4-106

4-106

Belgische Senaat

4-106

Handelingen - Nederlandse versie

WOENSDAG 23 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


Waarschuwing: de blauwe kleur geeft aan dat het gaat om uit het Frans vertaalde samenvattingen.


Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Stuk 4-1560) (Evocatieprocedure)

Stemmingen

Wensen

Bericht van verhindering

Bijlage


Voorzitter: de heer Armand De Decker

(De vergadering wordt geopend om 14.15 uur.)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - Ik stel voor om het wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid aan de agenda toe te voegen. (Instemming)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V), rapporteur van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld), rapporteur van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

Mevrouw Els Schelfhout (CD&V), rapporteur van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De voorzitter. - Het woord is aan de heer Van Den Driessche voor een mondeling verslag namens de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

De heer Pol Van Den Driessche (CD&V), rapporteur. - Allereerst wil ik onze uitmuntende collega, de heer Vandenberghe, die op buitenlandse missie is, verontschuldigen.

Op 4 december 2009 diende de regering dit optioneel bicameraal wetsontwerp in de Kamer in. De plenaire vergadering van de Kamer keurde het op 22 december goed. Het werd dezelfde dag aan de Senaat overgezonden en is op 18 december 2009 geëvoceerd.

In toepassing van artikel 27.1, 2de lid, van het Reglement van de Senaat had de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden, die de Titels I, II, III, IX en XII van het wetsontwerp moest bestuderen, de bespreking reeds aangevat vóór de eindstemming in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Inleidende uiteenzettingen waren er over mobiliteit, de instantie voor de handhaving van de verordening 1371/2007 betreffende de rechten en plichten van de reizigers in het treinverkeer en een bevestiging van een wijziging met betrekking tot het luchtvaartverkeer, vooral in verband met de veiligheidsverificatie. Er volgde een bespreking van de artikelen 9, 10 en 11 tot 14.

Bij Titel III, over energie, gaf de minister van Klimaat en Energie een uiteenzetting. Ik verwijs hiervoor graag naar het uitstekende schriftelijke verslag.

Bij titel IX, over de middenstand, hield ook de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid een uiteenzetting. Ook daarvoor verwijs ik graag naar het verslag dat net door de diensten is rondgedeeld.

In verband met de wijziging van de wet op de auteursrechten, opgenomen in hoofdstuk 1 van Titel XII, verwijs ik naar de opmerkingen van het Grondwettelijk Hof en de aanpassingen die op basis daarvan zijn aangebracht.

De wijzigingen aangebracht aan de wet van 20 juli betreffende de accreditatie van de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling houden een verbetering in.

Ook van de aanpassing van de wet tot oprichting van een Kruispuntbank zal het land beter worden.

Hoofdstuk 4 houdt een wijziging in van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en hoofdstuk 4.1 een wijziging van de wet op het statuut van de regulator voor de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Hoofdstuk 5 gaat over de erkenning van uitgevers van elektronische maaltijdcheques.

Op de vraag van de heer Vandenberghe of hij de voorgestelde wijzigingen bij Titel IX correct interpreteert, gaf de minister een trefzeker antwoord.

Bij Titel II stelde de heer Crombez verschillende vragen.

Het ontwerp werd uiteindelijk aangenomen met 10 tegen 2 stemmen bij 1 onthouding.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Ik betreur de manier waarop we hebben moeten werken. Programmawetten en wetten houdende diverse bepalingen - soms vuilnisbakwetten genoemd - getuigen van een ongezonde wetgevende techniek. Ik heb al vaak programmawetten meegemaakt, maar een situatie zo erg als deze heb ik niet eerder beleefd. De Kamer heeft zich in allerlei bochten moeten wringen om de wetsontwerpen op tijd goedgekeurd te krijgen. Ze hebben tot 9 uur deze ochtend moeten vergaderen. Ook wij hebben onze agenda voortdurend moeten improviseren. We vreesden zelfs dat we morgen, de dag van kerstavond, zouden moeten vergaderen. Op die manier zijn een behoorlijke studie en bespreking van wetsontwerpen onmogelijk.

De ontwerpen zijn niet alleen zeer laattijdig ingediend, ze bevatten ook veel knoeiwerk. We hebben al een reparatiewet moeten goedkeuren. Nu is in de Kamer al gemeld dat er in de eerste week van januari een reparatiewet op de programmawet komt.

De voorzitter van de Kamer, de heer Dewael, heeft zich zeer boos gemaakt over deze gang van zaken. Hij zal de regering de volgende boodschap overmaken: `Dit is niet voor herhaling vatbaar'. Ik stel voor dat de voorzitter van de Senaat de regering namens de Senaat dezelfde boodschap overmaakt.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - De Senaat zal net na de Kamer zijn deuren sluiten zonder nog maar iets aan de wetsontwerpen te kunnen veranderen. Toen in een vorige legislatuur net voor het reces het parlement in een sneltreinvaart moest werken, schreeuwden sommigen die nu in de meerderheid zitten, over die werkwijze moord en brand. Vandaag is er niets veranderd.

