 3-1794 Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit 11/3/2004
S. 3-1793 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 3/7/2006
S. 3-1792 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 29/12/2003
S. 3-1791 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieėn van personen 7/6/2005
S. 3-1790 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 31/5/2006
S. 3-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/6/2006
S. 3-1779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 28/6/2006
S. 3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
S. 3-1772 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 27/6/2006
S. 3-1769 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken 21/6/2006
S. 3-1763 Jaarverslag 2005 van het Hof van Cassatie 21/6/2006
S. 3-1761 Wetsvoorstel tot afschaffing van het verval van strafvordering voor bepaalde misdaden 20/6/2006
S. 3-1756 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht 8/6/2006
S. 3-1755 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht 15/2/2005
S. 3-1753 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31, § 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 15/6/2006
S. 3-1742 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering 24/5/2006
S. 3-1732 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 30/5/2006
S. 3-1720 Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde 17/5/2006
S. 3-1707 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 11/5/2006
S. 3-1686 Wetsontwerp betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 4/5/2006
S. 3-1685 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtsvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 2/5/2006
S. 3-1679 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 27/4/2006
S. 3-1678 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd 27/4/2006
S. 3-1674 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand 22/12/2005
S. 3-1672 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie 24/11/2005
S. 3-1666 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 21/2/2006
S. 3-1662 Wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea 21/2/2006
S. 3-1661 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone 27/10/2005
S. 3-1650 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 30/3/2006
S. 3-1645 Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind 17/3/2005
S. 3-1644 Wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten 15/2/2006
S. 3-1643 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 16/1/2006
S. 3-1638 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 27/3/2006
S. 3-1626 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden 22/4/2005
S. 3-1619 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/3/2006
S. 3-1612 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek 21/2/2006
S. 3-1611 Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging 17/10/2005
S. 3-1610 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming 11/2/2005
S. 3-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 8/3/2006
S. 3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006
S. 3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
S. 3-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen 17/2/2006
S. 3-1580 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 17/2/2006
S. 3-1570 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 14/12/2005
S. 3-1558 Wetsvoorstel tot beėindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder 3/2/2006
S. 3-1547 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 31/1/2006
S. 3-1544 Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 1/2/2006
S. 3-1541 Wetsvoorstel tot instelling van een algemene hervorming van de echtscheidingsprocedure 27/1/2006
S. 3-1537 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie 10/11/2005
S. 3-1514 Wetsvoorstel tot verstrenging van de regelgeving betreffende de samenloop van misdrijven 17/1/2006
S. 3-1506 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 12/1/2006
S. 3-1505 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 11/1/2006
S. 3-1500 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 23/12/2005
S. 3-1497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen 22/12/2005
S. 3-1493 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 22/11/2005
S. 3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
S. 3-1491 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit 28/10/2005
S. 3-1482 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit 9/12/2005
S. 3-1479 Voorstel van nieuwe wapenwet 8/12/2005
S. 3-1466 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken 2/12/2005
S. 3-1460 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken 7/1/2004
S. 3-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiėle vergissingen of nalatigheden in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen 29/11/2005
S. 3-1453 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, teneinde de voorwaarden te preciseren waaronder cassatieberoep kan worden ingesteld 29/11/2005
S. 3-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 25/11/2005
S. 3-1448 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiėren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 25/11/2005
S. 3-1447 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/10/2005
S. 3-1441 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 24/11/2005
S. 3-1438 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 3/10/2005
S. 3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
S. 3-1420 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven 12/7/2005
S. 3-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 28/10/2005
S. 3-1404 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 21/10/2005
S. 3-1402 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 17/12/2003
S. 3-1395 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 13/10/2005
S. 3-1388 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 12/10/2005
S. 3-1371 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 11/10/2005
S. 3-1369 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 30/9/2005
S. 3-1363 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 26/9/2005
S. 3-1345 Wetsvoorstel tot invoering van uitstel inzake geldboeten bij overtreding van sommige sociale wetten 15/9/2005
S. 3-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6°, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 7/9/2005
