Zoekresultaat dossiers

Criteria :
Dossiers behandeld in : Commissie voor de Justitie
1: Legislatuur 1995-1999

221 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-1381 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 19/1/1999
S. 1-1366 Wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek 7/4/1999
S. 1-1361 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 8/2/1999
S. 1-1350 Wetsontwerp tot stimulering van langetermijnpachten 24/2/1999
S. 1-1348 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen 4/1/1999
S. 1-1347 Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1998
S. 1-1346 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 1/2/1999
S. 1-1345 Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren 23/2/1999
S. 1-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, §3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 29/3/1999
S. 1-1324 Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 3/3/1999
S. 1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999
S. 1-1320 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door een artikel 121 15/3/1999
S. 1-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 11/3/1999
S. 1-1277 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 25 ventôse jaar XI, op het notarisambt, met de artikelen 38, §5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112 20/2/1998
S. 1-1276 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt 20/2/1998
S. 1-1267 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 18/6/1997
S. 1-1250 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek 18/6/1997
S. 1-1243 Wetsvoorstel strekkende om de mogelijkheid van toewijzing bij voorrang uit te breiden tot het geval van overlijden en echtscheiding van echtgenoten die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen 27/1/1999
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1230 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 12/1/1999
S. 1-1217 Wetsontwerp tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen 23/12/1998
S. 1-1202 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en tot overplaatsing van sommige personeelsleden in dienst bij de parketten of verbonden aan een probatiecommissie 17/12/1998
S. 1-1199 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest inzake slachtofferzorg 14/12/1998
S. 1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
S. 1-1177 Wetsontwerp tot wijziging, wat de verjaring van de strafvordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 23/1/1998
S. 1-1167 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake slachtofferzorg 26/11/1998
S. 1-1166 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 25/11/1998
S. 1-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 19/11/1998
S. 1-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 17/11/1998
S. 1-1152 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 25/3/1998
S. 1-1139 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons 6/11/1998
S. 1-1138 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1°, van het Strafwetboek 5/11/1998
S. 1-1137 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 juni 1984 betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 3/11/1998
S. 1-1130 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft 17/12/1997
S. 1-1111 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 217 en invoeging van een artikel 217bis in het Wetboek van strafvordering en tot aanvulling van artikel 5 van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/10/1998
S. 1-1093 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliën der erediensten 2/9/1998
S. 1-1091 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde bij burgerlijke rechtspleging het beginsel van de verhaalbaarheid van de advocatenhonoraria in te voegen in ons rechtsstelsel. 27/8/1998
S. 1-1085 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1383bis in het Burgerlijk Wetboek 28/7/1998
S. 1-1080 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1410, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 2071 van het Burgerlijk Wetboek 17/11/1997
S. 1-1079 Wetsontwerp betreffende de verzoeken tot uitlegging van de wetten door het Hof van Cassatie in het kader van een verzoek tot prejudicieel advies 31/10/1995
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1063 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 1056, 1°, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 14/7/1998
S. 1-1050 Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch gerechtelijk recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 8/5/1998
S. 1-1049 Wetsontwerp houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken 8/5/1998
S. 1-1021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen 11/6/1998
S. 1-1014 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 9/6/1998
S. 1-1004 Wetsvoorstel betreffende de vacantverklaring van de ambten van procureur-generaal en procureur des Konings 28/5/1998
S. 1-981 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 28/1/1997
S. 1-970 Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand 29/4/1996
S. 1-958 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 22/4/1998
S. 1-953 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek 15/4/1998
S. 1-940 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek 2/4/1998
S. 1-939 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft 2/4/1998
S. 1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
S. 1-926 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 28/7/1997
S. 1-920 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering 25/3/1998
S. 1-919 Wetsvoorstel strekkende tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 770bis betreffende het misbruik van het vorderingsrecht 24/3/1998
S. 1-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist 24/3/1998
S. 1-916 Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning 23/10/1995
S. 1-900 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek 26/9/1995
S. 1-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 19/2/1998
S. 1-883 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring 18/6/1997
S. 1-856 Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten 19/11/1997
S. 1-852 Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 10/6/1997
S. 1-848 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 9/7/1997
S. 1-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft 13/1/1998
S. 1-836 Wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 8/1/1998
S. 1-828 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie 12/6/1997
