Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Binnenlandse en de Administratieve Aangelegenheden
1: Legislatuur 1995-1999

180 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-1401 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, ž5, 5, ž2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn 19/4/1999
S. 1-1384 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/3/1999
S. 1-1383 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen 30/3/1999
S. 1-1373 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriŰle kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken 19/4/1999
S. 1-1355 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties 3/3/1999
S. 1-1353 Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie 10/3/1999
S. 1-1351 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet 20/1/1999
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999
S. 1-1340 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel, op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 31/3/1999
S. 1-1330 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 3/3/1999
S. 1-1329 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 29/1/1999
S. 1-1315 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 20/1/1999
S. 1-1313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 18/2/1999
S. 1-1305 Wetsontwerp betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 22/2/1999
S. 1-1279 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 15/2/1999
S. 1-1275 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932 en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/4/1998
S. 1-1268 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 9/2/1999
S. 1-1262 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 3/2/1999
S. 1-1260 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 42 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 29/1/1999
S. 1-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/1999
S. 1-1197 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 23/6/1997
S. 1-1184 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1182 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1181 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1180 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147ter zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen 8/12/1998
S. 1-1154 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen bij verkiezingen 17/11/1998
S. 1-1150 Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/11/1998
S. 1-1134 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet betreffende de provinciale volksraadpleging 10/9/1997
S. 1-1133 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 318 tot 323 van de nieuwe gemeentewet betreffende de gemeentelijke volksraadpleging 10/9/1997
S. 1-1125 Wetsontwerp tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 8/9/1998
S. 1-1124 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen 4/9/1998
S. 1-1123 Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden 8/9/1998
S. 1-1122 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 2/10/1998
S. 1-1114 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 15/10/1998
S. 1-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 220 van het Kieswetboek 14/10/1998
S. 1-1109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een uitzonderingsprocedure voor de regularisatie van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen in te voeren, alsook tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, teneinde in een tijdelijke beschermingsregeling te voorzien 8/10/1998
S. 1-1098 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, ter beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap met andere ambten 23/9/1998
S. 1-1089 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 3/8/1998
S. 1-1083 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1082 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen en betreffende het verbod tot cumuleren van verschillende mandaten 22/7/1998
S. 1-1067 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 4/6/1998
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1060 Wetsontwerp betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 27/5/1998
S. 1-1057 Voorstel van bijzondere wet betreffende de cumulatie van kandidaturen bij verkiezingen 8/7/1998
S. 1-1056 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van kandidaturen bij gelijktijdige verkiezingen voor de Wetgevende Kamers en het Europees Parlement 8/7/1998
S. 1-1045 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en aan de in die sector tewerkgestelde werklozen 16/3/1998
S. 1-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 118 van het Kieswetboek 2/7/1998
S. 1-1041 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van burgemeester en schepen met andere ambten 30/6/1998
S. 1-989 Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen 15/5/1998
S. 1-988 Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector 15/5/1998
S. 1-987 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie 15/5/1998
S. 1-986 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde 15/5/1998
S. 1-985 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 15/5/1998
S. 1-984 Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten 15/5/1998
S. 1-975 Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten 20/2/1998
S. 1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
S. 1-956 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 21/4/1998
S. 1-951 Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst 8/4/1998
S. 1-944 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 1/8/1997
S. 1-937 Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 31/3/1998
S. 1-922 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen 26/3/1998
S. 1-911 Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven 12/3/1998
S. 1-908 Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen 12/3/1998
S. 1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
S. 1-906 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/3/1998
S. 1-905 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht en van artikel 71 van de nieuwe gemeentewet 11/3/1998
S. 1-879 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, ž 1,van de wetten op de Raad van State, gec÷ordineerd op 12 januari 1973 16/9/1997
S. 1-876 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 11/2/1998
S. 1-864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen 2/2/1998
S. 1-857 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 19/1/1998
S. 1-848 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 9/7/1997
S. 1-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, ž1, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 9/1/1998
S. 1-825 Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 17/12/1997
S. 1-818 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad 12/12/1997
S. 1-810 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet 5/12/1997
S. 1-798 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 54, 57/11, 57/12, 57/14bis en 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/9/1997
S. 1-793 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-792 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
S. 1-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 21/11/1997
S. 1-776 Ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen 12/8/1997