S. 3-1340 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op films en afgeleide producten en van de toegang tot bioscoopzalen voor minderjarigen 8/9/2005
S. 3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
S. 3-1329 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 377bis in het Strafwetboek, teneinde in een behandeling te voorzien zodra een vonnis van veroordeling van daders van seksueel misbruik is uitgesproken 25/8/2005
S. 3-1328 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 25/8/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1317 Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht 19/7/2005
S. 3-1313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 11/7/2005
S. 3-1312 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 29/11/2004
S. 3-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 15/7/2005
S. 3-1308 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 13/10/2005
S. 3-1305 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 11/7/2005
S. 3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
S. 3-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft 7/6/2005
S. 3-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/7/2005
S. 3-1286 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek 5/7/2005
S. 3-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 496 van het Strafwetboek, om bij inzamelacties voor humanitaire doeleinden de minimumstraffen voor oplichting en bedriegerij te verzwaren 5/7/2005
S. 3-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de woninghuurwet 4/7/2005
S. 3-1277 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 4/7/2005
S. 3-1276 Voorstel van resolutie inzake schijnhuwelijken 4/7/2005
S. 3-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek 1/7/2005
S. 3-1268 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen 29/6/2005
S. 3-1267 Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon 29/6/2005
S. 3-1266 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 29/6/2005
S. 3-1265 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken 28/6/2005
S. 3-1264 Voorstel van resolutie met het oog op de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 28/6/2005
S. 3-1254 Ontwerp van programmawet 31/5/2005
S. 3-1247 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek 15/2/2005
S. 3-1226 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder 6/6/2005
S. 3-1214 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad 1/6/2005
S. 3-1210 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek 28/7/2004
S. 3-1207 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling 28/7/2004
S. 3-1190 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen 10/5/2005
S. 3-1186 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, § 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 29/4/2005
S. 3-1184 Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering 19/1/2005
S. 3-1182 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 406 en 407 van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de vrije keuze van bankinstelling bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen 4/5/2005
S. 3-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 29/4/2005
S. 3-1164 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek 7/3/2005
S. 3-1163 Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix 7/3/2005
S. 3-1162 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken 19/5/2004
S. 3-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht door de wetgevende overheden strafbaar te stellen 28/4/2005
S. 3-1154 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 239bis in het Strafwetboek teneinde het misdrijf aanmatiging van macht door politiek verkozenen in rechtszaken in te voeren 28/4/2005
S. 3-1149 De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.- Stand van zaken 20/4/2005
S. 3-1138 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers 14/1/2005
S. 3-1137 Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen 14/1/2005
S. 3-1135 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek 12/7/2004
S. 3-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven 20/4/2005
S. 3-1130 Jaarverslag 2003 van de Hoge Raad voor de Justitie.- Evaluatie van het eerste mandaat 2000-2004 13/4/2005
S. 3-1128 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 20/4/2005
S. 3-1127 Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 20/4/2005
S. 3-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht te hervormen en echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting in te stellen 25/3/2005
S. 3-1111 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 24/3/2005
S. 3-1106 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek 22/3/2005
S. 3-1102 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen 18/3/2005
S. 3-1100 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering 25/8/2004
S. 3-1094 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 16/3/2005
S. 3-1089 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, houdende afschaffing van het verval van de strafvordering voor bepaalde misdaden 11/3/2005
S. 3-1085 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/3/2005
S. 3-1076 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
S. 3-1075 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
S. 3-1074 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis 17/12/2004
S. 3-1064 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken 7/7/2004
S. 3-1055 Wetsvoorstel tot beteugeling van de verhuring van onbewoonbare woningen en tot wijziging van de bepalingen betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters 22/2/2005
S. 3-1014 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek 24/9/2004
S. 3-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de verschoonbaarheid en de bevrijding van de kosteloze borgen van een gefailleerde rechtspersoon 3/2/2005
S. 3-1004 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke stichtingen en de financiering van de wedden en pensioenen van hun consulenten 26/1/2005
S. 3-1002 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 26/1/2005
S. 3-999 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de minnelijke aanzuiveringsregeling 25/1/2005
S. 3-982 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 887 van het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2005
S. 3-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 521 van het Strafwetboek 11/1/2005
S. 3-976 Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek 25/6/2004