Er werd een reparatiewet aangekondigd. Enkele dagen geleden ontstond in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden opschudding omdat werd vastgesteld dat de datum van inwerkingtreding van een bepaling die onder de bevoegdheid van minister Laruelle valt, niet correct was. Ik diende daarop een amendement in om die onjuistheid recht te zetten, maar omdat het amendement van de oppositie kwam, werd het weggelachen. Twee uur later werd bij hoogdringendheid een wetsontwerp ingediend met dezelfde doelstelling als mijn amendement. De brave senatoren hebben die tekst goedgekeurd, maar de Kamer niet meer. Die goedkeuring is uitgesteld tot januari.

Blijkbaar wordt de Senaat niet au sérieux genomen en minister Laruelle besefte niet eens dat er een probleem was. De hele show rond de urgentiebehandeling die hier vorige week is opgevoerd, heeft nergens toe gediend, want de Kamer heeft er niets mee gedaan. Dat geeft mij het gevoel dat we er nog slechter voorstaan dan voorheen. De collega's uit de commissie voor de Sociale Aangelegenheden weten goed wat ik bedoel. Het antwoord van de vertegenwoordiger van minister Laruelle vanochtend in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden was dat het punt niet geagendeerd was in de Kamer en dat de fout hersteld zou worden in januari. Wetend dat de bepaling op 1 januari 2010 in werking moet treden, is dat natuurlijk een flauw antwoord. Maar misschien zal de meerderheid de datum veranderen zodat we zullen moeten besluiten dat vandaag de meerderheid zelfs de kalender kan wijzigen.

Na dat feit moet ik ook concluderen dat het niet belangrijk is dat de programmawet of de wetsontwerpen houdende diverse bepalingen in orde zijn. Mijn opmerking betrof de programmawet en toen we die bespraken hadden we nog hoop dat ook de Kamer die bepaling nog zou aanpassen. Helaas is dat niet gebeurd en nogmaals: het argument dat het punt niet was geagendeerd, slaat nergens op.

Ik wil nog slechts een amendement toelichten. Nogmaals moeten we een blunder vaststellen in verband met de administratieve en rechterlijke boetes die de sociale zekerheid tot op heden nogal wat geld opleveren. Normaal vloeit het geld daarvan voor 90 procent terug naar de sociale zekerheid.

Het is een goede zaak dat de opsporing van de fraude in de sociale zekerheid tenslotte de sociale zekerheid ten goede komt. Nu blijkt dat echter niet langer mogelijk.

De Kamer heeft vastgesteld dat het door de recente wijziging van het sociaal strafwetboek niet meer mogelijk is dat grote bedrag over te maken aan de sociale zekerheid. Het zou voortaan naar de algemene middelen gaan, als gevolg van een amendement uit liberale hoek. Eens het bij die algemene middelen zit is het niet evident het geld weer aan de sociale zekerheid over te maken.

De ministers Onkelinx en Milquet geven ons overigens gelijk en hebben zelfs beloofd dat de zaak weer zoals vroeger zou worden geregeld.

Met ons amendement, dat we hier opnieuw indienen, willen we op zijn minst een signaal geven aan de Kamer, zodat die weet dat er fouten gemaakt zijn. De Kamer heeft de zaak niet meer willen rechtzetten en in de senaatscommissie zijn mijn amendementen weggestemd.

Ik hoop van de regering nog te horen wat ze in deze zaak zal doen? Anderzijds vraag ik me af of de meerderheid blij is met ons amendement en rekent op de oppositie om het sociaal strafwetboek aan te passen, wat toch de omgekeerde wereld is, als u het mij vraagt. Rekent de meerderheid echt op de oppositie om het geld op de juiste plaats te krijgen? Of heeft de regering toch iets uit haar hoed getoverd, waardoor de centen niet naar de algemene middelen gaan?

In deze korte uiteenzetting heb ik me beperkt tot twee blunders. De lijst is natuurlijk veel langer. De meerderheid doet niets en is hier maar nauwelijks te bespeuren. Over een uurtje zal iedereen er wel zijn om te stemmen over de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen, blunders incluis. Dat er achteraf fouten worden ontdekt is normaal, maar fouten waarop nu worden gewezen, niet willen rechtzetten, dat is het parlement uitlachen.

Conclusie: het sociaal strafwetboek zal worden geëvoceerd en er komt een reparatiewet dat onze amendementen overneemt, zo niet zal de sociale zekerheid belangrijke middelen moeten missen.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld). - Ik wil reageren op het betoog van mevrouw Vanlerberghe. Er worden nu al bijzonder veel middelen aan de sociale zekerheid gegeven. Mevrouw Vanlerberghe voert een non-discussie. We moeten alleen bepalen hoeveel middelen meer of minder in de algemene uitgavenbegroting voor de sociale zekerheid worden ingeschreven.