S. 1-775 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŰ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 17/9/1997
S. 1-774 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 13/11/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
S. 1-742 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 15/10/1997
S. 1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
S. 1-710 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 16/7/1997
S. 1-703 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 10/7/1997
S. 1-688 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 9/6/1997
S. 1-659 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/6/1997
S. 1-654 Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen 5/6/1997
S. 1-653 Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen 2/6/1997
S. 1-650 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 30/5/1997
S. 1-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 30/5/1997
S. 1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
S. 1-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 22/5/1997
S. 1-633 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 20/12/1996
S. 1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
S. 1-623 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijkestand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 5/5/1997
S. 1-617 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privÚ-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie 24/2/1997
S. 1-612 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŰ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 12/2/1997
S. 1-610 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren 23/4/1997
S. 1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
S. 1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
S. 1-600 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, geco÷rdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
S. 1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
S. 1-592 Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-591 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen 27/3/1997
S. 1-588 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen 24/3/1997
S. 1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
S. 1-571 Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ž1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen 10/3/1997
S. 1-570 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 7/3/1997
S. 1-569 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie 7/3/1997
S. 1-566 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken 8/7/1996
S. 1-539 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 11/2/1997
S. 1-534 Wetsvoorstel tot regeling van de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Kamer van volksvertegenwoordigers 5/2/1997
S. 1-512 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk 20/12/1996
S. 1-502 Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 17/12/1996
S. 1-460 Wetsontwerp betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen 4/3/1996
S. 1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
S. 1-435 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
S. 1-434 Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht 9/10/1996
S. 1-433 Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen 9/10/1996
S. 1-432 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
S. 1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
S. 1-390 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 19/7/1996
S. 1-382 Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg 10/7/1996
S. 1-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten 9/7/1996
S. 1-375 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 22/7/1996
S. 1-364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet 24/6/1996
S. 1-361 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 19/6/1996
S. 1-355 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet 13/6/1996
S. 1-354 Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog ComitÚ van Toezicht 13/6/1996
S. 1-321 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 26/4/1996
S. 1-311 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/1/1996
S. 1-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/1/1996
S. 1-305 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 25/3/1996
S. 1-295 Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
S. 1-291 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 12/3/1996
S. 1-252 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales 8/2/1996
S. 1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
S. 1-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen 17/1/1996
S. 1-229 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 17/1/1996
S. 1-228 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden 17/1/1996
S. 1-227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden 17/1/1996
S. 1-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 12/12/1995
S. 1-187 Wetsontwerp houdende fiscale, financiŰle en diverse bepalingen 31/10/1995
S. 1-177 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 12, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 23/11/1995
S. 1-174 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 23/11/1995
S. 1-173 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 264, tweede lid, en 265, ž2, tweede en derde lid, en tot invoeging van een artikel 265bis in de nieuwe gemeentewet 23/11/1995
S. 1-163 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet, van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 20/11/1995
S. 1-162 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten einde Belgen die in het buitenland verblijven in staat te stellen deel te nemen aan parlementsverkiezingen 17/11/1995
S. 1-153 Wetsvoorstel tot oprichting van een Koninklijke School voor Bestuurskunde 8/11/1995
S. 1-139 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet 25/10/1995
S. 1-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet van 30 april 1836 en van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 17/10/1995
S. 1-93 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken 30/8/1995
S. 1-92 Wetsvoorstel inzake het taalgebruik op de identiteitskaarten 30/8/1995
S. 1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
S. 1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
S. 1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
S. 1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
S. 1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
S. 1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
S. 1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
S. 1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
S. 1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
S. 1-54 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 van de nieuwe gemeentewet teneinde de burgemeester door de gemeenteraad te laten verkiezen 10/7/1995
S. 1-51 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, teneinde het oprichten van stadsdeelraden mogelijk te maken 7/7/1995
S. 1-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 betreffende de kerkbesturen 27/6/1995
S. 1-16 Wetsvoorstel om de provincies te democratiseren 27/6/1995
S. 1-15 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat 27/6/1995
S. 1-7 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige gemeenschapsdienst van jongeren 27/6/1995