S. 3-972 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten 23/12/2004
S. 3-971 Wetsvoorstel betreffende de verplichte ontvangstmachtiging in geval van niet-betaling van een onderhoudsgeld 23/12/2004
S. 3-967 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 17/11/2004
S. 3-966 Ontwerp van programmawet 17/11/2004
S. 3-955 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse archaļsche bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 10/12/2004
S. 3-932 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 4 van de wet van 24 mei 1921 tot waarborging der vrijheid van vereniging, teneinde closed shop-praktijken of ieder andere inbreuk op de vrijheid van vereniging te verbieden 25/11/2004
S. 3-927 Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering 23/11/2004
S. 3-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 mei 1892 "sur l'hypnotisme", tot vaststelling van de Nederlandse tekst van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 377ter in het Strafwetboek 18/11/2004
S. 3-917 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1254 en 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de procedureformaliteiten inzake echtscheiding 18/11/2004
S. 3-903 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de minnelijke schikking betreft 17/11/2004
S. 3-899 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken 10/11/2004
S. 3-898 Voorstel van resolutie om een meer samenhangend slachtofferbeleid te garanderen 9/11/2004
S. 3-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-894 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-893 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
S. 3-884 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten 26/10/2004
S. 3-883 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 26/10/2004
S. 3-877 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek 16/8/2004
S. 3-873 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte 20/10/2004
S. 3-871 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 56 van het Strafwetboek teneinde herhaling van misdaad na wanbedrijf te bestraffen 20/10/2004
S. 3-868 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 66 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met een overgangsbepaling inzake de boekhoudkundige verplichtingen 15/10/2004
S. 3-864 Bespreking van het Eerste Verslag aan de Wetgevende Kamers (22 september 2002 - 31 december 2003) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 20/10/2004
S. 3-863 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 12/10/2004
S. 3-859 Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren 12/10/2004
S. 3-854 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 5/10/2004
S. 3-851 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 1/10/2004
S. 3-850 Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 1/10/2004
S. 3-848 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft 28/9/2004
S. 3-840 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren 6/9/2004
S. 3-839 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 31/8/2004
S. 3-833 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren 28/7/2004
S. 3-829 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 16/7/2004
S. 3-824 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 16/7/2004
S. 3-823 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen 16/7/2004
S. 3-822 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetsbepalingen betreffende de werkstraf en de dienstverlening 16/7/2004
S. 3-815 Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst 8/7/2004
S. 3-813 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 14/7/2004
S. 3-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 7/7/2004
S. 3-794 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 2/7/2004
S. 3-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 60, 65 en 70 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de politierechtbanken en de vrederechters 1/7/2004
S. 3-787 Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen 28/6/2004
S. 3-786 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 1/7/2004
S. 3-781 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 23/10/2003
S. 3-777 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 24/6/2004
S. 3-776 Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek 24/6/2004
S. 3-769 De toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel 19/10/2004
S. 3-763 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de hergroepering van de geschillen die eigen zijn aan de ondernemingen bij de rechtbank van koophandel 17/6/2004
S. 3-762 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 17/6/2004
S. 3-759 Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden 17/6/2004
S. 3-758 Wetsvoorstel houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 17/6/2004
S. 3-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugswet van 24 februari 1921 en de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 17/6/2004
S. 3-754 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 17/6/2004
S. 3-743 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 18/5/2004
S. 3-742 Ontwerp van programmawet 18/5/2004
S. 3-734 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek 28/4/2004
S. 3-722 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen 31/3/2004
S. 3-716 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie 26/5/2004
S. 3-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding 26/5/2004
S. 3-708 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen 19/5/2004
S. 3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
S. 3-690 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering 3/3/2004
S. 3-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 751 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de datum van het neerleggen van de conclusies door de partijen en de gevolgen van het laattijdig neerleggen van die akten te bepalen 13/5/2004
S. 3-682 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 13/5/2004
S. 3-674 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 7/5/2004
S. 3-672 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de arbeidsrechtbanken van Brugge en Namen-Dinant betreft, van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 7/5/2004
S. 3-670 Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen 25/6/2003
S. 3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
S. 3-661 Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken 15/3/2004