Het streven van de overheid om haar geld in afzonderlijke potjes te beheren, is niet meer van deze tijd. Op de begroting moeten uiteraard verschillende uitgavenposten worden vastgelegd, maar zoals elk modern gezin moet de overheid haar budget globaal beheren.

Iedereen is het erover eens dat de sociale zekerheid bijzonder belangrijk is in onze maatschappij. Daarom vloeien er sinds jaren ook steeds meer middelen naar de sociale zekerheid. Ik vind dat prima. We moeten dat zo houden.

De discussie over de vraag of dat nu al dan niet een afzonderlijk potje moet zijn, vind ik belachelijk.

De heer Philippe Monfils (MR). - Die kritiek van de oppositie hoor ik of formuleer ik zelf al sinds 1980, het jaar waarin ik in het Parlement ben gekomen. De drukte en de haast voor de parlementaire vakanties zijn nooit aangenaam, maar zo is het nu al 25 jaar!

Het verwondert mij trouwens een beetje dat de oppositie haar uiteenzettingen toespitst op de minderwaardige rol die de Kamer de Senaat zou hebben toebedeeld ten aanzien van die ontwerpen. Het gaat om politieke ontwerpen. Het is haast onmogelijk de programmawet en de wet houdende diverse bepalingen te wijzigen. De oppositie zou beter feller gereageerd hebben ten opzichte van andere ontwerpen die recentelijk tussen de twee assemblees heen en weer zijn gestuurd. Ik denk met name aan de ontwerpen tot hervorming van het hof van assisen en het BIM-ontwerp, waarbij de meerderheid er zelf op heeft gewezen dat de Kamer niet naar ons heeft geluisterd. De oppositie heeft die ontwerpen niet goedgekeurd omdat ze niet akkoord ging met de inhoud en niet omdat ze vond dat de Senaat slecht behandeld was geweest. Vandaag spelt ze ons de les, terwijl iedereen weet dat het hier gaat om een politiek ontwerp en dat de regering in de Senaat geen politieke verantwoordelijkheid moet afleggen.

Hoewel ik tot de meerderheid behoor, heb ik toch strijd geleverd, ik heb gezegd dat ik niet akkoord ging en heb mij bij de stemming over sommige ontwerpen zelfs onthouden omdat ik het standpunt van de Kamer niet kon aanvaarden. De oppositie is mij daar niet in gevolgd. Ik vind het een beetje kortzichtig dat men weigert regeringsontwerpen aan te nemen die door Kamer en Senaat systematisch ne varietur worden aangenomen, louter omdat men in de oppositie zit. Ik ben bereid om de regeringsontwerpen die mij worden voorgelegd goed te keuren.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Ik wil mijn twee collega's van antwoord dienen.

Mijn opmerking betrof niet alleen deze moeilijke periode en het feit dat de Senaat niet wordt geteld. Ik heb ook gewezen op twee concrete, inhoudelijke blunders.

Mijnheer Monfils heeft misschien wel een probleem gehad met de vertaling, maar dat was niet de teneur van mijn betoog.

Ik heb er wel op gewezen, en terecht, dat een wetsvoorstel dat in de Kamer werd goedgekeurd, ons door de strot wordt geduwd hoewel het een grove fout bevat. De meerderheid heeft ons daartoe gedwongen want het betreft een wetsvoorstel van de meerderheid, niet van mij. Ik wens een inhoudelijke discussie.

Nogmaals beklemtonen dat het hier al vijfentwintig jaar lang zo verloopt, brengt uiteraard weinig aarde aan de dijk. We zouden ook het werk van de Kamer gewoon kunnen overdoen en over alles discussiëren. Mocht dat nodig zijn, zijn we daar zeker toe bereid. Ik ken uiteraard het standpunt van de andere oppositiepartijen ter zake niet, maar wij hebben daar niet voor gekozen.

Als we hier echter al niet meer mogen zeggen dat er twee blunders op papier staan, die de regering in de Senaat trouwens zelf heeft toegegeven, dan kunnen we maar beter de lichten doven.

Ik blijf aandringen op een antwoord van de regering want zij is verantwoordelijk voor die feiten.

Het siert de heren Monfils en Duchatelet dat ze het voor hun regering opnemen. Toen wij deel uitmaakten van de meerderheid volgden we dezelfde logica. Daar gaat het nu niet over.

Beide fouten zijn echter onverbeterd gebleven. Daarom vraag ik de regering om kleur te bekennen. Ik ben naar hier gekomen om haar antwoord te horen. Ze blijft echter in gebreke en neemt, hoe men de zaak ook draait of keert, twee onverbeterde fouten mee met vakantie.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - Ik heb een journalist op de radio horen verklaren dat de regering, alias de meerderheid, het Parlement vooral op het einde van het jaar met weinig respect behandelt. Ze ziet het gewoon als een stemmenmachine, zoals een koffiemachine waarmee men koffie met of zonder melk kan bereiden. Ik val die kritiek volmondig bij.