S. 1-823 Wetsvoorstel strekkende om de administratieve arrondissementen Hoei en Borgworm te laten samenvallen met een gerechtelijk arrondissement Hoei 18/12/1997
S. 1-819 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek 12/12/1997
S. 1-806 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, § 5 en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet 4/12/1997
S. 1-780 Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 30/6/1997
S. 1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
S. 1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
S. 1-737 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek 8/10/1997
S. 1-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken 29/9/1997
S. 1-733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/9/1997
S. 1-732 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 29/9/1997
S. 1-731 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte 25/9/1997
S. 1-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 22/9/1997
S. 1-722 Wetsontwerp houdende aanwijzing van de rechtbanken voor de gemeenschapsmerken 20/8/1997
S. 1-719 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie 5/8/1997
S. 1-705 Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters 29/5/1997
S. 1-704 Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek 19/12/1996
S. 1-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei 26/6/1997
S. 1-682 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering 25/6/1997
S. 1-677 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 20/6/1997
S. 1-671 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 269bis, 280 en 281 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het personeel van de griffies en de parketten 18/6/1997
S. 1-667 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 12/6/1997
S. 1-663 Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister 26/3/1997
S. 1-662 Wetsontwerp betreffende criminele organisaties 12/3/1997
S. 1-658 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 6/6/1997
S. 1-632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst 15/5/1997
S. 1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
S. 1-623 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijkestand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 5/5/1997
S. 1-619 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur 26/3/1997
S. 1-589 Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 26/3/1997
S. 1-575 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek 12/3/1997
S. 1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
S. 1-544 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 20/2/1997
S. 1-542 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen 19/2/1997
S. 1-536 Wetsontwerp op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3/12/1996
S. 1-527 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 21/1/1997
S. 1-525 Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf 16/1/1997
S. 1-513 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen 20/12/1996
S. 1-511 Wetsontwerp betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten 16/7/1996
S. 1-505 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 15/10/1996
S. 1-495 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 18/10/1996
S. 1-490 Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep 4/12/1996
S. 1-486 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 18/10/1996
S. 1-481 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 29/11/1996
S. 1-478 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 582, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 19/11/1996
S. 1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
S. 1-462 Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen 7/11/1996
S. 1-461 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 24/10/1996
S. 1-456 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter 25/10/1996
S. 1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-448 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering 22/10/1996
S. 1-447 Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat 26/10/1996
S. 1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
S. 1-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten 18/10/1996
S. 1-441 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-440 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-439 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-438 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-437 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding 31/10/1995
S. 1-436 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 9/10/1996
S. 1-430 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" 7/10/1996
S. 1-423 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht 26/9/1996
S. 1-420 Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd 25/9/1996
S. 1-419 Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 23/9/1996
S. 1-417 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 13/9/1996
S. 1-412 Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van sexuele misdrijven aan beschermende wetten 5/9/1996
S. 1-411 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 43, § 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren 2/9/1996
S. 1-410 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 2/9/1996
S. 1-405 Wetsvoorstel op het hypnotisme 23/8/1996
S. 1-404 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 20/8/1996
S. 1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
S. 1-393 Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen 12/2/1996
S. 1-383 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d) van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1996
S. 1-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 10/7/1996
S. 1-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 3/7/1996
S. 1-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek 25/6/1996
S. 1-362 Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer 15/5/1996
S. 1-352 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten 11/6/1996
S. 1-345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten 5/6/1996
S. 1-343 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5°, van de wet van 21maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 4/6/1996
S. 1-337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek 5/3/1996
S. 1-332 Ontwerp van protestwet 13/5/1996
S. 1-329 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 8/5/1996
S. 1-311 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/1/1996
S. 1-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/1/1996
S. 1-303 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 22/3/1996
S. 1-300 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek 21/3/1996