S. 3-658 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 29/4/2004
S. 3-655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 682bis in hetzelfde wetboek betreffende de procedure voor het onderzoek door het Hof van Cassatie van de verzoeken om rechtsbijstand 23/4/2004
S. 3-654 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259terdecies van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
S. 3-650 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan 23/4/2004
S. 3-637 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene bepalingen teneinde het recht op huisvesting beter te waarborgen 20/4/2004
S. 3-634 Wetsvoorstel tot aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aannemings- en de onderaannemingsovereenkomst 19/4/2004
S. 3-620 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creėren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars 2/4/2004
S. 3-575 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden 19/3/2004
S. 3-565 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft 12/3/2004
S. 3-561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, met het oog op de beperking van de vereiste tweetaligheid voor de griffiers tot 2/3 van de personeelsformatie 12/3/2004
S. 3-560 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 314bis van het Strafwetboek en de artikelen 90ter en 90quater van het Wetboek van strafvordering, teneinde in de mogelijkheid te voorzien alarmknoppen te gebruiken bij overvallen op handelszaken en bedreiging van bepaalde categorieėn van uitoefenaars van vrije beroepen 11/3/2004
S. 3-551 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 9/3/2004
S. 3-550 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen 8/3/2004
S. 3-541 Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie 24/12/2003
S. 3-538 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 3/3/2004
S. 3-534 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 590 van het Wetboek van strafvordering 3/3/2004
S. 3-531 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering 2/3/2004
S. 3-528 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de magistraten aan te moedigen 26/2/2004
S. 3-524 Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden 19/12/2003
S. 3-514 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, in het licht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 12/2/2004
S. 3-511 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer 10/2/2004
S. 3-509 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek om het bedrieglijke gebruik van vrijgevigheid te beteugelen 10/2/2004
S. 3-504 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming in overtal van magistraten 16/12/2003
S. 3-500 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen 5/2/2004
S. 3-498 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 5/2/2004
S. 3-492 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische odprachten van openbare dienstverlening te waarborgen 4/2/2004
S. 3-490 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 3/2/2004
S. 3-488 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 29/1/2004
S. 3-478 Wetsontwerp betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen 8/12/2003
S. 3-472 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 559 van het Strafwetboek 22/1/2004
S. 3-469 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op vereenvoudiging en de invoering van een dubbele nationaliteit voor Belgen die een vreemde nationaliteit aannemen 22/1/2004
S. 3-463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 563 van het Strafwetboek met een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 19/1/2004
S. 3-461 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 16/1/2004
S. 3-456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 15/1/2004
S. 3-454 Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep 14/1/2004
S. 3-453 Verslag van het Hof van Cassatie 2003 6/1/2004
S. 3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
S. 3-448 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/1/2004
S. 3-447 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2004
S. 3-442 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling 8/1/2004
S. 3-440 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie 6/1/2004
S. 3-425 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 24/11/2003
S. 3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
S. 3-409 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek 11/12/2003
S. 3-406 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek 9/12/2003
S. 3-396 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek 16/10/2003
S. 3-395 Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel 14/10/2003
S. 3-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek 5/12/2003
S. 3-387 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 5/12/2003
S. 3-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
S. 3-382 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 321bis in het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
S. 3-372 Wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en invoering van de foutloze echtscheiding 2/12/2003
S. 3-371 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte 2/12/2003
S. 3-370 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een regeling voor medewerkers met het gerecht 2/12/2003
S. 3-369 Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie 2/12/2003
S. 3-367 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 27/11/2003
S. 3-365 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 390 van het Gerechtelijk Wetboek om rechters in sociale zaken en in handelszaken de mogelijkheid te bieden zitting te hebben na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar 25/11/2003
S. 3-343 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen 18/11/2003
S. 3-332 Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven 6/10/2003
S. 3-331 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 13/11/2003
S. 3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
S. 3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
S. 3-326 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 12/11/2003
S. 3-316 Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse vrouwen in Belgiė te verbeteren 10/11/2003
S. 3-308 Wetsontwerp tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie 6/11/2003
S. 3-307 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 6/11/2003
S. 3-305 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheid inzake milieu betreft 6/11/2003