De heer José Daras (Ecolo). - Het lijkt me niet gepast kritiek te leveren op de procedure. Ik wijs er de heer Monfils echter op dat de evocatieprocedure nog geen 25 jaar bestaat aangezien ze samen met de hervorming van 1995 is uitgewerkt.

Ik denk inderdaad dat de evocatieprocedure in dit geval niet correct heeft gefunctioneerd. Ze is bedoeld om de Senaat de nodige tijd te geven om een tekst te bestuderen en om hem eventueel te corrigeren of te verbeteren. Men gaat uit van het principe dat een tweekamerstelsel meer kansen biedt op goede wetteksten. Dat wordt op vele plaatsen in de wereld van oudsher toegepast. In de huidige omstandigheden is dat echter onmogelijk.

Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen werd vrij correct bestudeerd, maar we hebben geen enkele wijziging kunnen aanbrengen omdat we aan bepaalde data gebonden zijn en het ontwerp niet meer opnieuw naar de Kamer kan worden verzonden.

Men kan overigens niet beweren dat het wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid is bestudeerd. Dat toegeven, is blijk geven van intellectuele eerlijkheid. Ik ben zo vrij te verklaren dat het hier gaat om een verdraaiing van de procedure.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - U zou beter spreken over de inhoud in plaats van over de procedure!

De heer José Daras (Ecolo). - De procedure werd formeel nageleefd.

Ik zal het nu hebben over de inhoud van de tekst. Hij bevat een reeks bepalingen over talrijke onderwerpen. Ik heb een opmerking bij het hoofdstuk betreffende het migratie- en asielbeleid. Volgens een van de bepalingen heeft een asielzoeker na de derde aanvraag normaal geen recht meer op opvang. Die procedure is niet het gevolg van een inhoudelijke beslissing, maar van het gebrek aan opvangplaatsen. Dat is volgens mij geen goed argument.

De meeste mensen die een derde of vierde aanvraag indienen, zijn Afghanen, gevolgd door de Irakezen. Onze troepen zijn aanwezig in Afghanistan, waar de situatie schrikbarend is. Wij willen de Afghanen, als land dat de mensenrechten eerbiedigt, lessen geven in democratie en goed bestuur. Welk signaal geven we echter als we de Afghanen die bij ons een toevluchtsoord zoeken, de straat opsturen of doorverwijzen naar opvangcentra voor daklozen?

In Frankrijk en Groot-Brittannië is de overbrenging van Afghanen met chartervliegtuigen naar hun land het onderwerp van een enorm publiek debat, volgens mij met reden. Zover is het bij ons nog niet gekomen. Wij sturen ze immers niet terug, maar zeggen gewoon dat ze niet langer het recht hebben om in de opvangcentra te verblijven en dat ze het zelf maar moeten uitzoeken. Dit ontwerp bevat nog andere maatregelen, maar alleen al deze bepaling rechtvaardigt volgens mij een tegenstem van onze fractie.

De heer Philippe Monfils (MR). - Na de uiteenzetting van onze uitstekende collega, de heer Daras, te hebben gehoord, zou ik zeggen dat het bekend is dat een ontwerp sowieso wordt geëvoceerd, ook al heeft men er niets over te zeggen.

De procedure wordt inderdaad verdraaid, maar daar maken beide partijen zich schuldig aan. De meerderheid evoceert om geen twee weken te verliezen. Ik zou ook verschillende gevallen kunnen aanhalen waar de oppositie geëvoceerd heeft, hoewel ze absoluut niets te zeggen had. Het was gewoon de bedoeling de stemming en inwerkingtreding van de wet te vertragen.

Ik heb mij vanmorgen naar drie commissies moeten begeven, met name naar de commissie die het probleem van de werkgelegenheid bestudeerde. De oppositie heeft daar geen enkele opmerking geformuleerd bij het ontwerp dat de Kamer had teruggestuurd. Om die reden hebben de rapporteurs trouwens verwezen naar hun schriftelijke verslag, dat meer onbeschreven dan beschreven bladzijden bevat.

Wat de heer Daras verklaart, is zeer interessant, maar hij zou dat misschien beter vanmorgen in de commissie hebben gezegd. Wij hadden de tijd. Ik herinner er trouwens aan dat de ministers aanwezig waren en dat ze bereid waren om te antwoorden op de kritiek van de oppositie.

Men kan geen ijzer met handen breken. Omdat de oppositie helemaal niets gezegd heeft, heeft de meerderheid het ontwerp aangenomen.

