Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1: Legislatuur 1995-1999

131 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-1399 Wetsontwerp tot bevordering van de organisatie van het woon-werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen 17/1/1996
S. 1-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, § 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders 31/3/1999
S. 1-1336 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 11/3/1999
S. 1-1335 Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 11/3/1999
S. 1-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 18/3/1999
S. 1-1322 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 16/3/1999
S. 1-1315 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 20/1/1999
S. 1-1310 Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen 18/8/1998
S. 1-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 4/3/1999
S. 1-1283 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel 6/1/1999
S. 1-1282 Wetsontwerp betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 6/1/1999
S. 1-1281 Wetsvoorstel betreffende het eigendoms- en exploitatierecht van apotheken 25/2/1999
S. 1-1259 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 29/1/1999
S. 1-1248 Wetsontwerp houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen 3/12/1998
S. 1-1247 Wetsontwerp betreffende de sociale verkiezingen 3/12/1998
S. 1-1201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de Wetenschappelijke Raad bij de dienst voor geneeskundige verzorging betreft 16/12/1998
S. 1-1195 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België 29/7/1998
S. 1-1193 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid, ondertekend te Brussel op 5 mei 1998 17/8/1998
S. 1-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1188 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 10/12/1998
S. 1-1187 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1175 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 25/8/1998
S. 1-1149 Wetsvoorstel tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de reiskosten in verband met de revalidatie 12/11/1998
S. 1-1147 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 10/11/1998
S. 1-1141 Wetsvoorstel tot vaststelling van de regels die toelaten de waarde van de overdracht der apotheken vast te stellen en toezicht uit te oefenen op deze overdracht 6/11/1998
S. 1-1101 Wetsvoorstel tot vaststelling van de normen om te worden erkend als begeleidingsteam voor palliatieve zorg 29/9/1998
S. 1-1100 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden 28/9/1998
S. 1-1097 Wetsvoorstel houdende wijziging van de werkwijze van de bij het ministerie van Middenstand ingestelde commissie die een beslissing neemt over de aan bepaalde zelfstandigen toegekende vrijstelling van de sociale bijdragen 16/9/1998
S. 1-1094 Wetsvoorstel tot oprichting van een Raadgevend Comité voor het Ouderenbeleid 3/9/1998
S. 1-1067 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 4/6/1998
S. 1-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van de werknemers van vreemde nationaliteit 15/7/1998
S. 1-1062 Wetsvoorstel strekkende om de sociale-verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde sociale bijdragen 13/7/1998
S. 1-1051 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme jongeren 20/5/1998
S. 1-1031 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 42bis van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 18/6/1998
S. 1-1008 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbar is voor overdracht of beslag.

2/6/1998
S. 1-973 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 5/5/1998
S. 1-961 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 23/4/1998
S. 1-957 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen 21/4/1998
S. 1-942 Wetsontwerp houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen 27/3/1998
S. 1-934 Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen 27/3/1998
S. 1-894 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 25/11/1997
S. 1-893 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie 19/2/1998
S. 1-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 18/2/1998
S. 1-890 Wetsvoorstel tot verhoging van de loongrenzen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden 18/2/1998
S. 1-878 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling 2/7/1997
S. 1-866 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 5/2/1998
S. 1-862 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 10/7/1997
S. 1-850 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling 5/11/1997
S. 1-845 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid 16/10/1997
S. 1-842 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/1/1998
S. 1-821 Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds 16/12/1997
S. 1-815 Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen 10/9/1997
S. 1-814 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 10/9/1997
S. 1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
S. 1-786 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 20/11/1997
S. 1-782 Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen 14/11/1997
S. 1-779 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie 18/7/1997
S. 1-775 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 17/9/1997
S. 1-750 Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 21/10/1997
S. 1-740 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding, van de wet van 30 juni 1967 tot vernieuwing van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers en van de hypotheekwet van 16 december 1851 14/10/1997
S. 1-739 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 14/10/1997
S. 1-724 Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers 3/9/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
S. 1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
S. 1-660 Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 16/4/1997
S. 1-627 Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 13/5/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
S. 1-616 Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders 29/4/1997
S. 1-612 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 12/2/1997
S. 1-609 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 18/4/1997
S. 1-581 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag 17/3/1997
S. 1-579 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring 25/11/1996
S. 1-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum door invoeging van een huisvestingsbijslag 4/3/1997
S. 1-538 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens 7/2/1997
S. 1-531 Wetsontwerp betreffende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum 31/1/1997
S. 1-522 Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen 14/1/1997
S. 1-520 Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 21/12/1995
S. 1-508 Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid 4/7/1996
S. 1-488 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, §3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren 2/12/1996
S. 1-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering 13/11/1996
S. 1-445 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie 16/10/1996
S. 1-419 Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 23/9/1996
S. 1-414 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, §1, 1°, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9/9/1996
S. 1-386 Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 7/6/1996
S. 1-356 Wetsontwerp betreffende de huisarbeid 14/11/1995
S. 1-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 6/6/1996
S. 1-334 Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering 14/5/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
S. 1-330 Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons 9/5/1996
S. 1-327 Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen 8/5/1996
S. 1-320 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 26/3/1996
S. 1-319 Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn 26/2/1996
S. 1-318 Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 20/9/1995
S. 1-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/1/1996
S. 1-297 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 3/1/1996
S. 1-294 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 37, 12°, van de arbeidswet van 16 maart 1971, houdende verbod van nachtarbeid voor vervoer van geld en effecten 14/3/1996
S. 1-285 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten 11/3/1996
S. 1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
S. 1-257 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 13/2/1996
S. 1-255 Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector 12/2/1996
S. 1-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 30/1/1996
S. 1-215 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder 22/12/1995
S. 1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
S. 1-189 Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid 7/11/1995
S. 1-188 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 31/10/1995
S. 1-138 Wetsvoorstel ter bevordering van de tewerkstelling in de horecasector 25/10/1995
S. 1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
S. 1-127 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/10/1995
S. 1-120 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van het koninklijk besluit nr. 34 van 20 juli 1967 betreffende de tewerkstelling van werknemers van vreemde nationaliteit 10/10/1995
S. 1-118 Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters 6/10/1995
S. 1-105 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst en van het ministerieel besluit van 30 april 1993 betreffende de erkenning als huisarts 18/9/1995
S. 1-96 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1995
S. 1-91 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 28/8/1995
S. 1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in België vestigen 13/7/1995
S. 1-58 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 13/7/1995
S. 1-57 Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind 13/7/1995
S. 1-47 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 267 van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming met betrekking tot de hefwerktuigen 5/7/1995
S. 1-46 Wetsvoorstel waarbij de toekenning van kinderbijslag afhankelijk wordt gesteld van het feit dat het kind daadwerkelijk regelmatig de lessen volgt in een onderwijsinstelling of een opleidingscentrum of aanwezig is op de plaats waar het in de leer is 5/7/1995
S. 1-44 Wetsvoorstel tot aanpassing van de pensioenen van de zelfstandigen aan de evolutie van het algemeen welzijn 5/7/1995
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-35 Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken 29/6/1995
S. 1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
S. 1-22 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 27/6/1995
S. 1-13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-12 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 27/6/1995
S. 1-11 Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld 27/6/1995
S. 1-10 Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag 27/6/1995