S. 3-304 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 6/11/2003
S. 3-303 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft 5/11/2003
S. 3-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken 4/11/2003
S. 3-294 Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden 30/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-286 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 23/10/2003
S. 3-281 Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening 22/10/2003
S. 3-268 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 20/10/2003
S. 3-266 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2003
S. 3-243 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 15/10/2003
S. 3-236 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 9/10/2003
S. 3-228 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 9/10/2003
S. 3-227 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek 9/10/2003
S. 3-226 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 9/10/2003
S. 3-225 Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen 9/10/2003
S. 3-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 2/10/2003
S. 3-211 Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees 18/9/2003
S. 3-204 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 9/9/2003
S. 3-201 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 2/9/2003
S. 3-200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-197 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 2/9/2003
S. 3-190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-189 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-188 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1°, van het Strafwetboek 2/9/2003
S. 3-180 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 29/8/2003
S. 3-174 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 22/8/2003
S. 3-173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 22/8/2003
S. 3-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 20/8/2003
S. 3-163 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
S. 3-159 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 20/8/2003
S. 3-154 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 20/8/2003
S. 3-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 20/8/2003
S. 3-151 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 20/8/2003
S. 3-149 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
S. 3-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 20/8/2003
S. 3-145 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 11/8/2003
S. 3-144 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie

---------------------

(De artikelen 12 en 18 worden door artikel 77 van de Grondwet geregeld)
11/8/2003
S. 3-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 31/7/2003
S. 3-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 1/8/2003
S. 3-137 Ontwerp van programmawet 22/7/2003
S. 3-136 Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 22/7/2003
S. 3-134 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 24/7/2003
S. 3-129 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2003
S. 3-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 23/7/2003
S. 3-123 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 22/7/2003
S. 3-101 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren 22/7/2003
S. 3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003
S. 3-94 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen 18/7/2003
S. 3-93 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep 18/7/2003
S. 3-92 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen 18/7/2003
S. 3-91 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen 18/7/2003
S. 3-90 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft 18/7/2003
S. 3-84 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 17/7/2003
S. 3-80 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 17/7/2003
S. 3-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 15/7/2003
S. 3-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 14/7/2003
S. 3-75 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 14/7/2003
S. 3-72 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 11/7/2003
S. 3-63 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 9/7/2003
S. 3-62 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen 9/7/2003
S. 3-61 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 9/7/2003
S. 3-60 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek 9/7/2003
S. 3-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft 9/7/2003
S. 3-58 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 9/7/2003
S. 3-57 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft 9/7/2003
S. 3-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
S. 3-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering 9/7/2003
S. 3-54 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand 9/7/2003
S. 3-53 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 9/7/2003
S. 3-52 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 9/7/2003
S. 3-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 9/7/2003
S. 3-50 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 9/7/2003
S. 3-48 Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie 9/7/2003
S. 3-47 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
S. 3-46 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/7/2003
S. 3-45 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 9/7/2003
S. 3-42 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 8/7/2003
S. 3-40 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers 8/7/2003
S. 3-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 8/7/2003
S. 3-35 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 8/7/2003
S. 3-31 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtegenoten een vreemdeling is 8/7/2003
S. 3-30 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 8/7/2003
S. 3-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 8/7/2003
S. 3-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/7/2003
S. 3-27 Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 7/7/2003
S. 3-26 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliėn der erediensten 3/7/2003
S. 3-20 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 3/7/2003
S. 3-18 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 3/7/2003
S. 3-17 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 3/7/2003
S. 3-11 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 3/7/2003