Ik begrijp uiteraard alle politieke spelletjes die gespeeld worden, maar een Latijnse spreuk luidt: in pari causa turpitudinis cessat repetitio. Dat betekent dat wanneer twee mensen elkaar iets te verwijten hebben, de één niet moet doen alsof hij beter is dan de ander.

De heer John Crombez (sp.a). - De laatste discussie van dit jaar neemt een wat bizarre wending. Vorige week werd voorgesteld de crisismaatregel van 1666 euro ontslagpremie voor arbeiders in de vorm van een wetsvoorstel in de Senaat te behandelen zodat de Kamer de werkzaamheden kon afronden. De Senaat moest niet bijeenkomen, maar heeft het toch willen doen. Het feit dat de meerderheid nu niet in aantal is om die bespreking te voeren, toont aan dat dit alles slechts als een spel wordt opgevat. De meerderheid moet geen argumenten bedenken om dat te ontkennen.

Ik heb ook een inhoudelijke opmerking. De heer Duchatelet verklaarde zojuist dat het feit dat middelen die bestemd zijn voor de sociale zekerheid door een fout in de teksten niet naar de sociale zekerheid gaan, slechts een fait divers is en dat het slechts gaat om posten op de begroting. Mijn fractie verzet zich met klem tegen dergelijke uitspraken. Ik wil van de regering weten of dit standpunt dat door de meerderheid wordt geformuleerd, effectief een standpunt van de meerderheid is. Voor ons is dat een ernstige en essentiële zaak. Twee bevoegde ministers hebben in de commissie trouwens toegegeven dat het om een belangrijke zaak gaat en dat de fout moet worden hersteld. Ik krijg daarover dus graag duidelijkheid van de regering.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Ik wil reageren op wat de heer Monfils zei. Het is niet correct de oppositie te verwijten geen inhoudelijk werk te leveren, wanneer die oppositie wordt belet om inhoudelijk te werken. Zo kon de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging vanmorgen niet onmiddellijk beginnen werken, omdat de teksten nog niet beschikbaar waren. Ik kan wel snel lezen, maar ik kan geen 198 artikelen in vijf minuten verwerken.

De voorzitter van de Kamer, de heer Dewael, heeft zich tenminste bij de oppositie verontschuldigd voor de manier waarop diende te worden gewerkt. Het zou correct zijn, mocht de meerderheid dat hier ook doen.

De heer Philippe Monfils (MR). - Nam u om 11.30 uur uw lunchpauze? Wij hebben om 11.30 uur gediscussieerd en gestemd.

De voorzitter. - Ik heb nu 28 of 29 jaar zitting in het Parlement, de ene helft van die periode in de Kamer, de andere helft in de Senaat. Welke de regeringscoalitie ook was, ik heb al die jaren hetzelfde scenario meegemaakt, met of zonder staatshervorming. Ook ik heb kritiek geleverd op de regering als die zo te werk ging.

We zouden er goed aan doen om wat dieper na te denken over de specifieke rol van de Senaat: wij moeten ons bezighouden met fundamenteel wetgevend werk, met reflecties, met de wetten over het statuut van de menselijke persoon, die de jongste twintig jaar allemaal op ons initiatief zijn aangepast, met materies van algemeen maatschappelijk belang die diepgaand onderzoek vergen. Laten we ermee ophouden onszelf als een tweede kamer van volksvertegenwoordigers te beschouwen. We zijn senatoren en we hoeven ons werk niet met dat van de Kamer te vergelijken.

Als ik echter vaststel dat de Kamer tot 9 uur vanochtend heeft gewerkt om de begroting te kunnen goedkeuren en wellicht de rest van haar agenda later nog dient te behandelen, dan zijn de bevoegdheden tussen Kamer en Senaat misschien slecht verdeeld. Het loont de moeite om daarover eens na te denken.

Die reactie wilde ik kwijt op uw weliswaar relevante betogen, die uiteraard echter van politieke aard zijn en dus betrekking hebben op de procedure.

De heer Berni Collas (MR). - Ondanks die reactie, zou ik een commentaar willen formuleren bij enkele maatregelen die we in de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden moesten behandelen.

Het wetsontwerp dat we moeten goedkeuren, komt tegemoet aan bepaalde eisen van richtlijn 2006/123 van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, de zogenaamde `dienstenrichtlijn' en brengt de wet hiermee in overeenstemming.

De draagwijdte van de begrippen handels- en ambachtsonderneming zijn in dat kader uiteengezet. Men kan ondernemingen die onder de wetgeving van een EU-lidstaat vallen of die zich gevestigd hebben in een andere EU-lidstaat en geen vestiging hebben in België, niet verplichten zich in het handelsregister in België in te schrijven. Dat lijkt me van wezenlijk belang.