S. 1-299 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 350, tweede lid, 6°, van het Strafwetboek 20/3/1996
S. 1-298 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 19/3/1996
S. 1-278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek 7/3/1996
S. 1-270 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 27/2/1996
S. 1-269 Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan 22/2/1996
S. 1-257 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 13/2/1996
S. 1-247 Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavië en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda 9/1/1996
S. 1-246 Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht 5/12/1995
S. 1-245 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek 15/11/1995
S. 1-231 Wetsvoorstel houdende aanvulling van het Burgerlijk Wetboek wat de bescherming van het privé-leven betreft 17/1/1996
S. 1-219 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de afstamming 4/1/1996
S. 1-218 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1226 en 1228 tot 1233 van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 1152 van hetzelfde Wetboek 4/1/1996
S. 1-215 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder 22/12/1995
S. 1-201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken 11/12/1995
S. 1-200 Wetsvoorstel houdende instelling van een Interpoldienst voor kinderen 7/12/1995
S. 1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
S. 1-187 Wetsontwerp houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen 31/10/1995
S. 1-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/1995
S. 1-178 Wetsvoorstel betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 23/11/1995
S. 1-176 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 727 en 730 van het Burgerlijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-175 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1582, 1583 en 1589 van het Burgerlijk Wetboek 23/11/1995
S. 1-172 Wetsvoorstel tot instelling van een instapregeling voor samenwonenden 23/11/1995
S. 1-166 Wetsvoorstel strekkende om leegstaande onroerende goederen op de markt van de huurwoningen te brengen ten einde te kunnen voldoen aan de vraag naar woongelegenheid 20/11/1995
S. 1-165 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 72 van de wet van 18 germinal jaar X (8 april 1802) betreffende de organisatie der erediensten 20/11/1995
S. 1-159 Wetsontwerp betreffende de verlenging van bepaalde huurovereenkomsten 16/10/1995
S. 1-154 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 9/11/1995
S. 1-148 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 7/11/1995
S. 1-147 Wetsvoorstel betreffende de aanwerving, de bevordering en de beoordeling van griffiers, secretarissen en personeel van de rechterlijke orde 6/11/1995
S. 1-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 331ter in het Strafwetboek teneinde het geweld en het wangedrag van de toeschouwers tijdens sportmanifestaties en inzonderheid tijdens voetbalwedstrijden strenger te bestraffen 26/10/1995
S. 1-132 Wetsvoorstel strekkende tot de verbetering van de situatie van slachtoffers van gewelddelicten, inzonderheid van seksueel geweld 18/10/1995
S. 1-131 Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen, met aangepaste bedrijfsstraffen 18/10/1995
S. 1-125 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 366 en 367 van het Gerechtelijk Wetboek 12/10/1995
S. 1-121 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 10/10/1995
S. 1-119 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 6/10/1995
S. 1-114 Wetsvoorstel betreffende het samenlevingscontract 3/10/1995
S. 1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
S. 1-111 Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 21/9/1995
S. 1-110 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383bis in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 21/9/1995
S. 1-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 21/9/1995
S. 1-108 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 21/9/1995
S. 1-107 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van corruptie 21/9/1995
S. 1-97 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 136 van het Wetboek van strafvordering inzake ambtshalve veroordeling tot schadevergoeding 7/9/1995
S. 1-95 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 1/9/1995
S. 1-90 Wetsvoorstel tot afschaffing van het bijzonder stelsel van voorlopige hechtenis inzake douane en accijnzen 8/8/1995
S. 1-89 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26, §3, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 8/8/1995
S. 1-87 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 25/7/1995
S. 1-85 Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren 18/7/1995
S. 1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
S. 1-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 13/7/1995
S. 1-55 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 12/7/1995
S. 1-53 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 472 van het Wetboek van strafvordering 12/7/1995
S. 1-52 Wetsontwerp strekkende tot de bespoediging van de procedure voor het Hof van Cassatie 10/7/1995
S. 1-45 Wetsontwerp tot oprichting van een Instituut voor bedrijfsjuristen 5/7/1995
S. 1-40 Wetsvoorstel tot invoering van de vervroegde invrijheidstelling 7/7/1995
S. 1-38 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de medeëigendom 3/7/1995
S. 1-36 Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die geïnterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij 27/6/1995
S. 1-31 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 4 van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek en van artikel 458 van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie, met het oog op de invoering van de beginseltoestemming 27/6/1995
S. 1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
S. 1-21 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 30ter in het Eerste Boek, hoofdstuk II, van het Strafwetboek 27/6/1995
S. 1-19 Wetsvoorstel houdende afschaffing van de doodstraf 27/6/1995
S. 1-18 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek 27/6/1995
S. 1-17 Wetsontwerp met betrekking tot de rechtsbijstand inzake de afgifte van afschriften van stukken uit het dossier in strafzaken 27/6/1995
S. 1-14 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren 27/6/1995
S. 1-9 Wetsontwerp houdende invoeging van een artikel 61bis in het Wetboek van Strafvordering 27/6/1995
S. 1-8 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1270bis van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 27/6/1995