Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
3: Legislatuur 2003-2007

101 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-2446 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
--------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
S. 3-2377 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 2/4/2007
S. 3-2368 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen 5/3/2007
S. 3-2367 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen 5/3/2007
S. 3-2115 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 12/3/2007
S. 3-2112 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren 8/3/2007
S. 3-2109 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België 7/3/2007
S. 3-2084 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 28/2/2007
S. 3-2042 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/1/2007
S. 3-1965 Wetsontwerp houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap 4/12/2006
S. 3-1964 Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 4/12/2006
S. 3-1931 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van de vestigingsvoorwaarden 21/11/2006
S. 3-1930 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
21/11/2006
S. 3-1863 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomité 19/10/2006
S. 3-1862 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 18/10/2006
S. 3-1853 Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) 12/10/2006
S. 3-1823 Wetsvoorstel tot wjiziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 26/7/2006
S. 3-1822 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 26/7/2006
S. 3-1821 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 24/7/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1716 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, II, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/5/2006
S. 3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 31/3/2006
S. 3-1652 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 10bis in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, wat de regeling van het taalgebruik op de openbare markten betreft 31/3/2006
S. 3-1601 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
---------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
7/3/2006
S. 3-1597 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
S. 3-1596 Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet 1/3/2006
S. 3-1595 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
S. 3-1594 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomité, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
S. 3-1577 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 8/2/2006
S. 3-1576 Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap 8/2/2006
S. 3-1575 Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 8/2/2006
S. 3-1557 Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet
3/2/2006
S. 3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
S. 3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
S. 3-1431 De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005 17/11/2005
S. 3-1424 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
S. 3-1423 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
S. 3-1422 Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
8/11/2005
S. 3-1405 Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 21/10/2005
S. 3-1197 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 19/5/2005
S. 3-1151 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriële kabinetten 28/4/2005
S. 3-1141 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van economische activiteiten met betrekking tot wapens en het individueel bezit ervan 22/4/2005
S. 3-1110 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/3/2005
S. 3-1103 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede editie, van 10 april 2003)
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, met het oog op het toelaten van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst
21/3/2005
S. 3-1095 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede editie van 10 april 2003)
17/3/2005
S. 3-1093 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 16/3/2005
S. 3-1077 Wetsvoorstel tot overdracht van het administratief en gerechtelijk toezicht op de gemeenten met een bijzonder taalstatuut 7/3/2005
S. 3-1063 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 16/12/2003
S. 3-1062 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie 22/1/2004
S. 3-1061 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 16/2/2005
S. 3-1060 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 19/12/2003
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
S. 3-1051 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1050 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1049 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1048 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
S. 3-1036 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Stuk K. 51-1444/1) 17/2/2005
S. 3-950 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa 8/12/2004
S. 3-936 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, IX, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, met het oog op de regionalisering van de reglementering inzake tijdelijke arbeid, uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 26/11/2004
S. 3-925 Ontwerp van tekst tot wijziging van de terminologie van de Grondwet (Toepassing van artikel 198 van de Grondwet) 2/9/2004
S. 3-847 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed 22/9/2004
S. 3-846 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 22/9/2004
S. 3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, § 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004
S. 3-739 Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
----------
Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten in de titel IV van de Grondwet
9/6/2004
S. 3-738 Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
S. 3-737 Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
S. 3-713 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/5/2004
S. 3-700 Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet 21/11/2003
S. 3-686 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 13/5/2004
S. 3-671 Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet
4/3/2004
S. 3-659 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 28/4/2004
S. 3-648 Wetsontwerp tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie 26/6/2003
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-615 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 2/4/2004
S. 3-601 Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf 25/9/2003
S. 3-493 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/2/2004
S. 3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
S. 3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
S. 3-480 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt
26/1/2004
S. 3-464 Wetsvoorstel houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving 19/1/2004
S. 3-458 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en tot uitbreiding van de fiscale bevoegdheid van de gewesten inzake de vennootschapsbelasting 15/1/2004
S. 3-437 Herziening van artikel 63, § 2 en § 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgish Staatsblad" nr. 128 - tweede editie van 10 april 2003)
6/1/2004
S. 3-415 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te roepen 26/9/2003
S. 3-341 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 17/11/2003
S. 3-322 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 12/11/2003
S. 3-319 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comités van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat 12/11/2003
S. 3-312 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 18/8/2003
S. 3-311 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 18/8/2003
S. 3-293 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VIII, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 30/10/2003
S. 3-269 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 20/10/2003
S. 3-265 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind
20/10/2003
S. 3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003
S. 3-103 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 22/7/2003
S. 3-89 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 22/7/2003
S. 3-81 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
17/7/2003
S. 3-49 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
9/7/2003
S. 3-44 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 9/7/2003
S. 3-43 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 8/7/2003