Het begrip handelsonderneming behelst voortaan alleen ondernemingen met een vestiging in België. Handelsondernemingen moeten zich in die hoedanigheid inschrijven bij een ondernemingsloket naar keuze. Overeenkomstig de dienstenrichtlijn moeten dienstverrichters die uitsluitend in het kader van het vrije verkeer van diensten handelen, dat wil zeggen die geen duurzame en ononderbroken activiteit in België ontplooien, zich niet inschrijven bij een ondernemingsloket.

De uittreksels van de Kruispuntbank krijgen kracht van bewijs zodat dienstverrichters die in België actief zijn, ze zonder extra administratieve verplichtingen in het buitenland kunnen voorleggen.

Het wetsontwerp dat vandaag voorligt, werd aangevuld met een amendement dat ertoe strekt de crisismaatregelen tot 30 juni 2010 te verlengen en de vereiste aanpassingen aan te brengen.

De criteria die gelden om een onderneming als een onderneming in moeilijkheden te laten erkennen, werden versoepeld. Het zakencijfer, de bestellingen of de productie moeten niet langer 20% lager liggen dan in het overeenkomstige trimester van het jaar voordien, een vermindering van 15% tegenover het overeenkomstige trimester van 2008 volstaat. Met die maatregel krijgen ondernemingen die het hoofd moeten bieden aan de economische crisis meer ademruimte. Dat verheugt ons.

Het ontwerp bepaalt tevens de minimale aanvullende vergoeding voor bedienden van wie het contract tijdelijk wordt opgeschort. Er wordt voorzien in vrijstellingen voor de KMO's. Voor kleine ondernemingen is een vrijstelling mogelijk na overleg met de werknemers.

Er zijn ook maatregelen genomen ten voordele van de arbeiders. Dat is een goede zaak. Gedurende de verlenging hebben arbeiders die individueel of na een faillissement ontslagen werden, recht op een vergoeding die betaald wordt door de RVA en voor 33% door de werkgever. Kleine ondernemingen in moeilijkheden met minder dan 10 werknemers genieten een vrijstelling van die bijdrage van 33%.

Al die maatregelen beperken de invloed van de economische crisis. Daarom steunen we ze.

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Verschillende commissies hebben het wetsontwerp betreffende de strijd tegen de sociale fraude en het wetsontwerp tot herziening van het sociaal strafwetboek besproken. De hervorming van het sociaal strafwetboek treedt in werking op 1 januari 2011, zodat het overleg dat in januari 2010 aanvat, voldoende tijd heeft om te bepalen hoe de administratieve boetes en de strafboetes voor de sociale zekerheid of de Schatkist moeten worden bestemd.

Ik kom nu bij het betoog van de heer Daras over de opvang van de asielzoekers. Het is een complex dossier. Minister Courard moet het hoofd bieden aan een grote toename van het aantal asielzoekers. Maandelijks worden verschillende tientallen nieuwe aanvragen ingediend. Er zijn een reeks maatregelen genomen om de opvangcapaciteit snel te vergroten. Het wetsontwerp houdende diverse bepalingen voorziet in een procedure voor de meervoudige aanvragen. Vanaf de derde aanvraag moeten er nieuwe elementen worden aangevoerd om materiële bijstand in de centra te kunnen blijven verkrijgen.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissies is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 52-2299/25.)

(De tekst van de amendementen wordt uitzonderlijk in de bijlage opgenomen.)

-De stemming over de amendementen wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Stuk 4-1560) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

Mevrouw Cindy Franssen (CD&V), rapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

-De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

(De tekst aangenomen door de commissie voor de Sociale Aangelegenheden is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp. Zie stuk Kamer 52-2307/8.)

De voorzitter. - Artikel 5 luidt:

Op dit artikel heeft Van Hauthem c.s. amendement 1 ingediend (zie stuk 4-1560/3) dat luidt:

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Ik begrijp niet waarom artikel 5 na de discussie in de Kamer in het ontwerp is behouden.

Artikel 5 voorziet in de oprichting van een Fonds voor de vorming en de werkgelegenheid in de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, met het oog op `de ondersteuning van de inspanningen inzake de inschakeling op de arbeidsmarkt van de risicogroepen bepaald door een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad'.

De Raad van State merkt op dat de vorming - zowel de beroepsomscholing als de beroepsbijscholing - een bevoegdheid is van de gemeenschappen en dat de arbeidsbemiddeling een bevoegdheid is van de gewesten. Volgens de Raad van State dreigt de regering twee keer haar bevoegdheid te buiten te gaan, zeker omdat de opdracht van het fonds in zeer vage termen en bijzonder summier is geformuleerd.

Het federale niveau begeeft zich dus voor de zoveelste keer op het terrein van de deelstaten. Daarom vragen wij in ons amendement om dit artikel te schrappen.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - LDD zal tegenstemmen. Het wetsontwerp gaat onder meer over een federaal vormingsfonds dat mevrouw Milquet in het leven wil roepen. Het ongebruikte sectorale geld van de vormingsbijdrage van 0,10% zou naar de RVA worden overgeheveld voor vormingsinitiatieven. Vorming is echter een deelstaatbevoegdheid. Mevrouw Milquet overschrijdt dus haar bevoegdheden. Als de wet wordt goedgekeurd, kan Vlaanderen naar het Grondwettelijk Hof gaan met een bevoegdheidsconflict, wat hoogst waarschijnlijk ook zal gebeuren.

-De stemming over het amendement wordt aangehouden.

-De stemming over het wetsontwerp in zijn geheel heeft later plaats.

(De vergadering wordt geschorst om 15.00 uur. Ze wordt hervat om 16.05 uur.)

Stemmingen

(De naamlijsten worden in de bijlage opgenomen.)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van mevrouw Vanlerberghe.

Stemming 1

Aanwezig: 60
Voor: 5
Tegen: 41
Onthoudingen: 14

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 2 van mevrouw Vanlerberghe.

Stemming 2

Aanwezig: 62
Voor: 10
Tegen: 42
Onthoudingen: 10

-Het amendement is niet aangenomen.

-Dezelfde stemuitslag wordt aanvaard voor de amendementen 3 en 4 van mevrouw Vanlerberghe. Deze amendementen zijn dus niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 5 van mevrouw Vanlerberghe.

Stemming 3

Aanwezig: 62
Voor: 19
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 6 van mevrouw Vanlerberghe.

Stemming 4

Aanwezig: 62
Voor: 11
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen over amendement 7 van mevrouw Pehlivan.

Stemming 5

Aanwezig: 62
Voor: 13
Tegen: 47
Onthoudingen: 2

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 6

Aanwezig: 62
Voor: 42
Tegen: 20
Onthoudingen: 0

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Stuk 4-1560) (Evocatieprocedure)

De voorzitter. - We stemmen over amendement 1 van de heer Van Hauthem c.s.

Stemming 7

Aanwezig: 62
Voor: 8
Tegen: 47
Onthoudingen: 7

-Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter. - We stemmen nu over het wetsontwerp in zijn geheel.

Stemming 8

Aanwezig: 62
Voor: 42
Tegen: 15
Onthoudingen: 5

-De Senaat heeft het wetsontwerp ongewijzigd aangenomen. Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden met het oog op de bekrachtiging door de Koning.

Wensen

De voorzitter. - Ik wens u allen prettige eindejaarsfeesten toe.

De heer Philippe Mahoux (PS). - Uit naam van alle collega's wil ik het personeel danken voor zijn bekwaamheid en omdat het, vooral de jongste tijd, in vaak moeilijke omstandigheden heeft moeten werken.

(Algemeen applaus)

De voorzitter. - De agenda van deze vergadering is afgewerkt.

-De Senaat gaat tot nadere bijeenroeping uiteen.

(De vergadering wordt gesloten om 16.15 uur.)

Bericht van verhindering

Afwezig met bericht van verhindering: de heer Vandenberghe, in het buitenland.

-Voor kennisgeving aangenomen.

Bijlage

Naamstemmingen

Stemming 1

Aanwezig: 60
Voor: 5
Tegen: 41
Onthoudingen: 14

Voor

John Crombez, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, José Daras, Michel Delacroix, Benoit Hellings, Nele Jansegers, Zakia Khattabi, Cécile Thibaut, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire.

Stemming 2

Aanwezig: 62
Voor: 10
Tegen: 42
Onthoudingen: 10

Voor

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Michel Delacroix, Nele Jansegers, Geert Lambert, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire.

Stemming 3

Aanwezig: 62
Voor: 19
Tegen: 42
Onthoudingen: 1

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Nele Jansegers, Zakia Khattabi, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe, Karim Van Overmeire.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Michel Delacroix.

Stemming 4

Aanwezig: 62
Voor: 11
Tegen: 42
Onthoudingen: 9

Voor

Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Tegen

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Michel Delacroix, Nele Jansegers, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire.

Stemming 5

Aanwezig: 62
Voor: 13
Tegen: 47
Onthoudingen: 2

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, John Crombez, Nele Jansegers, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe, Karim Van Overmeire.

Tegen

Wouter Beke, Marcel Cheron, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, José Daras, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

Michel Delacroix, Lieve Van Ermen.

Stemming 6

Aanwezig: 62
Voor: 42
Tegen: 20
Onthoudingen: 0

Voor

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Marcel Cheron, John Crombez, José Daras, Michel Delacroix, Benoit Hellings, Nele Jansegers, Zakia Khattabi, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Cécile Thibaut, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe, Karim Van Overmeire.

Stemming 7

Aanwezig: 62
Voor: 8
Tegen: 47
Onthoudingen: 7

Voor

Yves Buysse, Jurgen Ceder, Nele Jansegers, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Karim Van Overmeire.

Tegen

Wouter Beke, Marcel Cheron, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, José Daras, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Cécile Thibaut, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Onthoudingen

John Crombez, Michel Delacroix, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Johan Vande Lanotte, Myriam Vanlerberghe.

Stemming 8

Aanwezig: 62
Voor: 42
Tegen: 15
Onthoudingen: 5

Voor

Wouter Beke, Dirk Claes, Berni Collas, Christophe Collignon, Alain Courtois, Marie-Hélène Crombé-Berton, Sabine de Bethune, Armand De Decker, Christine Defraigne, Jean-Jacques De Gucht, Francis Delpérée, Caroline Désir, Alain Destexhe, Roland Duchatelet, Philippe Fontaine, Richard Fournaux, Dimitri Fourny, Cindy Franssen, Céline Fremault, Nahima Lanjri, Nele Lijnen, Philippe Mahoux, Vanessa Matz, Philippe Monfils, Philippe Moureaux, Caroline Persoons, Jean-Paul Procureur, Els Schelfhout, Franco Seminara, Ann Somers, Martine Taelman, Dominique Tilmans, Elke Tindemans, Bart Tommelein, Pol Van Den Driessche, Els Van Hoof, Patrik Vankrunkelsven, Tony Van Parys, Marc Verwilghen, Christiane Vienne, Paul Wille, Olga Zrihen.

Tegen

Yves Buysse, Jurgen Ceder, John Crombez, Michel Delacroix, Nele Jansegers, Geert Lambert, Fatma Pehlivan, Guy Swennen, Johan Vande Lanotte, Anke Van dermeersch, Lieve Van Ermen, Freddy Van Gaever, Joris Van Hauthem, Myriam Vanlerberghe, Karim Van Overmeire.

Onthoudingen

Marcel Cheron, José Daras, Benoit Hellings, Zakia Khattabi, Cécile Thibaut.

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553) (Evocatieprocedure) - Amendementen

Artikelen 28 en 29

Amendement 1 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikelen 43/1 tot 43/3 (nieuw)

Amendement 2 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikel 83/1 (nieuw)

Amendement 3 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikel 87

Amendement 4 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikel 90

Amendement 5 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikelen 130/1 en 130/2 (nieuw)

Amendement 6 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Artikel 165

Amendement 7 van mevrouw Vanlerberghe (Stuk 4-1553/2)

Evocaties

De Senaat heeft bij boodschappen van 23 december 2009 aan de Kamer van volksvertegenwoordigers ter kennis gebracht dat tot evocatie is overgegaan, op die datum, van de volgende wetsontwerpen:

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553/1).

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Stuk 4-1560/1).

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Boodschappen van de Kamer

Bij boodschappen van 22 december 2009 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers aan de Senaat overgezonden, zoals ze ter vergadering van dezelfde dag werden aangenomen:

Artikel 78 van de Grondwet

Wetsontwerp ter ondersteuning van de werkgelegenheid (Stuk 4-1560/1).

-Het wetsontwerp werd ontvangen op 23 december 2009; de uiterste datum voor evocatie is maandag 18 januari 2010.

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Artikel 80 van de Grondwet

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1553/1).

-Het wetsontwerp werd ontvangen op 23 december 2009; de uiterste datum voor evocatie is vrijdag 8 januari 2010.

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Artikel 81 van de Grondwet

Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, aan de benaming "Grondwettelijk Hof" (van de heer Francis Delpérée; Stuk 4-515/1).

-Het ontwerp werd ontvangen op 23 december 2009; de onderzoekstermijn, die overeenkomstig artikel 79, eerste lid, van de Grondwet 15 dagen bedraagt, verstrijkt op maandag 18 januari 2010.

-Het wetsontwerp werd verzonden naar de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden.

Grondwettelijk Hof - Arresten

Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen

Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof aan de voorzitter van de Senaat kennis van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Grondwettelijk Hof - Beroepen

Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis aan de voorzitter van de Senaat van:

-Voor kennisgeving aangenomen.

Nationale Arbeidsraad

Bij brief van 15 december 2009 heeft de voorzitter van de Nationale Arbeidsraad aan de Senaat overgezonden, het rapport nr. 76 over de algemene evaluatie van de bestaande verlofstelsels, goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 15 december 2009.

-Verzonden naar de commissie voor de Sociale Aangelegenheden.

Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer

Bij brief van 17 december 2009 heeft de voorzitter van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer, overeenkomstig artikel 2 van de wet van 8 september 1983 aan de Senaat overgezonden het jaarverslag van het Belgisch-Kongolees Fonds voor delging en beheer voor 2008-2009.

-Verzonden naar de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden.

Europees Parlement

Bij brief van 16 december 2009 heeft de voorzitter van het Europees Parlement aan de Senaat volgende teksten overgezonden:

aangenomen tijdens de vergaderperiode van 23 tot en met 26 november 2009.

-Verzonden naar de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging en naar het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden.